Diensten - 16236-2018

13/01/2018    S9    - - Diensten - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Spanje-Gerona: Verzekeringen tegen schade of verlies

2018/S 009-016236

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Universitat de Girona
Q6750002E
Plaza Sant Domènec, 3
Girona
17004
Spanje
Contactpersoon: M. Rosa Montalbán García
Telefoon: +34 972419815
E-mail: sepic.contractacio@udg.edu
Fax: +34 972418256
NUTS-code: ES512

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.udg.edu

Adres van het kopersprofiel: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/UdG/customProf

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Prestación del servicio de seguros que garanticen el todo riesgo de pérdidas o daños materiales del patrimonio de la Universitat de Girona

Referentienummer: Ex. 043/17.SV
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66515000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Contratación por parte de la Universitat de Girona, como tomadora del seguro, de la cobertura de riesgos con la entidad o entidades aseguradoras con cualquiera de las formas jurídicas previstas en el artículo 7 del texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, mediante la póliza de seguros que garantice el todo riesgo de pérdidas o daños materiales del patrimonio de la Universitat de Girona (CPA 2008 65.12.49/CPV 66515000-3).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES512
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Contratación por parte de la Universitat de Girona, como tomadora del seguro, de la cobertura de riesgos con la entidad o entidades aseguradoras con cualquiera de las formas jurídicas previstas en el artículo 7 del texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, mediante la póliza de seguros que garantice el todo riesgo de pérdidas o daños materiales del patrimonio de la Universitat de Girona (CPA 2008 65.12.49/CPV 66515000-3), de acuerdo con las prescripciones técnicas que figuran adjuntas al Pliego de cláusulas administrativas particulares.

El plazo de ejecución previsto es de un año a contar a partir del día 1 de marzo de 2018.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Oferta económica / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Reducción en la franquicia general establecida en el Pliego de prescripciones técnicas / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Revisión técnica del valor de los riesgos incluidos en la póliza a determinar por la Universitat de Girona / Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 221-459469
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Prestación del servicio de seguros que garanticen el todo riesgo de pérdidas o daños materiales del patrimonio de la Universitat de Girona

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Universitat de Girona
Plaza Sant Domènec, 3
Girona
17004
Spanje
Telefoon: +34 972419815
E-mail: sepic.contractacio@udg.edu
Fax: +34 972418256

Internetadres: http://www.udg.edu

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

De acuerdo con la cláusula 39 del Pliego de cláusulas administrativas particulares que rige para esta contratación.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Universitat de Girona
Plaza Sant Domènec, 3
Girona
17004
Spanje
Telefoon: +34 972418022
E-mail: cap.juridic@udg.edu
Fax: +34 972418031

Internetadres: http://www.udg.edu

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/01/2018