Služby - 162453-2017

29/04/2017    S84    Európska investičná banka - Služby - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Verejná súťaž 

Luxembursko-Luxemburg: EIB - Programy majstrovskej triedy pre vedúcich a výkonných pracovníkov

2017/S 084-162453

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:

Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska investičná banka
Poštová adresa: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU000
PSČ: 2950
Štát: Luxembursko
Kontaktná osoba: Véronique Paulon
E-mail: cs-procurement@eib.org
Telefón: +352 43791

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.eib.org

Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.eib.org/about/procurement/index.htm

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2436
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Hospodárske a finančné záležitosti

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Programy majstrovskej triedy pre vedúcich a výkonných pracovníkov.

Referenčné číslo: VP-1387.
II.1.2)Hlavný kód CPV
80532000
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Európska investičná banka (EIB) vypisuje výzvu na predloženie ponúk s cieľom vybrať dodávateľov na poskytovanie programov rozvoja vedenia, ktoré pozostávajú zo spoločných kurzov formálnej odbornej prípravy, podujatí prispôsobených potrebám a individuálnej podpory.

Banka hľadá poskytovateľov služieb s rozsiahlymi a udržateľnými skúsenosťami s vypracovaním a poskytnutím programov rozvoja prispôsobených potrebám vedenia a workshopov v medzinárodnom prostredí (súkromné spoločnosti a verejné organizácie).

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 5 100 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Program rozvoja nových vedúcich pracovníkov (Emerging leadership programme, ELP)

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
80532000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU000
II.2.4)Opis obstarávania:

Služby poskytované v rámci tejto časti sa týkajú odbornej prípravy zameranej na rozvoj kompetencií v oblasti zvýšenia informovanosti, komunikácie a tímovej práce.

Cieľovou skupinou sú služobne starší odborníci, u ktorých prichádza do úvahy, že v krátkodobom alebo strednodobom horizonte (1 až 3 roky) nastúpia na vedúcu funkciu. Služobne starší odborníci, u ktorých prichádza do úvahy, že nastúpia na vedúcu funkciu, majú bežne univerzitné vzdelanie a obyčajne 10 rokov skúseností v ich špecifickej odbornej oblasti. V minulosti pôsobili v niekoľkých funkciách, pre ktoré boli požiadavky a úlohy natoľko rozmanité, že im to umožnilo získať rôzne zručnosti a znalosti potrebné na riadenie tímu a zvládanie problémov súvisiacich s jeho fungovaním a personálnym obsadením.

Požadované trvanie 1 kurzu v rámci programu odbornej prípravy predstavuje 3 dni. Kurz môže trvať niekoľko dní, ktoré môžu ale nemusia po sebe nasledovať počas obdobia 3 mesiacov.

EIB očakáva, že budú prebiehať 2 až 4 kurzy odbornej prípravy ročne.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 650 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Trvanie rámcových dohôd: 3 roky s možnosťou predĺženia o 1 rok.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Program na položenie základov vedúcej spôsobilosti (Foundation of leadership programme, FLP)

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
80532000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU000
II.2.4)Opis obstarávania:

Služby poskytované v rámci tejto časti sa týkajú odbornej prípravy zameranej na rozvoj kompetencií v oblasti vedenia iných osôb a prechod z roly odborníka do pozície vedúceho tímu:

cieľovú skupinu predstavujú nedávno vymenovaní alebo získaní vedúci pracovníci jednotiek, čo predstavuje prvú vedúcu úroveň podľa hierarchie zamestnancov EIB;

požadované trvanie jedného kurzu odbornej prípravy v rámci programu predstavuje 4 dni, dvakrát 2 po sebe nasledujúce dni (2 x 2 dni) počas obdobia 3 mesiacov;

EIB očakáva, že budú prebiehať 2 až 4 kurzy odbornej prípravy ročne;

okrem toho môže byť organizovaný nepovinný deň absolventov (následný kurz) raz ročne podľa žiadosti EIB pre všetkých bývalých účastníkov tohto programu.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 750 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Trvanie rámcových dohôd: 3 roky s možnosťou predĺženia o 1 rok.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Program rozvoja vodcovských schopností (Leadership development programme, LDP)

Časť č.: 3
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
80532000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU000
II.2.4)Opis obstarávania:

Služby, ktoré sa majú poskytovať v rámci tejto časti, sa týkajú odbornej prípravy s cieľom pomáhať manažérom stať sa vedúcimi. Kompetencie, ktoré sa majú rozvíjať, sú:

cieľovú skupinu predstavujú nedávno vymenovaní alebo získaní vedúci pracovníci divízií, čo predstavuje druhú vedúcu úroveň podľa hierarchie zamestnancov EIB (úroveň stredného manažmentu);

požadované trvanie jedného kurzu odbornej prípravy je 6 dní, dvakrát 3 po sebe nasledujúce dni (2 x 3 dni) počas obdobia 3 mesiacov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 250 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Trvanie rámcových dohôd: 3 roky s možnosťou predĺženia o 1 rok.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Program rozvoja pokročilých vodcovských schopností (Advanced leadership development programme, ALDP)

Časť č.: 4
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
80532000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU000
II.2.4)Opis obstarávania:

Služby poskytované v rámci tejto časti sa týkajú odbornej prípravy zameranej na rozvoj kompetencií v oblasti systémov a zložitosti vedenia, stratégie a predvídania a zmeny vedenia.

