Služby - 162439-2017

29/04/2017    S84

Nemecko-Kolín: Data4Safety – platforma veľkých dát

2017/S 084-162439

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva
Poštová adresa: Konrad-Adenauer-Ufer 3
Mesto/obec: Cologne
Kód NUTS: DEA23 Köln
PSČ: 50668
Štát: Nemecko
E-mail: tenders@easa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.easa.europa.eu/the-agency
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2401
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: bezpečnosť letectva, životné prostredie.

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Data4Safety – platforma veľkých dát.

Referenčné číslo: EASA.2017.HVP.05.
II.1.2)Hlavný kód CPV
72000000 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Data4Safety bude zlučovať veľmi veľký a rastúci počet dátových zdrojov dostupných v systéme európskeho letectva a zabezpečovať nevyhnutné množstvo údajov. Dlhodobým cieľom je významne zvýšiť analytické spôsobilosti vďaka spoločnému využívaniu veľkého množstva údajov a používaniu najmodernejších informačných a komunikačných technológií v oblasti veľkých dát a hĺbkovej analýzy údajov.

Prostredníctvom vypísania tejto výzvy na predloženie ponúk hľadá agentúra vhodného poskytovateľa IT infraštruktúry – organizáciu zaoberajúcu sa spracovaním a ochranou údajov tretích strán, ktorá bude zodpovedať za zabezpečenie technickej infraštruktúry a odborných poznatkov, čo sa týka zberu, ukladania, ochrany a spracovania údajov pre program Data4Safety. Hlavné fázy zákazky sú: architektúra hardvéru a softvéru, vybudovanie a prevádzka.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 15 000 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
48000000 Softvérové balíky a informačné systémy
48200000 Softvérový balík na vytváranie sietí, pre internet a intranet
48800000 Informačné systémy a servery
72100000 Hardvérové konzultačné služby (poradenstvo)
72110000 Poradenstvo na výber hardvéru
72120000 Poradenstvo pri obnove hardvéru po havárii (poruche)
72200000 Programovanie softvéru a poradenstvo
72220000 Systémové a technické poradenstvo
72240000 Systémové analýzy a programovanie
72250000 Služby týkajúce sa podpory systému
72251000 Odstraňovanie porúch
72253200 Systémové podporné služby
72253000 Poradenské prezenčné (nápoveda) a podporné služby
72254100 Testovanie systémov
72260000 Služby súvisiace so softvérom
72266000 Softvérové poradenstvo
72300000 Dátové služby
72313000 Snímanie údajov
72314000 Zhromažďovanie a triedenie údajov
72317000 Ukladanie údajov
72318000 Prenos údajov
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: DEA23 Köln
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

v rámci EÚ.

II.2.4)Opis obstarávania:

Hlavné fázy zákazky sú: architektúra hardvéru a softvéru, vybudovanie a prevádzka.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Rámcová zmluva sa plánuje podpísať na počiatočné obdobie 3 rokov s možnosťou 1 obnovenia na 12 mesiacov, s celkovým maximálnym trvaním 4 roky za rovnakých podmienok.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 26.3.2014, ktorým sa zriaďuje viacročný pracovný program na rok 2014 na účely finančnej pomoci v oblasti Nástroja na prepájanie Európy (NPE) – sektor dopravy na obdobie rokov 2014 – 2020 [C(2014) 1921 final], zmenené v roku 2016.
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 12/06/2017
Miestny čas: 17:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 19/06/2017
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Kolín nad Rýnom/Nemecko.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otvárania ponúk sa môže zúčastniť maximálne 1 právny zástupca za každého uchádzača. O svojom úmysle zúčastniť sa musia uchádzači informovať agentúru aspoň 5 dní pred otváraním ponúk.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd Európskej únie
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Prípadné pripomienky týkajúce sa výberového konania môžete predložiť obstarávateľovi uvedenému v bode I.1.

Ak sa domnievate, že došlo k nesprávnemu úradnému postupu, môžete podať sťažnosť európskemu ombudsmanovi do 2 rokov od dátumu, keď ste sa dozvedeli o skutočnosti, na ktorej sa táto sťažnosť zakladá (pozri http://www.ombudsman.europa.eu). Takáto sťažnosť nebude mať za následok prerušenie, ani začatie novej lehoty na predloženie odvolania.

Odvolanie môžete podať orgánu uvedenému v bode VI.4.1 do 2 mesiacov od oznámenia o pridelení zákazky.

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
19/04/2017