Úrad pre vydávanie publikácií EÚ momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Služby - 156276-2017

26/04/2017    S81    Služby - Predbežné oznámenie bez výzvy na súťaž - Neuplatniteľné 

Slovensko-Bratislava: Poradenské architektonické služby

2017/S 081-156276

Predbežné oznámenie

Toto oznámenie poskytuje len predbežné informácie

Služby

Právny základ:

Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00165565
Poštová adresa: Limbová 2
Mesto/obec: Bratislava-Nové Mesto
Kód NUTS: SK01
PSČ: 837 52
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Jana Kišková, Martin Smatana, MSc
E-mail: new.hospital@health.gov.sk
Telefón: +421 905485687
Fax: +421 254789321

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.health.gov.sk

Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.health.gov.sk/?Nova-Un-Nemocnica-BA

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.3)Komunikácia
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5)Hlavná činnosť
Zdravotníctvo

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Nová univerzitná nemocnica Bratislava – vypracovanie projektovej dokumentácie.

Referenčné číslo: S03770-OVO-2017
II.1.2)Hlavný kód CPV
71210000
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Prípravné trhové konzultácie k predmetu zákazky: Návrh koncepčného riešenia poskytovania zdravotnej starostlivosti v Bratislave, funkčný model a komplexný dizajn novej Univerzitnej nemocnice v Bratislave, vyhotovenie kompletnej projektovej dokumentácie (PD) stavby, zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti, dohľad nad jej výstavbou a prevádzkou po dobu 5 rokov.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
71318000
71300000
85110000
85100000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky – ÚRPO/OSI, Limbová 2, 837 52 Bratislava-Nové Mesto.

II.2.4)Opis obstarávania:

Prípravné trhové konzultácie k predmetu zákazky: Návrh koncepčného riešenia poskytovania zdravotnej starostlivosti v Bratislave, funkčný model a komplexný dizajn novej Univerzitnej nemocnice v Bratislave, vyhotovenie kompletnej projektovej dokumentácie (PD) stavby, zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti, dohľad nad jej výstavbou a prevádzkou po dobu 5 rokov.

II.2.14)Doplňujúce informácie

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, ako verejný obstarávateľ v zmysle ustanovenia §25 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej tiež ako zákon o verejnom obstarávaní), oznamuje, že sa rozhodol uskutočniť prípravné trhové konzultácie, ktoré budú zverejňované na: http://www.health.gov.sk/?Nova-Un-Nemocnica-Ba

II.3)Predpokladaný dátum zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:
31/07/2017

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

Trhové konzultácie pre účely:

— prípravy funkčnej, technickej, priestorovej špecifikácie novej nemocnice,

— prípravy a vyhodnotenia koncepčného a architektonického návrhu,

— prípravy a vyhodnotenia projektovej dokumentácie s vydanými rozhodnutiami,

— posúdenie uskutočniteľnosti a vyhodnotenie efektivity zámerov výstavby novej nemocnice v lokalite Rázsochy a rekonštrukcia existujúcich priestorov v nemocnici Ružinov,

— prípravy kľúčových výkonnostných indikátorov pre jednotlivé fázy projektu,

— prípravy požiadaviek pre získanie akreditácie BREEAM, JCI,

— prípravy požiadaviek pre kvalitné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a pre implementáciu vedy a výskumu v nUNB,

— prípravy požiadaviek pre efektívne a účelné hospodárenie v nUNB za garantovania poskytovania nadštandardnej zdravotnej starostlivosti,

— prípravy požiadaviek pre odbornú poradenskú činnosť pri správe a údržbe majetku nUNB,

— prípravy požiadaviek pre odbornú poradenskú činnosť v oblastiach.

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
21/04/2017