Leveringen - 156425-2019

04/04/2019    S67

Roemenië-Boekarest: Medische apparatuur

2019/S 067-156425

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu"
Nationaal identificatienummer: 4284134
Postadres: Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 30–32, sector 1
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 011743
Land: Roemenië
Contactpersoon: Dana Șandor
E-mail: achizitii@spitalulgrigorealexandrescu.ro
Telefoon: +40 213169372
Fax: +40 212115185

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.spitalulgrigorealexandrescu.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.e-licitatie.ro
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Unitate spitalicească
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Contract de furnizare, instalare, punere în funcțiune, garanție, mentenanță și service în vederea achiziționării de echipamente medicale de radiologie-imagistică

Referentienummer: 4284134_2019_PAAPD1067608
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000 Medische apparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Contract de furnizare, instalare, punere in functiune,garantie, mentenanta si service in vederea achizitionarii de echipamente medicale de radiologie-imagistica:

— lot 1 — Aparat de Imagistica prin RMN 3T, precum si echipamentele accesorii necesare(inclusiv pentru monitorizare si ventilatie-anestezie),

— lot 2 — Aparat de radioscopie si radiografie digital multifunctional,

— lot 3 — Aparat mobil digital de radiografie cu detectori standard si pediatric,

— lot 4 — Ecograf de uz general-radiologie, cu gama completa de sonde si aplicatii,

— lot 5 — Set transductori compatibili cu ecograf Logiq P5,

— lot 6 — Set transductori compatibili cu ecograf Aplio,

— lot 7 — Statii de interpretare radiologie-imagistica,

— lot 8 — Scanner filme.

In masura in care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate in termenul prevazut in anuntul de participare, termenul limita in care autoritatea va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/info [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 15 832 767.00 RON
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 8
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 8
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Set transductori compatibili cu ecograf Aplio

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
51410000 Installatie van medische uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu", Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 30–32, sector 1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Set transductori compatibili cu ecograf Aplio 1 bucata, conform specificatiilor tehnice din caietul de sarcini.

Garantia de participare 3 613,44 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica. / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica. / Weging: 35
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 361 344.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 5
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Fonduri de la buget local — achizitiile vor fi finantate prin subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii — Primaria sectorului 1.

Mentionam ca procedura de atribuire/achiziția este inițiată sub incidența clauzei suspensive.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Aparat mobil digital de radiografie cu detectori standard și pediatric

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu", Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 30–32, sector 1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aparat mobil digital de radiografie cu detectori standard si pediatric 1 bucata, conform specificatiilor tehnice din caietul de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica. / Weging: 35
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica. / Weging: 15
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 042 016.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 5
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Fonduri de la buget local — achizitiile vor fi finantate prin subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii — Primaria sectorului 1.

Mentionam ca procedura de atribuire/achiziția este inițiată sub incidența clauzei suspensive.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Stații de interpretare radiologie-imagistică

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
51410000 Installatie van medische uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu", Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 30–32, sector 1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Statii de interpretare radiologie-imagistica — 4 bucati, conform specificatiilor tehnice din caietul de sarcini.

Garantia de participare 1 176,44 RON

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica. / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica. / Weging: 35
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 117 644.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 5
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Fonduri de la buget local — achizitiile vor fi finantate prin subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii — Primaria sectorului 1.

Mentionam ca procedura de atribuire/achiziția este inițiată sub incidența clauzei suspensive.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Set transductori compatibili cu ecograf Logiq P5

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu", Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 30–32, sector 1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Set transductori compatibili cu ecograf Logiq P5 1 bucata, conform specificatiilor tehnice din caietul de sarcini.

Garantia de participare 554,62 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica. / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica. / Weging: 35
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 55 462.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 5
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Fonduri de la buget local — achizitiile vor fi finantate prin subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii — Primaria sectorului 1.

Mentionam ca procedura de atribuire/achiziția este inițiată sub incidența clauzei suspensive.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Scanner filme

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
51410000 Installatie van medische uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu", Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 30–32, sector 1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Scanner filme 1 bucata, conform specificatiilor tehnice din caietul de sarcini.

