Diensten - 157967-2015

Beknopt weergeven

07/05/2015    S88    Europese Rekenkamer - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Luxemburg-Luxemburg: Evaluatie van de inhoud en presentatie van verslagen van de Rekenkamer (KPI 3)

2015/S 088-157967

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Europese Rekenkamer
Postadres: 12, rue Alcide de Gasperi
Plaats: Luxemburg
Postcode: 1615
Land: Luxemburg
Ter attentie van: eenheid Aanbestedingsprocedures en Contracten
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefoon: +352 4398-47611
Fax: +352 4398-46667

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.eca.europa.eu

Elektronische toegang tot informatie : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=834

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

I.2)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.3)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Evaluatie van de inhoud en presentatie van verslagen van de Rekenkamer (KPI 3).
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Diensten
Dienstencategorie nr 27: Andere diensten
NUTS-code
II.1.3)Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
De aankondiging betreft een overheidsopdracht
II.1.4)Inlichtingen over de raamovereenkomst
II.1.5)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
Deze oproep tot inschrijving behelst het sluiten van een van 2 rechtstreekse dienstenovereenkomsten die gelijktijdig moeten worden uitgevoerd door 2 verschillende contractanten: 1 contractant uit de academische wereld en de andere uit de sector voor audit- en aanverwante diensten. Dat betekent dat er per contractant slechts 1 perceel kan worden gegund, zelfs als de contractant een inschrijving indient voor beide percelen. De contractanten moeten de inhoud en presentatie van verslagen van de Europese Rekenkamer evalueren. Dezelfde wettelijke en contractuele bepalingen zijn van toepassing op beide percelen.
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79419000

II.1.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): neen
II.1.8)Percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor een of meer percelen
II.1.9)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2)Hoeveelheid of omvang van de opdracht
II.2.1)Totale hoeveelheid of omvang:
Geraamde waarde zonder btw: 370 000 EUR
II.2.2)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.3)Inlichtingen over verlengingen
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.3)Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht
Periode in maanden: 55 (vanaf de gunning van de opdracht)

Inlichtingen over percelen

Perceel nr: 1 Titel: Academische evaluatie van de inhoud en presentatie van verslagen van de Rekenkamer
1)Korte beschrijving
Deze oproep tot inschrijving behelst het sluiten van een rechtstreekse dienstenovereenkomst met een onafhankelijke externe deskundige. Per contractant kan slechts 1 perceel worden gegund, zelfs als de contractant een inschrijving indient voor beide percelen. De contractant moet de inhoud en presentatie van verslagen van de Rekenkamer evalueren.
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79419000

3)Hoeveelheid of omvang
Geraamde waarde zonder btw: 185 000 EUR
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
Periode in maanden: 55 (vanaf de gunning van de opdracht)
5)Aanvullende inlichtingen over percelen
Perceel nr: 2 Titel: Evaluatie van de inhoud en presentatie van verslagen van de Rekenkamer (sector voor audit- en aanverwante diensten)
1)Korte beschrijving
Deze oproep tot inschrijving behelst het sluiten van een rechtstreekse dienstenovereenkomst met een onafhankelijke externe deskundige. Per contractant kan slechts 1 perceel worden gegund, zelfs als de contractant een inschrijving indient voor beide percelen. De contractant moet de inhoud en presentatie van verslagen van de Rekenkamer evalueren.
2)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