Cieľovou skupinou sú nedávno vymenovaní alebo získaní vedúci pracovníci oddelení a vedúci pracovníci riaditeľstiev, nazývaní aj riaditelia, čo predstavuje tretiu a štvrtú vedúcu úroveň podľa hierarchie zamestnancov EIB (vyšší výkonný manažment).

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 250 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Trvanie rámcových dohôd: 3 roky s možnosťou predĺženia o 1 rok.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Program rozvoja vodcovských schopností vyššieho vedenia (Senior executive leadership programme, SELP)

Časť č.: 5
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
80532000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU000
II.2.4)Opis obstarávania:

Tento program je podobný ako vzdelávacie programy výkonných vedúcich pracovníkov, ktoré ponúkajú hlavne univerzity a obchodné školy v oblastiach súvisiacich s vedením pre vedúcich pracovníkov bánk. Program je navrhovaný s cieľom doplniť ALDP v rámci časti 4.

Banka plánuje podpísať viacnásobnú rámcovú dohodu minimálne s 3 a maximálne s 5 poskytovateľmi služieb s cieľom vybrať spomedzi niekoľkých programov SELP pri zohľadnení osobitných učebných cieľov zo strany jednotlivcov, ich programov a dostupných termínov kurzov.

Cieľovou skupinou sú vedúci pracovníci oddelení a vedúci pracovníci riaditeľstiev, nazývaní aj riaditelia, ktorí predstavujú tretiu a štvrtú vedúcu úroveň podľa hierarchie zamestnancov EIB (vyšší výkonný manažment).

Požadované trvanie jedného kurzu odbornej prípravy predstavuje minimálne 3 a maximálne 10 dní, ktoré môžu, ale nemusia po sebe nasledovať.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 450 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Trvanie rámcových dohôd: 3 roky s možnosťou predĺženia o 1 rok.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Program majstrovskej triedy pre výkonných pracovníkov (Executive masterclass programme, EMP)

Časť č.: 6
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
80532000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU000
II.2.4)Opis obstarávania:

V rámci tohto programu sa navrhuje niekoľko tematík s cieľom doplniť programy ELP, FLP, LDP a ALDP. Program majstrovskej triedy bude určený na poskytnutie možnosti účastníkom reagovať na aktuálne problémy vedenia, ako aj prehĺbiť si vlastnú prax, čo sa týka prístupu k udržateľnému štúdiu a rozvoju.

Banka plánuje podpísať viacnásobnú rámcovú dohodu minimálne s 3 a maximálne s 5 poskytovateľmi služieb s cieľom získať širší výber rôznych metodík majstrovskej triedy a obsahov, ktoré budú lepšie zodpovedať rôznym cieľovým skupinám a potrebe dosiahnuť rôzne ciele.

V prípade, ak banka potrebuje program EMP, pošle žiadosť na poskytnutie služieb všetkým poskytovateľom služieb a vyberie si iba 1 poskytovateľa služieb, aby ho poverila v súlade s článkom 4 rámcovej dohody.

Cieľovou skupinou je tá istá skupina ako pre programy ELP, FLP, LDP a ALDP. Požadované trvanie kurzov odbornej prípravy predstavuje minimálne pol dňa a maximálne 1 deň v priestoroch EIB v Luxemburgu.

Budú organizované 2 až 4 kurzy odbornej prípravy ročne.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 750 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Trvanie rámcových dohôd: 3 roky s možnosťou predĺženia o 1 rok.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 02/06/2017
Miestny čas: 16:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 07/06/2017
Miestny čas: 10:00
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Na požiadanie sa hospodárskym subjektom, ktoré predložili ponuku, poskytne písomný záznam z otvárania ponúk.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: áno
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd Európskej únie
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 43031
Fax: +352 43032100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Rámcové dohody s 1 samostatným poskytovateľom služieb pre časti 1 – 4.

Viacnásobná rámcová dohoda sa podpíše súbežne aspoň s 3 a maximálne s 5 poskytovateľmi služieb pre časti 5 a 6.

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
19/04/2017