Diensten - 15596-2021

15/01/2021    S10

België-Brussel: Het op één lijn brengen van de biodiversiteit maatstaven voor het bedrijfsleven en de ondersteuning van de ontwikkeling van algemeen aanvaarde boekhoudprincipes voor natuurlijk kapitaal

2021/S 010-015596

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Directorate-General Environment
Postadres: ENV.A.5 — Finance, BU 9 01/005
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Het op één lijn brengen van de biodiversiteit maatstaven voor het bedrijfsleven en de ondersteuning van de ontwikkeling van algemeen aanvaarde boekhoudprincipes voor natuurlijk kapitaal

Referentienummer: ENV/2020/OP/0009
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000 Milieuzorgdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Oprichting en werking van een specifiek boekhoudkundig platform voor natuurlijk kapitaalbeheer ter bevordering van de uitwisseling van best practices tussen ondernemers en relevante belanghebbenden. Het opzetten en uitvoeren van een door het bedrijfsleven gestuurd discussie- en afstemmingsproces dat methoden en maatstaven voor het meten van de met de biodiversiteit verband houdende bedrijfseffecten en -afhankelijkheden kan stroomlijnen en versterken, met inbegrip van modules voor integratie in lopende inspanningen om de boekhoudpraktijken voor het beheer van natuurlijk kapitaal te standaardiseren.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 868 225.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90700000 Milieuzorgdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

In de kantoren van de contractant.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het op één lijn brengen van de biodiversiteit maatstaven voor het bedrijfsleven en de ondersteuning van de ontwikkeling van algemeen aanvaarde boekhoudkundige principes voor natuurlijk kapitaal.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit van de voorgestelde methodologie / Weging: 75
Kwaliteitscriterium - Naam: Organisatie van het werk en toekenning van middelen / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Maatregelen op het gebied van kwaliteitscontrole / Weging: 10
Prijs - Weging: 50/50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

07 02 02 (Life Op.) Stopzetten en omkeren van het verlies aan biodiversiteit.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Dit werd eerder gepubliceerd in de vooraankondiging voor 2020/S 059-140463 met een iets andere titel “Het afstemmen van biodiversiteitsmeters voor bedrijven en steun voor de ontwikkeling van algemeen aanvaarde boekhoudkundige beginselen voor natuurlijk kapitaal (e-GAAP)”.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 088-209561
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 07.0202/2020/835867/ENV.D.2
Benaming:

Het op één lijn brengen van de biodiversiteit maatstaven voor het bedrijfsleven en de ondersteuning van de ontwikkeling van algemeen aanvaarde boekhoudprincipes voor natuurlijk kapitaal

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/12/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: WCMC (Europe) asbl
Postadres: Mundo-b, Rue d'Edimbourg 26
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Stichting Capitals Coalition
Postadres: Bezuidenhoutseweg 2
Plaats: 's-Gravenhage
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 2594 AV
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Arcadis Belgium
Postadres: Rue du Marquis 1 Markiesstraat
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1000
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: WCMC LBG
Postadres: Huntingdon Road 219
Plaats: Cambridge
NUTS-code: UK UNITED KINGDOM
Postcode: CB3 0DL
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ICF SA
Postadres: Avenue Marnix 17
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1000
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 900 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 868 225.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed
Deel: 21 %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

5,56 + 3,29 + 2,54 + 1,48 + 2,66 + 2,33 + 2,95 = 20,81 %

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/01/2021