Diensten - 16186-2018

13/01/2018    S9    - - Diensten - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Frankrijk-La Plaine-Saint-Denis: Brievenpostdienst

2018/S 009-016186

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Caisse Nationale RSI
264 avenue du Président Wilson
La Plaine-Saint-Denis Cedex
93457
Frankrijk
Contactpersoon: Service marchés publics
E-mail: marches.publics@rsi.fr
Fax: +33 177930353
NUTS-code: FR106

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.achatpublic.com

Adres van het kopersprofiel: https://www.achatpublic.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Protection sociale
I.5)Hoofdactiviteit
Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

2016-33 FPND

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
64112000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Le marché a pour objet une prestation d'identification et de mise à disposition des données relatives aux courriers émis par le RSI retournés revêtus de la mention: PND (pli non délivré).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
64112000
64216110
72314000
72330000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR
Voornaamste plaats van uitvoering:

France métropolitaine.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Le marché a pour objet une prestation d'identification et de mise à disposition des données relatives aux courriers émis par le RSI retournés revêtus de la mention: PND (pli non délivré).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technique / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 104-207635
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2016-33
Benaming:

Gestion des courriers RSI en retour « Plis Non Délivrés »

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal de Grande Instance de Paris
4 boulevard du Palais
Paris
75055
Frankrijk
Telefoon: +33 144325151
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Greffe du tribunal de grande instance de Paris
4 boulevard du Palais
Paris
75055
Frankrijk
Telefoon: +33 144325151
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/01/2018