Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Diensten - 159536-2023

17/03/2023    S55

Roemenië-Sfântu Gheorghe: Reparatie en onderhoud voor motorvoertuigen en aanverwante uitrusting

2023/S 055-159536

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Nationaal identificatienummer: RO1590120
Postadres: DIRECTIA SILVICA COVASNA, str.Kos Karoly, nr.5A, jud.Covasna
Plaats: Sfantu Gheorghe (Covasna)
NUTS-code: RO123 Covasna
Postcode: 520055
Land: Roemenië
Contactpersoon: KATALIN SINKA
E-mail: daniel.robu@rnp.rosilva.ro
Telefoon: +40 267351890
Fax: +40 267351024
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.rosilva.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: regie autonoma
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Silvicultura si exploatari forestiere

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acord cadru de servicii de reparatii si intretineri utilaje forestiere, cu asigurare de piese, uleiuri, pneuri - D.S. Covasna

Referentienummer: 4118
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50110000 Reparatie en onderhoud voor motorvoertuigen en aanverwante uitrusting
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servicii de reparatii si intretineri utilaje forestiere, cu asigurare de piese, uleiuri, pneuri

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare pana in a 10 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 421 145.57 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ocolul Silvic Bretcu

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50110000 Reparatie en onderhoud voor motorvoertuigen en aanverwante uitrusting
09211000 Smeerolie en smeermiddelen
16820000 Delen van bosbouwmachines
34350000 Banden voor normale en zware voertuigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO123 Covasna
Voornaamste plaats van uitvoering:

Atelierul prestatorului

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lotul nr.1 - Ocolul Silvic Bretcu

Servicii de reparatii si întretineri 1A la caietul de sarcini

Piese de schimb – conform anexei 1B la caietul de sarcini

Uleiuri lubrifiante – conform anexei 1C la caietul de sarcini

Pneuri – conform anexei 1D la caietul de sarcini

Vaselina, – conform anexei 1E la caietul de sarcini

Antigel – conform anexei 1F la caietul de sarcini

Cantitatile celui mai mare contract subsecvent sunt prezentate in caietul de sarcini.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 10351,56 lei.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ocolul Silvic Covasna

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50110000 Reparatie en onderhoud voor motorvoertuigen en aanverwante uitrusting
09211000 Smeerolie en smeermiddelen
16820000 Delen van bosbouwmachines
34350000 Banden voor normale en zware voertuigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO123 Covasna
Voornaamste plaats van uitvoering:

Atelierul prestatorului

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lotul nr.3 - Ocolul Silvic Covasna

Servicii de reparatii si întretineri 3A la caietul de sarcini

Piese de schimb – conform anexei 3B la caietul de sarcini

Uleiuri lubrifiante – conform anexei 3C la caietul de sarcini

Pneuri – conform anexei 3D la caietul de sarcini

Vaselina, – conform anexei 3E la caietul de sarcini

Cantitatile celui mai mare contract subsecvent sunt prezentate in caietul de sarcini.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 9206,94 lei.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ocolul Silvic Talisoara

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50110000 Reparatie en onderhoud voor motorvoertuigen en aanverwante uitrusting
09211000 Smeerolie en smeermiddelen
16820000 Delen van bosbouwmachines
34350000 Banden voor normale en zware voertuigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO123 Covasna
Voornaamste plaats van uitvoering:

Atelierul prestatorului

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lotul nr.4 - Ocolul Silvic Talisoara

Servicii de reparatii si întretineri 4A la caietul de sarcini

Piese de schimb – conform anexei 4B la caietul de sarcini

Uleiuri lubrifiante – conform anexei 4C la caietul de sarcini

Pneuri – conform anexei 4D la caietul de sarcini

Vaselina - conform anexei 4E la caietul de sarcini

Antigel - conform anexei 4F la caietul de sarcini

Cantitatile celui mai mare contract subsecvent sunt prezentate in caietul de sarcini.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 12143,88lei.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ocolul Silvic Comandau

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50110000 Reparatie en onderhoud voor motorvoertuigen en aanverwante uitrusting
09211000 Smeerolie en smeermiddelen
16820000 Delen van bosbouwmachines
34350000 Banden voor normale en zware voertuigen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO123 Covasna
Voornaamste plaats van uitvoering:

Atelierul prestatorului

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lotul nr.2 - Ocolul Silvic Comandau

Servicii de reparatii si întretineri 2A la caietul de sarcini

Piese de schimb – conform anexei 2B la caietul de sarcini

Uleiuri lubrifiante – conform anexei 2C la caietul de sarcini

Pneuri – conform anexei 2D la caietul de sarcini

Vaselina, – conform anexei 2E la caietul de sarcini

Antigel – conform anexei 2F la caietul de sarcini

Cantitatile celui mai mare contract subsecvent sunt prezentate in caietul de sarcini.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 90906,19 lei.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 140-399858
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 21
Perceel nr.: 2
Benaming:

Contract subsecvent de servicii de reparatii si intretineri utilaje forestiere, cu asigurare de piese, uleiuri, pneuri

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/02/2023
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SERVICII MINISERVICE S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 559429
Postadres: Strada MIHAI EMINESCU, Nr. 60
Plaats: Covasna
NUTS-code: RO123 Covasna
Postcode: 525200
Land: Roemenië
E-mail: miniservice_cov@yahoo.com
Telefoon: +40 744603900
Fax: +40 267341962
Internetadres: www.miniservice.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 28 259.10 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 28 259.10 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 19
Perceel nr.: 1
Benaming:

Contract subsecvent de servicii de reparatii si intretineri utilaje forestiere, cu asigurare de piese, uleiuri, pneuri

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/02/2023
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SERVICII MINISERVICE S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 559429
Postadres: Strada MIHAI EMINESCU, Nr. 60
Plaats: Covasna
NUTS-code: RO123 Covasna
Postcode: 525200
Land: Roemenië
E-mail: miniservice_cov@yahoo.com
Telefoon: +40 744603900
Fax: +40 267341962
Internetadres: www.miniservice.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 323.53 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 323.53 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 159
Perceel nr.: 2
Benaming:

Contract subsecvent de servicii de reparatii si intretineri utilaje forestiere, cu asigurare de piese, uleiuri, pneuri

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/12/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SERVICII MINISERVICE S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 559429
Postadres: Strada MIHAI EMINESCU, Nr. 60
Plaats: Covasna
NUTS-code: RO123 Covasna
Postcode: 525200
Land: Roemenië
E-mail: miniservice_cov@yahoo.com
Telefoon: +40 744603900
Fax: +40 267341962
Internetadres: www.miniservice.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 94 128.87 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 94 128.87 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 161
Perceel nr.: 1
Benaming:

Contract subsecvent de servicii de reparatii si intretineri utilaje forestiere, cu asigurare de piese, uleiuri, pneuri

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/12/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SERVICII MINISERVICE S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 559429
Postadres: Strada MIHAI EMINESCU, Nr. 60
Plaats: Covasna
NUTS-code: RO123 Covasna
Postcode: 525200
Land: Roemenië
E-mail: miniservice_cov@yahoo.com
Telefoon: +40 744603900
Fax: +40 267341962
Internetadres: www.miniservice.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 273.11 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 273.11 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 155
Perceel nr.: 4
Benaming:

Contract subsecvent de servicii de reparatii si intretineri utilaje forestiere, cu asigurare de piese, uleiuri, pneuri

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/12/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SERVICII MINISERVICE S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 559429
Postadres: Strada MIHAI EMINESCU, Nr. 60
Plaats: Covasna
NUTS-code: RO123 Covasna
Postcode: 525200
Land: Roemenië
E-mail: miniservice_cov@yahoo.com
Telefoon: +40 744603900
Fax: +40 267341962
Internetadres: www.miniservice.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 11 188.24 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 11 188.24 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 134
Perceel nr.: 1
Benaming:

Contract subsecvent de servicii de reparatii si intretineri utilaje forestiere, cu asigurare de piese, uleiuri, pneuri

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/11/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SERVICII MINISERVICE S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 559429
Postadres: Strada MIHAI EMINESCU, Nr. 60
Plaats: Covasna
NUTS-code: RO123 Covasna
Postcode: 525200
Land: Roemenië
E-mail: miniservice_cov@yahoo.com
Telefoon: +40 744603900
Fax: +40 267341962
Internetadres: www.miniservice.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 936.10 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 936.10 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 136
Perceel nr.: 3
Benaming:

Contract subsecvent de servicii de reparatii si intretineri utilaje forestiere, cu asigurare de piese, uleiuri, pneuri

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/11/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SERVICII MINISERVICE S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 559429
Postadres: Strada MIHAI EMINESCU, Nr. 60
Plaats: Covasna
NUTS-code: RO123 Covasna
Postcode: 525200
Land: Roemenië
E-mail: miniservice_cov@yahoo.com
Telefoon: +40 744603900
Fax: +40 267341962
Internetadres: www.miniservice.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 598.48 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 598.48 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 11
Perceel nr.: 4
Benaming:

