Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Diensten - 162452-2017

29/04/2017    S84

Luxemburg-Luxemburg: EIB - Aanbesteding voor meerdere diensten

2017/S 084-162452

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Investeringsbank
Postadres: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Postcode: 2950
Land: Luxemburg
Contactpersoon: Zenner Lionel
E-mail: CS-procurement@eib.org
Telefoon: +352 43791
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.eib.org
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2409
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aanbesteding voor meerdere diensten.

Referentienummer: LZ-1312.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79900000 Diverse zakelijke en andere diensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Verlening van meerdere diensten op de volgende hoofdgebieden:

— bedrijfsrestaurantdiensten/ceremoniële restaurantdiensten en conciërgediensten,

— facilities management „helpdesk”, telefooncentrale (telefonie) en beheer van de levering van kantoormateriaal (economaat),

— algemene reiniging en onderhoud van de groene zones (buiten en binnen).

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
55520000 Cateringdiensten
42933000 Verkoopmachines
98341130 Portiersdiensten
90910000 Reinigingsdiensten
90911200 Reiniging van gebouwen
90522400 Reiniging en behandeling van grond
90919200 Schoonmaken van kantoren
77310000 Beplanten en onderhouden van groengebieden
55500000 Kantine- en cateringdiensten
55523000 Catering voor ondernemingen of instellingen, uitgezonderd transportbedrijven
55330000 Cafetariadiensten
79900000 Diverse zakelijke en andere diensten
32540000 Schakelborden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdracht is opgesplitst in de volgende 4 gebieden:

— gebied 1: restaurant- en conciërgediensten,

— gebied 2: helpdesk facilities management,

— gebied 3: reiniging en groene zones,

— gebied 4: geïntegreerde huishouddiensten voor gedecentraliseerde gebouwen.

Een verplicht bezoek aan de plaats van uitvoering wordt voorgesteld op 16.5.2017 of 17.5.2017. Gelieve de gedetailleerde instructies in de te downloaden documenten te volgen om u in te schrijven voor een van deze twee datums.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

de looptijd van de opdracht wordt vastgelegd voor een periode van 3 initiële jaren voor alle gebieden samen. Deze overeenkomst kan tweemaal stilzwijgend worden verlengd voor een periode van telkens 1 jaar. De looptijd van de opdracht kan bijgevolg worden verlengd tot een periode van 5 jaar (3+1+1).

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Een verplicht bezoek aan de plaats van uitvoering wordt voorgesteld op 16.5.2017 of 17.5.2017. Gelieve de gedetailleerde instructies in de te downloaden documenten te volgen om u in te schrijven voor een van deze twee datums.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 045-081818
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/06/2017
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 22/06/2017
Plaatselijke tijd: 14:30
Plaats:

de opening van de inschrijvingen staat niet open voor het publiek. Het verslag van de opening van de inschrijvingen wordt op aanvraag verstrekt aan ondernemers die een inschrijving hebben ingediend.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht van de Europese Unie
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/04/2017