Leveringen - 15864-2018

13/01/2018    S9    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Spanje-Madrid: Computeruitrusting en -benodigdheden

2018/S 009-015864

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2017/S 183-374630)

Legal Basis:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Entidad Pública Empresarial Red.es
Q2891006E
Plaza Manuel Gómez Moreno, s/n, edificio Bronce
Madrid
28020
Spanje
Telefoon: +34 912127620
E-mail: control.contratacion@red.es
Fax: +34 912016371
NUTS-code: ES300

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.red.es

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Desarrollo de la Iniciativa "LPA Inteligencia Azul"

Referentienummer: 092/17-AE
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30200000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

El objeto del Contrato es el suministro e implantación de un proyecto llave en mano, suministro e implantación de equipamiento y de componentes software, así como de los servicios profesionales necesarios para la puesta en funcionamiento y operativa de la iniciativa de Ciudad Inteligente en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, denominada “LPA Inteligencia Azul”.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/01/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 183-374630

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Condiciones para la apertura de las plicas
In plaats van:
Datum: 09/03/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 14/03/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: