Werken - 159640-2022

28/03/2022    S61

Duitsland-Stuttgart: Damverstevigingswerken

2022/S 061-159640

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Deutsche Bahn AG
Nationaal identificatienummer: DE11
Postadres: Räpplenstraße 17
Plaats: Stuttgart
NUTS-code: DE11 Stuttgart
Postcode: 70191
Land: Duitsland
Contactpersoon: Deutsche Bahn AG - Beschaffung Großprojekt Stuttgart – Ulm
E-mail: einkauf-s21nbs@deutschebahn.com
Fax: +49 69-265-21939
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.deutschebahn.com
Adres van het kopersprofiel: http://www.deutschebahn.com/bieterportal

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

S21, PFA 1.6a; Los 3, Fangedamm Einbringen Spundbohlen, 18FEI33102

Referentienummer: 2018/S 129-295037
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45247212 Damverstevigingswerken
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

S21, PFA 1.6a; Los 3, Fangedamm Einbringen Spundbohlen, 18FEI33102

Perceel nr.: Los 3
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE11 Stuttgart
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 04/06/2018

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 129-295037

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 18FEI33102
Perceel nr.: 3
Benaming:

S21, PFA 1.6a; Los 3, Fangedamm Einbringen Spundbohlen, 18FEI33102

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
45247212 Damverstevigingswerken
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE11 Stuttgart
VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Übernahme Gurtung

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 30/11/2021
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.2)Redenen voor de wijziging
Door de oorspronkelijke aannemer/concessiehouder te verrichten aanvullende werken, diensten of leveringen (artikel 43, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/25/EU)
Beschrijving van de economische of technische redenen en van het ongemak en de extra kosten die een verandering van contractant in de weg staan:

Erforderliche geänderte und/oder zusätzliche Leistungen zur Erfüllung der Vertragsleistung oder zur Erreichung des werkvertraglichen Erfolges

VII.2.3)Prijsverhogingen