Diensten - 16076-2018

13/01/2018    S9    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Madrid: Brugrenovatiebouw

2018/S 009-016076

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Comunidad de Madrid-Consejería Transportes, Vivienda e Infraestructuras
S-7800001-E
C/ Maudes, 17
Madrid
28003
Spanje
Telefoon: +34 915803576
E-mail: contratacion.transportes@madrid.org
Fax: +34 915803140
NUTS-code: ES3

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http:///www.madrid.org

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.madrid.org/contratospublicos
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicio de mantenimiento y reparación de estructuras de la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Años 2018-2021

Referentienummer: A/SER-007128/2017
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45221119
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servicio de mantenimiento y reparación de estructuras de la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Años 2018-2021.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 24 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 1
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zonas 1 Noroeste y 2 Norte y Norte, medios propios: mantenimiento y reparación de estructuras de la Red de Carreteras de la Comunidad de Madrid

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50230000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES30
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Mantenimiento y reparación de estructuras de la red de carreteras de la Comunidad de Madrid.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 9 600 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Duración máxima del contrato, incluidas las prórrogas: 48 meses.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Garantía provisional: 144 000,00 EUR.

Garantía definitiva: 360 000,00 EUR.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zonas 3 Nordeste, 4 Este y 5 Sureste: mantenimiento y reparación de estructuras de la Red de Carreteras de la Comunidad de Madrid

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50230000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES30
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Mantenimiento y reparación de estructuras de la Red de Carreteras de la Comunidad de Madrid.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 7 200 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Duración máxima del contrato, incluidas las prórrogas: 48 meses.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Garantía provisional: 108 000,00 EUR.

Garantía definitiva: 270 000,00 EUR.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zonas 6 Sur, 7 Oeste y 8 Oeste, medios propios: mantenimiento y reparación de estructuras de la Red de Carreteras de la Comunidad de Madrid

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50230000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES30
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Mantenimiento y reparación de estructuras de la Red de Carreteras de la Comunidad de Madrid.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 7 200 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Duración máxima del contrato, incluidas las prórrogas: 48 meses.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Garantía provisional: 108 000,00 EUR.

Garantía definitiva: 270 000,00 EUR.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/02/2018
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/03/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Sala de Juntas de la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras. Calle Maudes, 17. 28003 Madrid.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Se considera condición esencial de ejecución del contrato las obligaciones contenidas en el artículo 228 bis del TRLCSP relativo a la subcontratación.

La Mesa de Contratación calificará la documentación administrativa en fecha 27 de febrero de 2018.

La Mesa Técnica tendrá lugar en fecha 5 de marzo de 2018.

Si el licitador opta por cumplimentar el formulario DEUC, únicamente será necesario cumplimentar en la Parte IV: criterios de selección, la sección: "A — Indicación global relativa a todos los criterios de selección".

Se consideran obligaciones especiales de ejecución del contrato las calificadas como tales en las cláusulas “Obligaciones, gastos, impuestos y responsabilidades exigibles al contratista.” y “Obligaciones laborales, sociales y medioambientales.” del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Para la práctica de las notificaciones, el órgano de contratación utilizará el sistema de Notificaciones Telemáticas de la Comunidad de Madrid, para lo cual la empresa o su representante deben estar dados de alta en ese sistema.

Los defectos u omisiones subsanables de la documentación presentada observados por la Mesa se comunicarán mediante el tablón de anuncios electrónico, al que se puede acceder en el perfil del contratante del portal de la contratación pública de la Comunidad de Madrid (http://madrid.org/contratospublicos).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal Administrativo de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid
Madrid
Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/01/2018