Diensten - 162073-2022

29/03/2022    S62

Duitsland-Frankfurt am Main: Verlening van cateringdiensten

2022/S 062-162073

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA)
Postadres: Westhafenplatz 1
Plaats: Frankfurt am Main
NUTS-code: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Postcode: 60327
Land: Duitsland
Contactpersoon: Finance and Corporate Services Unit
E-mail: Procurement@eiopa.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.eiopa.europa.eu
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10433
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10433
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Verlening van cateringdiensten

Referentienummer: EIOPA-OP-144-2022
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
55520000 Cateringdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De algemene doelstelling is het verlenen van professionele, geschikte en betrouwbare cateringdiensten aan belanghebbenden van EIOPA in de EIOPA-kantoren.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 570 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39222000 Cateringbenodigdheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zie het internetadres vermeld in I.3).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 570 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Operationele en administratieve kredieten van de EU.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 02/05/2022
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Bulgaars, Deens, Duits, Grieks, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Spaans, Zweeds, Tsjechisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 03/05/2022
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

De aanbestedingsdocumenten (met inbegrip van de aanbestedingsstukken) en aanvullende documenten (met inbegrip van vragen en antwoorden) zullen beschikbaar zijn op het volgende internetadres: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10433

Geïnteresseerde partijen wordt verzocht zich in te schrijven via de website. Op deze manier worden zij door het onlinesysteem voor gunning van overheidsopdrachten op de hoogte gebracht van eventuele updates voor onderhavige uitnodiging tot inschrijving. Partijen die zich niet inschrijven via de website wordt verzocht deze regelmatig te raadplegen. EIOPA kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien inschrijvers niet op de hoogte zijn van eventuele nadere inlichtingen op deze website over deze uitnodiging tot inschrijving. De website wordt regelmatig geüpdatet: het is de verantwoordelijkheid van de inschrijvers om na te gaan of er updates of wijzigingen zijn aangebracht tijdens de inschrijvingsperiode.

Nadere inlichtingen over opdrachttermijnen, opdrachtverlengingen, voorwaarden voor deelname, minimale vereiste bekwaamheidsniveaus, totale geraamde opdrachtvolume enz., kunnen worden gevonden in de aanbestedingsstukken die beschikbaar zijn op bovengenoemde website. Er wordt geen papieren versie uitgegeven.

Gedurende de drie jaar na de sluiting van het oorspronkelijke contract kan de aanbestedende dienst de onderhandelingsprocedure gebruiken zonder voorafgaande aankondiging van een aankondiging van een opdracht voor nieuwe diensten, waarbij dezelfde diensten worden herhaald die zijn toegewezen aan de partij(en) aan wie deze opdracht gegund werd door de aanbestedende dienst.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/03/2022