79419000

3)Hoeveelheid of omvang
Geraamde waarde zonder btw: 185 000 EUR
4)Afwijkende datum voor de duur van de opdracht of de aanvang/voltooiing
Periode in maanden: 55 (vanaf de gunning van de opdracht)
5)Aanvullende inlichtingen over percelen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)Verlangde borgsommen en waarborgen:
III.1.2)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
Betalingen gebeuren binnen 30 dagen vanaf de datum van indiening van de facturen.
Betaling voor de diensten zal gebeuren in overeenstemming met het Financieel Reglement van toepassing op de jaarlijkse begroting van de Europese Unie en de voorwaarden beschreven in de documenten van de oproep tot inschrijving.
De inschrijver moet zich ervan bewust zijn dat de partij die een overeenkomst sluit met de Rekenkamer, verantwoordelijk is voor de correcte toepassing van regels betreffende de oplegging van btw. De Europese Rekenkamer is vrijgesteld van belastingen in overeenstemming met artikelen 3 en 4 van de bepalingen van het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie.
III.1.3)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
Inschrijvingen mogen individueel of in samenwerking met derde partijen worden ingediend. Indien inschrijvingen worden ingediend door een consortium van ondernemers zijn alle leden van het consortium gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de uitvoering van de opdracht. Er moet echter 1 lid worden aangeduid als partij die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de opdracht.
III.1.4)Ander bijzondere voorwaarden
De uitvoering van de opdracht is aan bepaalde voorwaarden onderworpen: neen
III.2)Voorwaarden voor deelneming
III.2.1)Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: 1) Inschrijvers moeten op hun erewoord verklaren dat zij zich in geen van de situaties bevinden die worden vermeld in de artikelen 106 en 107 van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25.10.2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 –– hierna „het Financieel Reglement” genoemd (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1). De inschrijver aan wie de opdracht wordt gegund, moet specifieke documenten overleggen om aan te tonen dat hij zich niet in een van de in artikelen 106 en 107 van het Financieel Reglement bedoelde uitsluitingsgevallen bevindt.
2) Inschrijvers moeten alle omstandigheden die tot een belangenconflict kunnen leiden tijdens de aanbestedingsprocedure en/of tijdens de verlening van de diensten duidelijk aan de Rekenkamer vermelden.
3) Om hun handelingsbevoegdheid en status aan te tonen, moeten alle inschrijvers en geïdentificeerde onderaannemers een kopie van het officiële document (staatsblad, handelsregister enz.) indienen, met de naam van de rechtspersoon, het adres van het hoofdkantoor en het door de nationale instanties toegekende registratienummer. Voor rechtspersonen, een duidelijke kopie van de aankondiging van benoeming van de personen die gevolmachtigd zijn om de inschrijver te vertegenwoordigen in overeenkomsten met derde partijen, of een kopie van de bekendmaking van dergelijke benoeming indien de op de juridische persoon van toepassing zijnde wetgeving dergelijke bekendmaking vereist. Elke delegatie van deze bevoegdheid aan een andere vertegenwoordiger die niet in de officiële aanstelling is opgenomen, moet met bewijsstukken worden gestaafd.
Voor natuurlijke personen: wanneer van toepassing, een bewijs van inschrijving in een beroeps- of handelsregister of een ander officieel document waarop het inschrijvingsnummer is vermeld en een kopie van hun identiteitskaart.
III.2.2)Economische en financiële draagkracht
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: inschrijvers moeten de aanbestedende dienst de nodige informatie verstrekken om hun financiële draagkracht te kunnen bewijzen. Ze moeten aantonen dat zij en eventuele onderaannemers over de nodige financiële en andere middelen beschikken voor de uitvoering van de werken die het voorwerp zijn van deze aanbesteding.
Eventuele minimumeisen: de volgende bewijsstukken moeten worden overgelegd:
— een verklaring over de omzet uit adviesdiensten voor de laatste 3 beschikbare jaren,
— de volgende bewijsstukken moeten worden overgelegd:
• een internetreferentie inzake de gepubliceerde rekeningen of, indien niet beschikbaar, de gecontroleerde rekeningen voor de laatste 2 jaar,
• bij gebrek hieraan, passende bankverklaringen.
Indien een inschrijver om een uitzonderlijke reden, die de aanbestedende dienst gegrond acht, niet in staat is een van de hiervoor vermelde documenten over te leggen, kan hij zijn economische en financiële draagkracht aantonen door een ander document dat de aanbestedende dienst geschikt acht. De aanbestedende dienst moet in elk geval in de inschrijving op de hoogte worden gesteld van de uitzonderlijke reden en van de grond ervan. De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om elk ander document te vragen dat hem in staat stelt de economische en financiële draagkracht van de inschrijver te controleren.
III.2.3)Vakbekwaamheid
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
inschrijvers moeten de nodige inlichtingen verstrekken om de aanbestedende dienst te overtuigen van hun vakbekwaamheid en vakkundigheid voor de uitvoering van de taken in overeenstemming met de voorwaarden inzake dienstverlening tot vaststelling van de minimumeisen op het gebied van kwalificaties van de personen die door de contractant worden ingezet voor de uitvoering van de taken.
Eventuele minimumeisen:
Perceel 1:
elke contractant moet beschikken over een team bestaande uit:
— een teamleider die het contactpunt vormt voor de Rekenkamer en de enige gesprekspartner aan wie eventuele verzoeken worden gericht,
— minstens 2 evaluatiedeskundigen.
De diensten moeten worden verleend door een team van adviseurs (zoals hierboven beschreven), met de volgende academische en beroepskwalificaties of -ervaring voor minstens 1 teamlid:
opleiding:
— minstens een masterdiploma op een relevant academisch gebied (bijv. sociale of politieke wetenschappen, overheidsadministratie, publiek recht).
Ervaring:
— elk teamlid moet minstens 3 jaar beroeps- of academische ervaring hebben in het uitvoeren van evaluaties,
— het evaluatieteam moet samen minstens 15 jaar ervaring hebben in de uitvoering van soortgelijke evaluaties.
Andere:
— bewezen bekwaamheid om verslagen van hoge kwaliteit te produceren in het Engels.
Perceel 2:
de contractant moet beschikken over een team bestaande uit:
— een teamleider die het contactpunt vormt voor de Rekenkamer en de enige gesprekspartner aan wie eventuele verzoeken worden gericht,
— minstens 2 evaluatiedeskundigen.
De teamleider en evaluatiedeskundigen van de contractant moeten: volledig gekwalificeerde leden zijn van een van de organen die lid zijn van de Internationale Federatie van Accountants (IFAC).
Ervaring:
— elk lid van het team moet minstens 3 jaar ervaring hebben in het verlenen van audit- en aanverwante diensten, te rekenen vanaf het moment waarop hij lid is geworden van een IFAC-orgaan.
Andere:
— bewezen bekwaamheid om verslagen van hoge kwaliteit te produceren in het Engels.
III.2.4)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.3)Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
III.3.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden: neen
III.3.2)Met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht belast personeel
Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast: ja

