Diensten - 16091-2018

13/01/2018    S9    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Le Chesnay: Reiniging van gebouwen

2018/S 009-016091

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ville du Chesnay
Coordonnateur du groupement: ville du Chesnay, 9 rue Pottier, BP 150
Le Chesnay Cedex
78155
Frankrijk
Telefoon: +33 139232326
E-mail: marches.publics@lechesnay.fr
Fax: +33 139232301
NUTS-code: FR103

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://lechesnay.fr

Adres van het kopersprofiel: https://lechesnay.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://lechesnay.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2017_DKC5Y-PAJF
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://lechesnay.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Mise en propreté des bâtiments

Referentienummer: 2018.001
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90911200
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Mise en propreté des bâtiments de la ville et du CCAS

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911200
90911300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR103
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Mise en propreté des bâtiments de la ville et du CCAS. Prestations en obligation de résultats et de moyens.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Nombre de reconductions éventuelles: 2

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Marché comportant des prestations réglées sur la base d'un forfait annuel et permettant la commande de prestations spécifiques. Les bâtiments concernés sont de type scolaire, sportif, petite enfance et jeunesse. La réalisation des prestations pourra être différente selon la période concernée: scolaire ou vacances scolaires.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Groupement conjoint sans mandataire solidaire. Versement de l'avance assorti de la constitution d'une garantie à 1re demande ou caution personnelle et solidaire à hauteur de 100 % du montant de l'avance. Financement sur fonds propres de la collectivité. Paiement par virement administratif dans un délai global de 30 jours.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Voir le règlement de consultation

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Voir le règlement de consultation

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/02/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 22/03/2018
Plaatselijke tijd: 09:00
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Commission d'appel d'offres.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

3 ans

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Les documents sont téléchargeables gratuitement à partir de la plateforme d'achat de la ville consultable à l'adresse suivante: https://lechesnay.achatpublic.com Il est vivement conseillé aux candidats de s'identifier au moment du téléchargement du dossier afin de recevoir automatiquement toute modification ou questions/réponses relatives à cette consultation. 2 visites sont programmées: 24.1.2018 et 7.2.2018 à 8:30 sur inscription préalable.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Versailles
56 avenue de Saint-Cloud
Versailles
78000
Frankrijk
E-mail: greffe.ta-versailles@juradm.fr

Internetadres: http://versailles.tribunal-administratif.fr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal administratif de Versailles
56 avenue de Saint-Cloud
Versailles
78000
Frankrijk
E-mail: greffe.ta-versailles@juradm.fr

Internetadres: http://versailles.tribunal-administratif.fr

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/01/2018