Leveringen - 15799-2018

13/01/2018    S9    - - Leveringen - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Italië-Trapani: Hulpmiddelen voor gehandicapten

2018/S 009-015799

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani
Via Mazzini 1
Trapani
91100
Italië
Contactpersoon: D.ssa Bice Malato
Telefoon: +39 923805255
E-mail: provveditorato.trapani@asptrapani.it
Fax: +39 92325180
NUTS-code: ITG11

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.asptrapani.it

Adres van het kopersprofiel: http://www.asptrapani.it

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Azienda Sanitaria
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fornitura in somministrazione di ausili di cui al DM 332/99, per persone disabili delle AA.SS.PP. di Agrigento e Trapani. SDAPA ID negoziazione 892314. Numero gara 6395621

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33196200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fornitura in somministrazione di ausili di cui al DM 332/99, per persone disabili delle AA.SS.PP. di Agrigento e Trapani. SDAPA ID negoziazione 892314. Numero gara 6395621.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 3 724 902.05 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sedie per WC

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33196200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITG11
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fornitura sedie per WC.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Deambulatori

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33196200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITG11
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fornitura deambulatori.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Carrozzine

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33196200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITG11
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fornitura carrozzine.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sollevatori

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33196200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITG11
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fornitura sollevatori.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Letti

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33196200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITG11
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fornitura letti.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Montascale

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33196200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITG11
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fornitura montascale.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ausili antidecubito

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33196200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITG11
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fornitura ausili antidecubito.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2016/S 075-131537
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Sedie per WC

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/07/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Novamed Srl
Messina
Italië
NUTS-code: ITG13
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 31 540.05 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Deambulatori

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/07/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officina Ortopedica Ferrero
Venaria Reale (TO)
IJsland
NUTS-code: ITC11
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 236 485.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Carrozzine

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/07/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Surace S.p.A.
Moncalieri (TO)
Italië
NUTS-code: ITC11
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 433 835.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Sollevatori

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/07/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Ditta Bella Salvatore
Agrigento
Italië
NUTS-code: ITG14
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 638 315.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 5
Benaming:

Letti

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/07/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
T.S.S. Srl
Ferentino
Italië
NUTS-code: ITI45
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 593 682.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 6
Benaming:

Montascale

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/07/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Ditta Bella Salvatore
Agrigento
Italië
NUTS-code: ITG14
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 397 500.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 7
Benaming:

Ausili antidecubito

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/07/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Sapio Life Srl
Monza
Italië
NUTS-code: ITC4D
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 393 545.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunale Amministrativo Regionale
Palermo
Italië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
A.S.P. Trapani
Trapani
Italië

Internetadres: www.asptrapani.it

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/01/2018