Leveringen - 15633-2018

13/01/2018    S9    - - Leveringen - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen

2018/S 009-015633

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166
Warszawa
02-787
Polen
Telefoon: +48 225931484
E-mail: mariola_wisniewska@sggw.pl
Fax: +48 225931481
NUTS-code: PL9

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.sggw.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Uczelnia Publiczna
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa energii elektrycznej dla szkoły głównej gospodarstwa wiejskiego w warszawie przez okres 24 miesięcy.

Referentienummer: DIiNT.260.22.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dostawa energii elektrycznej dla szkoły głównej gospodarstwa wiejskiego w warszawie przez okres 24 miesięcy.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 11 799 309.82 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL9
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa energii elektrycznej dla Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przez okres 24 miesięcy.

Szczegółowy wykaz punktów poboru zawiera załącznik nr 2 SIWZ.

Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej (24 miesiące) określono na 52 722 564 kWh.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 197-404440
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/01/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Elektrix Spółka Akcyjna
ul. Bukietowa nr 5, lok. U1
Warszawa
02-650
Polen
E-mail: elektrix@elektrix.com.pl
Fax: +48 228441765
NUTS-code: PL91
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 11 799 309.82 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/01/2018