Leveringen - 15610-2018

13/01/2018    S9    - - Leveringen - Award Aankondiging - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Polen-Świdwin: Aardgas

2018/S 009-015610

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
21 Baza Lotnictwa Taktycznego
ul. Połczyńska 32
Świdwin
78-301
Polen
Contactpersoon: 21 Baza Lotnictwa Taktycznego, Kancelaria Jawna
E-mail: zam.publ.21blt@ron.mil.pl
Fax: +48 261533509
NUTS-code: PL426

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.21blot.wp.mil.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: jednostka wojskowa
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa gazu.

Referentienummer: ZP/80/2017
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09123000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazu ziemnego wysokometanowego grupy E spełniającego wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2.7.2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz.U.z 2014 r. poz.1059). Jakość gazu dostarczanego odbiorcą z sieci dystrybucyjnej" oraz świadczenie usług dystrybucji do punktów poboru zlokalizowanych w Świdwinie, Mrzeżynie i Trzebiatowie, będących w administracji 21 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie.

2. Adresy punktów poboru w poszczególnych kompleksach:

a) Świdwin – kotłownia nr 54 ul. Połczyńska 32, 78-301 Świdwin

b) Świdwin – kotłownia nr 30 ul. Połczyńska 32, 78-301 Świdwin

c) Mrzeżyno – kotłownie nr 21,38,76, ul. Wojska Polskiego, 72–330 Mrzeżyno.

d) Trzebiatów – kotłownia nr 58, ul. Zagórska 21, 72-320 Trzebiatów

e) Trzebiatów – kuchnia, ul. Zagórska 21, 72-320 Trzebiatów

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 420 861.32 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL42
Voornaamste plaats van uitvoering:

Adresy punktów poboru w poszczególnych kompleksach:

Jak w części II.1.4.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Szacowane ilości:

Świdwin – kotłownia nr 54 - 4890800.00kWh.

Świdwin – kotłownia nr 30 - 52700.00 kWh.

Mrzeżyno – kotłownie nr 21,38,76 - 3420000.00 kWh.

Trzebiatów – kotłownia nr 58 - 3140000.00 kWh.

Trzebiatów – kuchnia - 27000.00 kWh.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • geen mededinging om technische redenen
Verklaring:

Zamawiający udziela zamówienia w trybie z wolnej ręki, wskazanemu powyżej wykonawcy, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. ze względu na techniczna przesłankę - zawarcie umowy na przesył gazu, z właścicielem sieci przesyłowej,możliwe jest wyłącznie w terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy na dostawę gazu, z zastrzeżeniem, ze rozpoczęcie przesyłu gazu rozpocznie się pierwszego dnia kalendarzowego pierwszego miesiąca po zawarciu umowy na przesył. Biorąc pod uwagę termin wszczęcia postępowania na dostawę gazu - postępowanie ZP/67/2017, niemożliwe jest wyłonienie wykonawcy w terminie umożliwiającym nieprzerwane dostawy gazu, a tym samym niemożliwe jest zachowanie ciągłej gotowości bojowej (gazem ogrzewane są hangary, w których remontowane są samoloty bojowe). Termin zawarcia umowy na podstawie procedury z wolnej ręki (do marca 2018 r.) został wyznaczony wyłącznie do zachowania ciągłości dostaw.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ZP/80/2017
Benaming:

Dostawa gazu

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/12/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
Jana Kazimierza 3
Warszawa
01-248
Polen
NUTS-code: PL911
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 747 659.22 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

W części V.2.4 podano maksymalną szacunkową wartość umowy.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
02-676
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Odwołanie można złożyć przed upływem 10 dni liczonych od dnia uzyskania informacji o udzieleniu zamówienia, tj. od chwili upublicznienia ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
02-676
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/01/2018