Garantia de participare 756,30 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica. / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica. / Weging: 35
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 75 630.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 5
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Fonduri de la buget local — achizitiile vor fi finantate prin subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii — Primaria sectorului 1.

Mentionam ca procedura de atribuire/achiziția este inițiată sub incidența clauzei suspensive.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Aparat de imagistică prin RMN 3T, precum și echipamentele accesorii necesare (inclusiv pentru monitorizare și ventilație-anestezie)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu", Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 30–32, sector 1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aparat de Imagistica prin RMN 3T, precum si echipamentele accesorii necesare(inclusiv pentru monitorizare si ventilatie-anestezie) 1 bucata, conform specificatiilor tehnice din caietul de sarcini.

Garantia de participare 113 445,37 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica. / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica. / Weging: 35
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 11 344 537.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 5
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Fonduri de la buget local — achizitiile vor fi finantate prin subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii — Primaria sectorului 1.

Mentionam ca procedura de atribuire/achiziția este inițiată sub incidența clauzei suspensive.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ecograf de uz general-radiologie, cu gamă completă de sonde și aplicații

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu", Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 30–32, sector 1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ecograf de uz general-radiologie, cu gama completa de sonde si aplicatii 1 bucata, conform specificatiilor tehnice din caietul de sarcini.

Garantia de participare 7 100,84 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica. / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica. / Weging: 35
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 710 084.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 5
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Fonduri de la buget local — achizitiile vor fi finantate prin subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii — Primaria sectorului 1.

Mentionam ca procedura de atribuire/achiziția este inițiată sub incidența clauzei suspensive.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Aparat de radioscopie și radiografie digital multifuncțional

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000 Medische apparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu", Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 30–32, sector 1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aparat de radioscopie si radiografie digital multifunctional1 bucata, conform specificatiilor tehnice din caietul de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica. / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnica. / Weging: 35
Prijs - Weging: 50
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 126 050.00 RON
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 5
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Fonduri de la buget local — achizitiile vor fi finantate prin subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii — Primaria sectorului 1.

Mentionam ca procedura de atribuire/achiziția este inițiată sub incidența clauzei suspensive.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;

2) Declaratia prin care ofertantul certifica faptul ca nu se incadreaza la prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016. Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului, cat si tertului sustinator;

3) Declaratia privind neancadrarea la prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016. Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului, cat si tertului sustinator;

4) Informatii cu privire la neincadrarea in prevederile art. 58–63 din Legea nr.9 8/2016.

Informatiile solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 58–63 din Legea nr. 98/2016 sunt solicitate si subcontractantului si tertului sustinator, daca este cazul.

Conform art. 63 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, coroborat cu art. 21 alin. (5) din HG nr. 395/2016, persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:

— Manager — Conferentiar Doctor Alexandru Ulici,

— Director financiar contabil — Economist Victoria Gusianu,

— Avocat Popescu Elena — Sef serviciu Achizitii,

— Referent specialitate — Sandor Mariana Dana,

— Coordonator Laborator Radiologie Imagistica Medicala — Doctor Olteanu Bogdan Stefan,

— Doctor Stroie Costin — Medic specialist radiologie,

— Inginer Mircea Eduard,

— Economist Chirica Paula,

— Stefanov Dorina — Coordonator birou administrativ.

Potrivit prevederilor art. 193 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European), in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter Instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro

Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE. DUAE se va depune, dupa caz, de catre tertul sustinator si de subcontractant. În cazul operatorilor economici straini, se vor prezenta documente echivalente, emise în conformitate cu legislatia aplicabila în tara de rezidenta.

Mentionam: documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE pot fi:

1) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), la momentul prezentarii;

2) Cazierul judiciar al operatorului economic și al fiecarui membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, așa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

4) Alte documente edificatoare, dupa caz.

1) Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului, din care sa rezulte adresa actuala si obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de O.N.R.C. Certificatului constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului, informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii. Inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita sa prezinte, pentru conformitate, documentul in oricare din urmatoarele forme: in orginal/copie legali [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1) Ofertantul va preciza in oferta partea/partile de contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi [conform art. 55 alin. (1) din Legea nr. 98/2016]. Subcontractantul nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 164, art. 165 si art. 167, precum si art. 60 din Legea nr. 98/2016. In conformitate cu prevederile art. 55 alin.( 1) din Legea nr. 98/2016 subcontractanti trebuie sa respecte aceleasi obligatii ca si ofertantii, in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca.