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Openbaar
IV.1.2)Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen
IV.1.3)Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria

Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de onderstaande criteria

1. Kwaliteit. Weging 70

2. Prijs. Weging 30

IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht

Aankondiging door middel van een kopersprofiel

Nummer van de aankondiging in het PBEU: 2011/S 169-277837 van 3.9.2011

IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 11.6.2015
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
18.6.2015
IV.3.5)Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Elke officiële EU-taal
IV.3.7)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Periode in maanden: 9 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijvingen)
IV.3.8)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19.6.2015

Plaats:

Europese Rekenkamer, 12, rue Alcide de Gasperi, 1615 Luxemburg-Kirchberg, LUXEMBURG.

Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: ja

Extra inlichtingen over toegelaten personen en openingsprocedure: inschrijvers of hun vertegenwoordigers die de opening van de inschrijvingen willen bijwonen, moeten de Rekenkamer uiterlijk 18.6.2015 (12:00) hiervan schriftelijk (fax +352 4398-46667, e-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu) op de hoogte stellen en moeten hun machtiging van het inschrijvende bedrijf voorleggen.

Slechts 1 vertegenwoordiger per inschrijver is toegestaan.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: ja
Verwijzen naar project(en) en/of programma(‘s): begroting van de Europese Unie.
VI.3)Nadere inlichtingen
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming: Gerecht van de Europese Unie
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxemburg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://www.curia.europa.eu/

Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming: Europese Ombudsman
Postadres: 1 avenue du Président Robert Schuman, postbus 403
Plaats: Straatsburg
Postcode: 67001
Land: Frankrijk
Telefoon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Internetadres: http://www.ombudsman.europa.eu/

VI.4.2)Instellen van beroep
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: binnen 2 maanden na de kennisgeving aan de klager of, bij ontbreken daarvan, binnen 2 maanden na de datum waarop het hem bekend werd. Een klacht bij de Europese Ombudsman brengt geen opschorting van deze periode mee, noch de opening van een nieuwe periode voor het instellen van beroep.
VI.4.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming: Europese Rekenkamer, eenheid Aanbestedingen
Postadres: 12, rue Alcide de Gasperi
Plaats: Luxemburg
Postcode: 1615
Land: Luxemburg
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefoon: +352 4398-47611
Fax: +352 4398-46667
Internetadres: http://www.eca.europa.eu

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27.4.2015