Leveringen - 161906-2018

14/04/2018    S73    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Rzeszów: Zonne-energie

2018/S 073-161906

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 048-104933)

Legal Basis:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
ul. Rynek 5
Rzeszów
35-064
Polen
E-mail: biuro@rof.org.pl
NUTS-code: PL82

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.rof.org.pl

I.1)Naam en adressen
Gmina Boguchwała
ul. Suszyckich 33
Boguchwała
36-040
Polen
E-mail: biuro@rof.org.pl
NUTS-code: PL82

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.rof.org.pl

I.1)Naam en adressen
Gmina Chmielnik
Chmielnik 50
Chmielnik
36-016
Polen
E-mail: biuro@rof.org.pl
NUTS-code: PL82

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.rof.org.pl

I.1)Naam en adressen
Gmina Czarna
Czarna 260
Czarna
37-125
Polen
E-mail: biuro@rof.org.pl
NUTS-code: PL82

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.rof.org.pl

I.1)Naam en adressen
Gmina Czudec
ul. Starowiejska 6
Czudec
38-120
Polen
E-mail: biuro@rof.org.pl
NUTS-code: PL82

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.rof.org.pl

I.1)Naam en adressen
Gmina Głogów Małopolski
ul. Rynek 1
Głogów Małopolski
36-060
Polen
E-mail: biuro@rof.org.pl
NUTS-code: PL82

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.rof.org.pl

I.1)Naam en adressen
Gmina Krasne
Krasne 121
Krasne
36-007
Polen
E-mail: biuro@rof.org.pl
NUTS-code: PL82

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.rof.org.pl

I.1)Naam en adressen
Gmina Lubenia
Lubenia 131
Lubenia
36-042
Polen
E-mail: biuro@rof.org.pl
NUTS-code: PL82

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.rof.org.pl

I.1)Naam en adressen
Gmina Łańcut
ul. A. Mickiewicza 2a
Łańcut
37-100
Polen
E-mail: biuro@rof.org.pl
NUTS-code: PL82

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.rof.org.pl

I.1)Naam en adressen
Gmina Miasto Łańcut
Plac Sobieskiego 18
Łańcut
37-100
Polen
E-mail: biuro@rof.org.pl
NUTS-code: PL82

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.rof.org.pl

I.1)Naam en adressen
Gmina Miasto Rzeszów
ul. Rynek 1
Rzeszów
35-064
Polen
E-mail: biuro@rof.org.pl
NUTS-code: PL82

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.rof.org.pl

I.1)Naam en adressen
Gmina Świlcza
Świlcza 168
Świlcza
36-072
Polen
E-mail: biuro@rof.org.pl
NUTS-code: PL82

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.rof.org.pl

I.1)Naam en adressen
Gmina Trzebownisko
Trzebownisko 976
Trzebownisko
36-001
Polen
E-mail: biuro@rof.org.pl
NUTS-code: PL82

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.rof.org.pl

I.1)Naam en adressen
Gmina Tyczyn
ul. Rynek 18
Tyczyn
36-020
Polen
E-mail: biuro@rof.org.pl
NUTS-code: PL82

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.rof.org.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Mieszkańców ROF w ramach projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”

Referentienummer: ZP.1.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09330000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Mieszkańców ROF w ramach projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”.

2. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn.: „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej nr III Czysta energia; Pl 4a Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych; Działanie 3.4 Rozwój OZE Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP) na lata 2014-2020

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/04/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 048-104933

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.4
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Opis zamówienia
In plaats van:

1. Przedmiotem zamówienia w ramach projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”–w ramach osi priorytetowej RPO WP 2014-2020: Oś III. Czysta energia, działanie 3.4 Rozwój OZE Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jest dostawa i montaż minimum 2176 instalacji fotowoltaicznych, oraz dodatkowo w ramach prawa opcji do 1000 instalacji fotowoltaicznych, o jednostkowej mocy nie mniejszej niż 3kWp.

2. Liczba instalacji fotowoltaicznych w poszczególnych Gminach 2176 - zamówienie podstawowe + do 1000 -prawo opcji = do 3176 - razem., w tym Gm. Boguchwała - 174, gm. Chmielnik 65, gm. Czarna - 70, gm. Czudec-97, gm. Głogów Młp. - 214, gm. Krasne - 118, gm. Lubenia - 42, gm. Łańcut - 153, gm. M. Łańcut - 73, gm. M. Rzeszów - 675, gm. Świlcza - 172, gm. Trzebownisko - 195, gm. Tyczyn - 128.

Te lezen:

1. Przedmiotem zamówienia w ramach projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” – w ramach osi priorytetowej RPO WP 2014-2020: Oś III. Czysta energia, działanie 3.4 Rozwój OZE Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jest dostawa i montaż minimum 2175 instalacji fotowoltaicznych, oraz dodatkowo w ramach prawa opcji do 1000 instalacji fotowoltaicznych, o jednostkowej mocy nie mniejszej niż 3kWp.

2. Liczba instalacji fotowoltaicznych w poszczególnych Gminach 2175 - zamówienie podstawowe + do 1000 -prawo opcji = do 3175 - razem., w tym Gm. Boguchwała - 174, gm. Chmielnik 65, gm. Czarna - 70, gm. Czudec-97, gm. Głogów Młp. - 214, gm. Krasne - 118, gm. Lubenia - 42, gm. Łańcut - 153, gm. M. Łańcut - 73, gm. M. Rzeszów - 674, gm. Świlcza - 172, gm. Trzebownisko - 195, gm. Tyczyn - 128.

Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 24/04/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 27/04/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 24/04/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 27/04/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: