Služby - 156110-2021

30/03/2021    S62

Belgicko-Brusel: Služby súvisiace s bezpečnosťou: stráženie (časť 1) a monitorovanie poplachu, zásah v priestoroch a údržba bezpečnostných systémov (časť 2)

2021/S 062-156110

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Spoločný podnik SESAR
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Štát: Belgicko
E-mail: procurement@sesarju.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.sesarju.eu/
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8141
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8141
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
Elektronická komunikácia si vyžaduje využitie nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne k dispozícii. Neobmedzený a plný priamy prístup k týmto nástrojom a zariadeniam je možný bezplatne na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8141
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: výskum a vývoj v oblasti riadenia letovej prevádzky

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Služby súvisiace s bezpečnosťou: stráženie (časť 1) a monitorovanie poplachu, zásah v priestoroch a údržba bezpečnostných systémov (časť 2)

Referenčné číslo: SJU/LC/0159-CFT
II.1.2)Hlavný kód CPV
79710000 Bezpečnostné služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

S cieľom zaistiť bezpečné a chránené prostredie plánuje spoločný podnik SESAR uzavrieť zmluvu (zmluvy) na poskytovanie nasledujúcich služieb súvisiacich s bezpečnosťou:

– časť 1:

strážne služby, poskytovanie služieb súvisiacich s podporou a príležitostný zásah vyplývajúci z úrovne stavu bezpečnosti;

— časť 2:

fáza I: pozostávajúca zo služieb týkajúcich sa modernizácie alebo výmeny vybavenia a zariadení pre interoperabilitu;

fáza II: pozostávajúca zo služieb týkajúcich sa monitorovania poplašných signálov/správ, zásahu v priestoroch po odznení poplašných signálov, údržby bezpečnostného systému a príležitostného zásahu vyplývajúceho z úrovne stavu bezpečnosti.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 278 460.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi: 2
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Strážne služby, poskytovanie služieb súvisiacich s podporou a príležitostný zásah vyplývajúci z úrovne stavu bezpečnosti

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
79713000 Strážne služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Služby sa budú poskytovať v priestoroch spoločného podniku SESAR: Avenue de Cortenbergh 100, 1000 Brussels, BELGICKO.

II.2.4)Opis obstarávania:

S cieľom zaistiť bezpečné a chránené prostredie plánuje spoločný podnik SESAR uzavrieť zmluvu (zmluvy) na poskytovanie strážnych služieb, poskytovanie služieb súvisiacich s podporou a príležitostného zásahu vyplývajúceho z úrovne stavu bezpečnosti.

Ďalšie informácie nájdete v súťažných podkladoch.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Kritérium kvality - Názov: Hodnotenie technickej ponuky / Relatívna váha: 60
Cena - Relatívna váha: 40
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 122 400.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Začatie: 17/10/2021
Koniec: 16/10/2025
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Počiatočné trvanie je 12 mesiacov. Plánujú sa 3 automatické ročné predĺženia, zakaždým na 12 mesiacov, pokiaľ jedna zo strán nedostane oficiálne oznámenie v opačnom zmysle, a to aspoň 3 mesiace pred koncom prebiehajúceho trvania.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Finančné prostriedky súvisia s programom SESAR 2020 v rámci programu Horizont 2020.

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Služby súvisiace s bezpečnosťou: monitorovanie poplachu, zásah v priestoroch a údržba bezpečnostných systémov

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
79711000 Monitorovanie poplachov
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Služby sa budú poskytovať v priestoroch spoločného podniku SESAR: Avenue de Cortenbergh 100, 1000 Brussels, BELGICKO.

II.2.4)Opis obstarávania:

Zmluva je rozdelená na 2 fázy:

fáza I: pozostávajúca zo služieb týkajúcich sa modernizácie alebo výmeny vybavenia a zariadení pre interoperabilitu;

fáza II: pozostávajúca zo služieb týkajúcich sa monitorovania poplašných signálov/správ, zásahu v priestoroch po odznení poplašných signálov, údržby bezpečnostného systému a príležitostného zásahu vyplývajúceho z úrovne stavu bezpečnosti.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Kritérium kvality - Názov: Hodnotenie technickej ponuky / Relatívna váha: 60
Cena - Relatívna váha: 40
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 156 060.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

V prípade časti 2 sa zmluva automaticky predĺži 3-krát, zakaždým na 12 mesiacov, od 17. októbra 2022 (prvý dátum ukončenia vykonávania fázy II), pokiaľ jedna zo strán nedostane oficiálne oznámenie v opačnom zmysle, a to aspoň 3 mesiace pred koncom prebiehajúceho trvania.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Finančné prostriedky súvisia s programom SESAR 2020 v rámci programu Horizont 2020.

II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Ako je uvedené v súťažných podkladoch.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 20/05/2021
Miestny čas: 12:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 9 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 24/05/2021
Miestny čas: 11:00
Miesto:

Vzhľadom na obmedzenia kvôli ochoreniu Covid-19 sa otváranie ponúk môže uskutočniť na diaľku. Ďalšie podrobnosti budú poskytnuté v súlade s bodom 4.2) výzvy na predloženie ponúk.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Podrobnejšie informácie sú uvedené v bode 4.2).

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: áno
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Mesto/obec: Luxembourg
Štát: Luxembursko
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
23/03/2021