Leveringen - 15738-2018

13/01/2018    S9    - - Leveringen - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Frankrijk-Bordeaux: Tankkaarten

2018/S 009-015738

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Département de la Gironde
22330001300016
esplanade Charles de Gaulle, CS 71223
Bordeaux
33074
Frankrijk
Telefoon: +33 556993333
E-mail: marches-publics@gironde.fr
NUTS-code: FRI12

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.gironde.fr

Adres van het kopersprofiel: http://www.marches-publics.gironde.fr/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marché de fourniture de carburant et prestations annexes par carte pour les véhicules du Département

Referentienummer: 17ff-Rdp-0309-I
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30163100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fourniture de carburant et prestations annexes par carte.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 400 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50112300
79941000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI12
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de carburant et prestations annexes par carte.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Couverture géographique du réseau / Weging: 45
Prijs - Weging: 55
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 113-227258
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/10/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Total Marketing France
562 avenue du Parc de l'Île
Nanterre
92000
Frankrijk
NUTS-code: FR105
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 350 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Conformément à la loi nº 78-753 du 17.7.1978 portant diverses mesures d'amélioration entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, le point de contact auprès duquel le marché peut être consulté sur place ou pour obtenir une copie dudit marché est: Conseil Général de la Gironde Service de la Commande Publique, Immeuble Gironde, 1 esplanade Charles de Gaulle, CS 71223, 33074 Bordeaux Cedex, Tél: 05 56 99 33 33

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Bordeaux
9 rue Tastet
Bordeaux
33063
Frankrijk
Telefoon: +33 556993800
E-mail: greffe.ta-bordeaux@juradm.fr
Fax: +33 556243903
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Référé pré-contractuel possible jusqu'à la signature du contrat. Référé contractuel devant la juridiction administrative saisie au plus tard le 31ème jour suivant la publication de l'avis d'attribution ou référé contractuel après la signature du contrat. Recours en contestation de validité du contrat dans un délai de 2 mois à compter des mesures de publicité appropriées de l'attribution du marché (en vertu de l'arrêt du CE du 4.4.2014, Département Tarn-et-Garonne, nº 358994).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/01/2018