Diensten - 16037-2018

13/01/2018    S9    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Niet-openbare procedure 

Denemarken-Ballerup: Signalisatie-uitrusting

2018/S 009-016037

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ballerup Kommune
58271713
Hold-An Vej 7
Ballerup
2750
Denemarken
Contactpersoon: Sarah Nialusen
E-mail: sarn@balk.dk
NUTS-code: DK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/77690351.aspx

Adres van het kopersprofiel: http://www.ballerup.dk/

I.1)Naam en adressen
Ballerup Kommune
58271713
Hold-an Vej 7
Ballerup
2750
Denemarken
E-mail: udbud@balk.dk
NUTS-code: DK012

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://ballerup.dk/

I.1)Naam en adressen
Fredensborg Kommune
29188335
Egevangen 3B
Kokkedal
2980
Denemarken
E-mail: fredensborg@fredensborg.dk
NUTS-code: DK013

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.fredensborg.dk/

I.1)Naam en adressen
Furesø Kommune
29188327
Stiager 2
Værløse
3500
Denemarken
E-mail: furesoe@furesoe.dk
NUTS-code: DK013

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.furesoe.dk/

I.1)Naam en adressen
Gladsaxe Kommune
62761113
Rådhus Allé 7
Søborg
2860
Denemarken
E-mail: kommunen@gladsaxe.dk
NUTS-code: DK012

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.gladsaxe.dk/kommunen/borger

I.1)Naam en adressen
Gribskov Kommune
29188440
Rådhusvej 3
Helsinge
3200
Denemarken
E-mail: borgerservice@gribskov.dk
NUTS-code: DK013

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.gribskov.dk/

I.1)Naam en adressen
Hillerød Kommune
29189366
Trollesmindealle 27
Hillerød
3400
Denemarken
E-mail: indkob@hillerod.dk
NUTS-code: DK013

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.hillerod.dk/borger/

I.1)Naam en adressen
Hørsholm Kommune
70960516
Ådalsparkvej 2
Hørsholm
2790
Denemarken
E-mail: udbud@horsholm.dk
NUTS-code: DK013

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.horsholm.dk/

I.1)Naam en adressen
Rudersdal Kommune
29188378
Øverødvej 2
Holte
2840
Denemarken
E-mail: rudersdal@rudersdal.dk
NUTS-code: DK013

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.rudersdal.dk/

I.1)Naam en adressen
Rødovre Kommune
65307316
Rødovre Parkvej 150
Rødovre
2610
Denemarken
E-mail: rk@rk.dk
NUTS-code: DK012

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.rk.dk/forside/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://permalink.mercell.com/77690351.aspx
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Mercell Danmark A/S
Østre Stationsvej 33, Vestfløjen
Odense C
5000
Denemarken
E-mail: support.dk@mercell.com
NUTS-code: DK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/77690351.aspx

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://permalink.mercell.com/77690351.aspx
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Prækvalifikation af EU-udbud af drift og vedligeholdelse af signalanlæg

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34942000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

På vegne af Indkøbsfællesskab Nordsjælland og Gladsaxe, Rudersdal og Rødovre Kommune, udbyder Ballerup Kommune drift og vedligeholdelse af signalanlæg i følgende kommuner:

— Ballerup Kommune,

— Fredensborg Kommune,

— Furesø Kommune,

— Gladsaxe Kommune,

— Gribskov Kommune,

— Hillerød Kommune,

— Hørsholm Kommune,

— Rudersdal Kommune,

— Rødovre Kommune.

Tryk her https://permalink.mercell.com/77690351.aspx.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34942100
34996100
45233294
45316200
50232200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK012
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Udbuddet omfatter drift og vedligeholdelse af 285 nuværende og fremtidige trafiksignalanlæg i de nævnte 9 kommuner, der er placeret ved offentlige og private fællesveje.

Kontrakten omfatter i hovedtræk:

— Vagtordning og beredskab,

— Afhjælpning af fejl/skader på det ydre udstyr,

— Årligt eftersyn,

— Listepriser for ombygninger og nyanlæg,

— Administrative tjenesteydelser.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/08/2018
Einde: 31/07/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Kommunerne har individuelt option på forlængelse af driftskontrakten i 2 x 12 måneder på uændrede vilkår.

I fald option på forlængelse af driftskontrakten benyttes, vil driftskontrakten blive forlænget på uændrede vilkår. Såfremt optionen ikke benyttes, udløber driftskontrakten automatisk ved udløbsdato.

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 5
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

Såfremt der modtages flere end 5 konditionsmæssige ansøgere, der ikke er omfattet af udelukkelsesgrundende, samt opfylder udvælgelseskriterier og minimumskrav, vil Ordregiver foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere.

Der vil her blive lagt særlig vægt på, hvilke ansøgere, der har afgivet de referencer og tilbyder de uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer, der bedst matcher den udbudte opgave.

For vurdering af referencerne vil der blive lagt særligt vægt på:

• varigheden af referencerne.

• at referencerne demonstrerer erfaring med drift og vedligeholdelse af signalanlæg, herunder erfaring med vagtordning, beredskab og årligt eftersyn af signalanlæg.

For vurderingen af uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer af de medarbejdere, der skal varetage drift og vedligehold af signalanlæggene, vil der blive lagt særlig vægt på:

• at de respektive nøglepersoner har relevant uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer, samt har den fornødne erfaring med vagtordning, fejludbedring og drift og vedligeholdelse af signalanlæg.

Ved nøgleperson forestås personer der indgår i ansøgerens organisation.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Der henvises til udbudsmaterialet, som kan findes i Mercell.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 21/02/2018
Plaatselijke tijd: 13:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Deens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Der henvises til udbudsmaterialet, som kan findes på Mercell.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Denemarken
Telefoon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadres: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Denemarken
Telefoon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadres: http://www.kfst.dk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/01/2018