Diensten - 161740-2021

02/04/2021    S65

België-Brussel: Verlening van externe auditdiensten

2021/S 065-161740

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2021/S 043-106322)

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, REGIO - Regional and Urban Policy, REGIO.C.1 — Coordination, relations with the Court of Auditors and OLAF
Postadres: Avenue de Beaulieu 1
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1160
Land: België
E-mail: regio-contracts@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Verlening van externe auditdiensten

Referentienummer: REGIO/2021/OP/0004
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79210000 Boekhoudkundige en auditdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De doelstelling van de raamovereenkomst is het verlenen van auditdiensten aan de aanbestedende dienst voor de audit van programma's en projecten die mede worden gefinancierd in de programmeringsperioden 2021-2027, 2014-2020, voor de financiële follow-up van onregelmatigheden voor de programmeringsperioden 2000-2006 en 2007-2014 en voor uitgaven voor direct beheer door de aanbestedende directoraat-generaals. De raamovereenkomst omvat andere programma's en projecten (bijv. JTF en REACT-EU) die uit de EU-begroting worden gefinancierd en die op elk moment door de directoraat-generaals die deelnemen aan de raamovereenkomst worden beheerd.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
31/03/2021
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 043-106322

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Uiterste termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 15/04/2021
Plaatselijke tijd: 16:00
Te lezen:
Datum: 29/04/2021
Plaatselijke tijd: 16:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Voorwaarden voor de opening van de inschrijvingen
In plaats van:
Datum: 16/04/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 30/04/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: