Služby - 158395-2019

05/04/2019    S68    Agentury - Služby - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení 

Španělsko-Vigo: Vícestranná rámcová smlouva v kaskádě na vývoj softwaru a služby informačních technologií

2019/S 068-158395

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu
Poštovní adresa: Avenida García Barbón, 4
Obec: Vigo
Kód NUTS: ES114
PSČ: 36201
Země: Španělsko
Kontaktní osoba: EFCA Procurement
E-mail: procurement@efca.europa.eu
Tel.: +34 986120610
Fax: +34 886125237

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://www.efca.europa.eu

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4552
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4552
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Vícestranná rámcová smlouva v kaskádě na vývoj softwaru a služby informačních technologií

Spisové číslo: EFCA/2019/OP/02
II.1.2)Hlavní kód CPV
72000000
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Agentura EFCA má v rámci této výzvy k podání nabídek v úmyslu uzavřít vícestrannou rámcovou smlouvu s maximálně 2 úspěšnými uchazeči. Cílem této rámcové smlouvy je poskytnutí služeb v oblasti informačních technologií, včetně vývoje softwaru. Tento popis zahrnuje momentální požadavky EFCA, požadované služby se musí nicméně řídit běžným technologickým vývojem.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 3 100 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
72100000
72200000
72600000
72300000
72900000
72800000
72400000
48800000
48900000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: ES114
Hlavní místo dodání nebo plnění:

V závislosti na požadavcích EFCA

1) v prostorách EFCA (tzv. práce na místě) nebo

2) v prostorách poskytovatele služeb (tzv. práce mimo místo) nebo

3) v prostorách třetí strany. Lokalita této třetí strany se omezuje na EU.

II.2.4)Popis zakázky:

EFCA má během doby trvání rámcové smlouvy v úmyslu uzavřít jednotlivé a po sobě následující dílčí smlouvy, jak je stanoveno v článku I.4.3 rámcové smlouvy (přílohy A) a v příloze J, Vytváření objednávek. Dílčí smlouvy budou mít podobu některého z následujících dokumentů:

(a) dílčí smlouvy (jednotlivé typy dílčích smluv mohou být následující: smlouva určená časem a prostředky, smlouva na principu vyhrazeného času a prostředků nebo smlouva s pevnou cenou);

(b) objednávkové formuláře.

Úspěšný uchazeč musí uplatnit aktuálně platná ustanovení národní sociální legislativy na své zaměstnance v rámci poskytování služeb dle této smlouvy. Úspěšný uchazeč se zavazuje, že splní všechna místně platná legislativní a regulační ustanovení v oblasti sociálního a zdravotního pojištění, penzijních příspěvků a zaměstnanosti a daňových předpisů. Poskytování výše uvedených služeb nesmí v žádném případě vyústit ve vytvoření zaměstnaneckého vztahu s EFCA. To znamená, že na zaměstnance zhotovitele nebudou uplatňovány zaměstnanecké předpisy pro úředníky Evropských společenství ani pracovní podmínky pro jiné úředníky. Viz rovněž čl. II.4 (7) (b) návrhu smlouvy v příloze A.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 3 100 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

V závislosti na dostupnosti rozpočtových prostředků, uspokojivém plnění původní smlouvy a opětovném vyžádání ze strany EFCA může být zakázka obnovena 2krát na dobu 1 roku.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s několika účastníky
Předpokládaný maximální počet účastníků rámcové smlouvy: 2
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 13/05/2019
Místní čas: 15:30
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 9 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 14/05/2019
Místní čas: 15:30
Místo:

European Fisheries Control Agency, room 6.15, Avenida García Barbón, 4, 36201 Vigo (Pontevedra), ŠPANĚLSKO..

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání nabídek se mohou účastnit nanejvýš 2 zástupci každého uchazeče. Z organizačních a bezpečnostních důvodů musí uchazeč zaslat celé jméno a číslo občanského průkazu nebo pasu zástupců alespoň 2 pracovní dny předem na adresu: procurement@efca.europa.eu

Zástupci jsou povinni předložit potvrzení o přijetí nabídky vygenerované elektronickým podáváním nabídek.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ano
Uveďte předpokládané datum zveřejnění dalších oznámení:

Publikace dalších služeb bude pravděpodobně probíhat ve 4letém cyklu.

VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
Budou používány elektronické objednávky
Budou přijímány elektronické faktury
Bude použita elektronická platba
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
29/03/2019