Služby - 158612-2018

13/04/2018    S72

Lucembursko-Lucemburk: Rámcová smlouva s opětovným zahájením soutěže týkající se organizace koordinovaných činností v oblasti bezpečnosti spotřebních výrobků v zemích EU a EHP/ESVO

2018/S 072-158612

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (CHAFEA)
Poštovní adresa: Batiment Ariane 400, Route d'Esch
Obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
PSČ: L-2920
Země: Lucembursko
Kontaktní osoba: Gilda Capuano
E-mail: Chafea-CP-CALLS@ec.europa.eu
Fax: +352 430131669
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://ec.europa.eu/chafea/index.html
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3417
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: Provedení programů EU v oblasti zdraví a spotřebitelů, iniciativa BTSF a propagace zemědělských výrobků

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Rámcová smlouva s opětovným zahájením soutěže týkající se organizace koordinovaných činností v oblasti bezpečnosti spotřebních výrobků v zemích EU a EHP/ESVO

II.1.2)Hlavní kód CPV
75112100 Administrativa rozvojových projektů
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Účelem tohoto řízení ohledně rámcové smlouvy je najmout poskytovatele služeb, který bude zodpovídat za „Koordinaci činností týkajících se bezpečnosti spotřebních výrobků v zemích EU a EHP/ESVO“.

Poskytovatel služeb bude odpovědný za:

— celkovou koordinaci a logistickou organizaci činností specifických podle produktů a horizontálních činností, včetně všech nezbytných setkání během projektu,

— celkovou koordinaci testování výrobků, včetně určení a výběru vhodných laboratoří,

— poskytování technických odborných znalostí a poradenství s cílem podpořit práci orgánů pro dohled nad vnitrostátním trhem,

— vykazování, prezentaci a distribuci výsledku činností všem příslušným zúčastněným stranám.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 15 000 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)Popis zakázky:

Výzva k podání nabídek je zahájena formou otevřeného řízení na rámcové smlouvy na poskytování služeb s opětovným zahájením soutěže se třemi poskytovateli služeb. Její doba trvání je v délce 4 let a v tomto období se v rámci rámcové smlouvy předpokládá uzavření alespoň 4 dílčích smluv na poskytnutí služeb s hodnotou každé z nich ve výši 2 500 000 / 3 000 000 EUR.

Od poskytovatele služeb se očekává poskytnutí odborných znalostí na podporu činností zúčastněných zemí EU a EHP/ESVO vykonávaných v oblasti bezpečnosti výrobků. Dále se od poskytovatele služeb bude očekávat poskytnutí zasedacích prostor pro workshopy, zřízení příslušných nástrojů pro komunikační činnosti, šíření informací a propagaci, a schopnost budovat partnerství s laboratořemi pro testování nepotravinářských výrobků. Koordinované činnosti navrhované v rámci této výzvy by měly přispět k efektivnímu uplatňování směrnice 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků (GPSD), a to prostřednictvím spolupráce s vnitrostátními orgány odpovědnými za posouzení, dohled na trhem a prosazování bezpečnosti nepotravinářských spotřebních výrobků.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 15 000 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 24
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Tato rámcová smlouva bude automaticky obnovena 2krát, pokaždé na 12 měsíců, pokud jedna ze stran neobdrží oficiální oznámení v opačném smyslu alespoň 3 měsíce před koncem probíhající doby trvání. Obnovením se nemění a neodkládají žádné stávající závazky.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt: Program spotřebitelů
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s několika účastníky
Předpokládaný maximální počet účastníků rámcové smlouvy: 3
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2017/S 145-298450
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 28/06/2018
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Angličtina, Bulharština, Dánština, Němčina, Řečtina, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Lotyština, Litevština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Španelština, Švédština, Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 11/07/2018
Místní čas: 10:00
Místo:

Prostory agentury Chafea, 12 rue Guillaume Kroll L-1822 Luxembourg, Drosbach building, meeting room A03/043.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání nabídek se mohou zúčastnit nanejvýše 2 zástupci každého uchazeče dle oddílu IV.2.7 oznámení o zakázce. Z organizačních a bezpečnostních důvodů musí uchazeč zaslat celé jméno a číslo občanského průkazu nebo pasu na adresu: Chafea-CP-CALLS@ec.Europa.eu

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
09/04/2018