Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Leveringen - 159636-2023

17/03/2023    S55

Griekenland-Larisa: Brandstoffen

2023/S 055-159636

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: KENTRO KOINONIKIS PRONOIAS PERIFEREIAS ThESSALIAS
Postadres: PAPAGOY 49
Plaats: LARISA
NUTS-code: EL61 Θεσσαλία / Thessalia
Postcode: 41500
Land: Griekenland
Contactpersoon: ZIOGAS SOTIRIOS
E-mail: kkpthessalyziogas@gmail.com
Telefoon: +30 2441350312
Fax: +30 2441025489
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://kkpthessaly.gr/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ( ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13/2022)

Referentienummer: Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 161064
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09100000 Brandstoffen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Προμήθεια καυσίμων για το Παράρτημα Βόλου ( αμόλυβδη βενζίνη) του Κ.Κ.Π.Π Θεσσαλίας συνολικού προϋπολογισμού 1.293,07 € ΦΠΑ.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 042.80 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΟΛΟΥ ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09100000 Brandstoffen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL Ελλάδα  / Elláda
NUTS-code: EL6 Κεντρική Ελλάδα / Kentriki Elláda
NUTS-code: EL613 Μαγνησία, Σποράδες / Magnisia, Sporades
Voornaamste plaats van uitvoering:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΟΛΟΥ

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Προμήθεια καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη) για το Παράρτημα Βόλου του Κ.Κ.Π.Π Θεσσαλίας από 01/01/2023 έως 31/12/2023

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 098-268253
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 46/2022
Perceel nr.: 2
Benaming:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΟΛΟΥ ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/12/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ΑΦΟΙ ΤΖΕΚΑ ΟΕ με
Plaats: ΒΟΛΟΣ
NUTS-code: EL613 Μαγνησία, Σποράδες / Magnisia, Sporades
Land: Griekenland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 993.60 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 042.80 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Postadres: ΠΑΠΑΓΟΥ 49
Plaats: ΛΑΡΙΣΑ
Postcode: 41500
Land: Griekenland
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Postadres: ΠΑΠΑΓΟΥ 49
Plaats: ΛΑΡΙΣΑ
Postcode: 41500
Land: Griekenland
E-mail: kkpthessalyziogas@gmail.com
Telefoon: +49 2441350312
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/03/2023