Acord cadru de servicii de reparatii si intretineri utilaje forestiere cu asigurare de piese, uleiuri, pneuri

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/10/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SERVICII MINISERVICE S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 559429
Postadres: Strada MIHAI EMINESCU, Nr. 60
Plaats: Covasna
NUTS-code: RO123 Covasna
Postcode: 525200
Land: Roemenië
E-mail: miniservice_cov@yahoo.com
Telefoon: +40 744603900
Fax: +40 267341962
Internetadres: www.miniservice.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 148 200.60 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 152 527.44 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 9
Perceel nr.: 2
Benaming:

Acord cadru de servicii de reparatii si intretineri utilaje forestiere cu asigurare de piese, uleiuri, pneuri

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/10/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SERVICII MINISERVICE S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 559429
Postadres: Strada MIHAI EMINESCU, Nr. 60
Plaats: Covasna
NUTS-code: RO123 Covasna
Postcode: 525200
Land: Roemenië
E-mail: miniservice_cov@yahoo.com
Telefoon: +40 744603900
Fax: +40 267341962
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 010 942.63 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 032 011.40 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 10
Perceel nr.: 3
Benaming:

Acord cadru de servicii de reparatii si intretineri utilaje forestiere cu asigurare de piese, uleiuri, pneuri

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/10/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SERVICII MINISERVICE S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 559429
Postadres: Strada MIHAI EMINESCU, Nr. 60
Plaats: Covasna
NUTS-code: RO123 Covasna
Postcode: 525200
Land: Roemenië
E-mail: miniservice_cov@yahoo.com
Telefoon: +40 744603900
Fax: +40 267341962
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 110 113.26 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 113 731.88 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 8
Perceel nr.: 1
Benaming:

Acord cadru de servicii de reparatii si intretineri utilaje forestiere cu asigurare de piese, uleiuri, pneuri

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/10/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SERVICII MINISERVICE S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 559429
Postadres: Strada MIHAI EMINESCU, Nr. 60
Plaats: Covasna
NUTS-code: RO123 Covasna
Postcode: 525200
Land: Roemenië
E-mail: miniservice_cov@yahoo.com
Telefoon: +40 744603900
Fax: +40 267341962
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 129 262.33 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 122 874.85 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 142
Perceel nr.: 2
Benaming:

Contract subsecvent de servicii de reparatii si intretineri utilaje forestiere, cu asigurare de piese, uleiuri, pneuri

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/11/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SERVICII MINISERVICE S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 559429
Postadres: Strada MIHAI EMINESCU, Nr. 60
Plaats: Covasna
NUTS-code: RO123 Covasna
Postcode: 525200
Land: Roemenië
E-mail: miniservice_cov@yahoo.com
Telefoon: +40 744603900
Fax: +40 267341962
Internetadres: www.miniservice.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 40 964.70 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 40 964.70 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor în circumstante exceptionale înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei prelungirea acestei perioade.În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei aceasta va fi prelungita în mod corespunzator.

Ofertantul are obligatia de a comunica autoritatii contractante daca este sau nu de acord cu prelungiera perioadei de valabilitate a ofertei.

Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare.

3.In temeiul Art. 217 din Legea nr. 98 /2016 cu modificarile si completarile ulterioare, documentele prezentate de ofertanti au caracter de documente publice. Accesul oricarei persoane la acestea nu poate fi restrictionat decat in masura in care aceste informatii sunt confidentiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala. Conform Art. 123 alin. (1) din HG 395 /2016, ofertantii vor indica informatiile prezentate in cadrul procedurii care sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala. Indicatia se va face PE FIECARE PAGINA a documentelor aflate in aceasta situatie. In lipsa acestei indicatii, autoritatea contractanta va intelege ca ofertantul este de acord cu caracterul public al tuturor documentelor prezentate in cadrul procedurii.

4.”Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: Bucuresti
Postcode: 030084
Land: Roemenië
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: www.cnsc.ro
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Oficiul Juridic al Directiei Silvice Covasna
Postadres: str.Kos Karoly, nr.5A, jud.Covasna
Plaats: Sfantu Gheorghe (Covasna)
Postcode: 520055
Land: Roemenië
Fax: +40 267351024
Internetadres: www.rosilva.ro
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/03/2023