Eventuele minimumeisen:

Se va prezenta DUAE, de catre subcontractanti, daca este cazul, completat, semnat in mod corespunzator de catre subcontractanti. Operatorul economic, daca este cazul (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Se vor prezenta documente relevante din partea operatorului economic referitoare la subcontractantii propusi, cu privire la partea/partile din contract care acestia urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv (art. 174 din Legea nr. 98/2016). Se va completa un DUAE separat pentru subcontractant. Se va completa, in acest sens, DUAE, urmand ca documentul justificativ sa fie prezentat, doar la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 15/05/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 15/08/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 15/05/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Comisia de evaluare.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1) Procedura de atribuire/achiziția este inițiată sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că încheierea contractului de achiziție publică este condiționată de alocarea fondurilor de la bugetul local achizitiile vor fi finantate prin subventii de la bugetul local pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii, Primaria sector 1, semnarea contractului făcându-se cu respectarea dispozițiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidenţa legislaţiei privind finanţele publice. Autoritatea contractanta estimează că va identifica fondurile necesare in termen de 5 luni de la finalizarea procedurii de achizitie. Având în vedere dispozițiile Legii nr. 98/2016 și HG nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare, autoritatea contractantă precizează că va încheia contractul cu ofertanții declarați câștigători, numai în măsura în care Primaria Sectorului 1 va aloca fondurile necesare achiziției. În cazul în care, indiferent de motive, Primaria Sectorului 1 nu va aloca fonduri, autoritatea contractantă, după primirea răspunsului la solicitarea de alocare de fonduri din partea Primariei Sectorului 1, își rezervă dreptul de a anula procedura de atribuire, în condițiile în care nu există o altă sursă de finanțare, în conformitate cu prevederile art. 212 alin. (1) lit. c) teza 2 din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziție publică. Ofertanții din cadrul acestei proceduri înțeleg că autoritatea contractantă și/sau Primaria Sectorului 1 nu pot fi considerați răspunzători pentru vreun prejudiciu, în cazul anulării procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă autoritatea contractantă și/sau Primaria Sectorului 1 au fost notificați asupra existenței unui asemenea prejudiciu. Ofertanții din cadrul acestei proceduri acceptă utilizarea condițiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumându-si întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă;

2) Documentul Unic de Achizitii European se va putea accesa, in vederea completarii de catre operatorii economici interesati, la adresa:https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd./filter

3) În situatia în care se afla doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc, cu punctaj egal, departajarea se va realiza in functie de pret. Daca se constata ca aceste oferte au acelasi pret, se va solicita o noua oferta de pret, îmbunatatita, care se va depune electronic prin intermediul SICAP, caz in care atribuirea se va face ofertantului care obtine punctajul cel mai mare;

4) Fara a aduce atingere prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare, operatorul economic va preciza in oferta depusa acele informatii cuprinse in propunerea tehnica si in propunerea financiara considerate a fi confidentiale, clasificate, protejate de un drept de proprietate intelectuala in masura in care, in mod obiectiv, dezvaluirea acestor informatii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, in special in ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala. Ofertantii vor specifica în cuprinsul propunerii tehnice și financiare informatiile pe care le considera confidentiale si care nu pot fi dezvaluite tertilor, mentionând motivele pentru care aceste informatii trebuie sa ramana confidentiale. Analiza documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect. Nu se accepta oferte alternative. Se vor respinge ofertele care au fost depuse la o alta adresa decât in SEAP.

Toate documentele sa se depuna sub forma scanata in SEAP, se semneaza cu semnatura electronica extinsa.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Conform prevedederilor Legii nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea CNSC, art. 8.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Biroul juridic al autorității contractante
Postadres: Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 30–32, sector 1
Plaats: București
Postcode: 011743
Land: Roemenië
E-mail: alexandrescugrigore@yahoo.com
Telefoon: +40 212115185
Fax: +40 212115185

Internetadres: www.spitaluldecopii.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/04/2019