Diensten - 16070-2018

13/01/2018    S9    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Birmingham: Deurwaardersdiensten

2018/S 009-016070

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Birmingham City Council
10 Woodcock Street
Birmingham
B4 7WB
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Corporate Procurement Services
Telefoon: +44 1214648000
E-mail: etendering@birmingham.gov.uk
Fax: +44 1213037322
NUTS-code: UKG31

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.finditinbirmingham.com

Adres van het kopersprofiel: www.in-tendhost.co.uk/birminghamcc

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.in-tendhost.co.uk/birminghamcc
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.in-tendhost.co.uk/birminghamcc
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

P0439 — Enforcement Agency Services — Management of Unauthorised Encampments

Referentienummer: P0439
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
75242110
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Birmingham City Council require a supplier for the provision of enforcement agents/certified bailiffs to support the management of unauthorised encampments (the removal of illegal encampments on Council-owned land, typically by members of the Gypsy, Romany and Traveller community (GRT)) in line with Council protocol. This contract will run from 1 April 2018 for a period of 2 years with the option to extend for up to 2 one-year periods.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
75242110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKG31
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Birmingham City Council require a supplier for the provision of enforcement agents/certified bailiffs to support the management of unauthorised encampments (the removal of illegal encampments on Council-owned land, typically by members of the Gypsy, Romany and Traveller community (GRT)) in line with Council protocol.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

With the option to extend for up to 2 one-year periods.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Details will be provided in the tender documentation.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Details will be provided in the tender documentation.

Eventuele minimumeisen:

Details will be provided in the tender documentation.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:

Details will be provided in the tender documentation.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 2
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar: Not exceeding 4 years.
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/02/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 24 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 12/02/2018
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

BCC will be using its e-tendering system (in-tend) for the administration of this procurement process and providers must register with the system to be able to express an interest. The web address is: https://in-tendhost.co.uk/birminghamcc Registration and use of In-tend is free. All correspondence for this procurement process must be via the In-tend correspondence function. If you are unable to register with In-tend, please either email cps@birmingham.gov.uk or call 0121 464 8000. If you are interested in tendering, please click on the following link to access Birmingham City Councils tender Portal: https://in-tendhost.co.uk/birminghamcc/ and submit your details to register as a bidder. We will send you a log on and password so you can download the tender documentation. Requests to participate must be by way of completion and return of the tender documentation no later than 12:00 hours on 12 February 2018 using the Supplier Portal.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
High Court of England and Wales
Royal Courts of Justice, Strand
London
WC2A 2LL
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 2079477882

Internetadres: http://www.justice.gov.uk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Any review proceedings should be promptly brought to the attention of of Birmingham City Council and will be dealt with in accordance with the requirements of the Public Contracts Regulations 2015. Any review proceedings must be brought within the time-scales specified by the applicable law, including, without limitation, PCR 2015. In accordance with PCR 2015, BCC will incorporate a minimum 10 calendar day standstill period from the date information on the award of the contract is communicated to tenderers.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/01/2018