Leveringen - 15815-2018

13/01/2018    S9    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Frankrijk-Tampon: Reinigingsmiddelen

2018/S 009-015815

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2017/S 230-478971)

Legal Basis:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Commune du Tampon
256 rue Hubert Delisle
Tampon
97430
Frankrijk
Telefoon: +262 262578678
E-mail: smp@mairie-tampon.fr
Fax: +262 262578738
NUTS-code: FRY4

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.webmarche.adullact.org

Adres van het kopersprofiel: http://www.webmarche.adullact.org

I.1)Naam en adressen
Centre d'action communale et sociale
Tampon
97430
Frankrijk
E-mail: smp@mairie-tampon.fr
NUTS-code: FRY4

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://webmarche.adullact.org

I.1)Naam en adressen
Caisse des écoles
Tampon
Frankrijk
E-mail: smp@mairie-tampon.fr
NUTS-code: FRY4

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://webmarche.adullact.org

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture de produits d'entretien courants — spécifiques et petits matériels divers

Referentienummer: BL-PE2017
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39830000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fourniture de produits courants — de produits spécifiques de petits matériels

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/01/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 230-478971

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
In plaats van:
Datum: 12/01/2018
Plaatselijke tijd: 16:00
Te lezen:
Datum: 31/01/2018
Plaatselijke tijd: 16:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Modalités d’ouverture des offres
In plaats van:
Datum: 15/01/2018
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 02/02/2018
Plaatselijke tijd: 09:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: