Služby - 162598-2015

Zobrazit zhuštěný náhled

12/05/2015    S91

Itálie-Parma: Biologická relevance rozsahu účinků (při zohlednění účinků v oblasti úmrtnosti, subletálních a reprodukčních účinků) pozorovaná ve studiích s obojživelníky a plazy s ohledem na dopady na populační úrovni u obojživelníků a plazů

2015/S 091-162598

Oznámení o zakázce

Služby

Směrnice 2004/18/ES

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

Úřední název: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)
Poštovní adresa: via Carlo Magno 1A
Obec: Parma PR
PSČ: 43126
Stát: Itálie

Internetové adresy:

Obecná adresa veřejného zadavatele: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

Elektronický přístup k informacím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=847

Další informace lze získat:
na výše uvedených kontaktních místech

Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat:
na výše uvedených kontaktních místech

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány:
na výše uvedených kontaktních místech

I.2)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.3)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost
I.4)Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Biologická relevance rozsahu účinků (při zohlednění účinků v oblasti úmrtnosti, subletálních a reprodukčních účinků) pozorovaná ve studiích s obojživelníky a plazy s ohledem na dopady na populační úrovni u obojživelníků a plazů.
II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Služby
Kategorie služeb č. 8: Služby ve výzkumu a vývoji 
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Prostory zhotovitele.
Kód NUTS
II.1.3)Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
Oznámení se týká veřejné zakázky
II.1.4)Informace o rámcové smlouvě
II.1.5)Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
S cílem podpořit vývoj věcně dostatečného a robustního systému posuzování vědeckých rizik je nezbytné nashromáždit informace o biologické relevanci účinků (např. účinků v oblasti úmrtnosti, subletálních a reprodukčních účinků) pozorovaných v rámci laboratorních studií s ohledem na dopady na populační úrovni u obojživelníků a plazů. Cílem je získat základ pro návrh extrapolačních faktorů pro budoucí systémy posuzování rizik. Nashromážděné údaje budou později použity pro vypracování vazby mezi účinky pozorovanými při laboratorních studiích a účinky na populační úrovni a pro zřízení základu pro odvození spouštěcích hodnot pro posouzení na prvotním stupni, které vycházejí z laboratorních studií.
II.1.6)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

73200000 Poradenství v oblasti výzkumu a vývoje

II.1.7)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ne
II.1.8)Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ne
II.1.9)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2)Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1)Celkové množství nebo rozsah:
Maximální rozpočet, který má EFSA k dispozici, činí 130 000 EUR.
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 130 000 EUR
II.2.2)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.3)Informace o obnovení zakázek
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.3)Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení
Doba trvání v měsících: 12 (ode dne zadání zakázky)

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)Požadované zálohy a záruky:
Nahlédněte prosím do zadávací dokumentace.
III.1.2)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
Nahlédněte prosím do zadávací dokumentace.
III.1.3)Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:
III.1.4)Další zvláštní podmínky
III.2)Podmínky účasti
III.2.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Jak je podrobně uvedeno v části 2 specifikací.
III.2.2)Ekonomická a finanční způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Jak je podrobně uvedeno v části 2 specifikací.
III.2.3)Technická způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Jak je podrobně uvedeno v části 2 specifikací.
III.2.4)Informace o vyhrazených zakázkách
III.3)Podmínky vztahující se na zakázky na služby
III.3.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi: ne
III.3.2)Zaměstnanci odpovědní za provedení služby
Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby: ano

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Druh řízení
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené
IV.1.2)Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
IV.1.3)Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu
IV.2)Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)Kritéria pro zadání zakázky
hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska kritérií uvedených v zadávací dokumentaci, ve výzvě k podání nabídky nebo k vyjednávání nebo v dokumentaci soutěžního dialogu
IV.2.2)Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba: ne
IV.3)Administrativní informace
IV.3.1)Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:
OC/EFSA/PRAS/2015/01.
IV.3.2)Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
ne
IV.3.3)Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu
IV.3.4)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
3.7.2015
IV.3.5)Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům
IV.3.6)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
Jakýkoli úřední jazyk EU
IV.3.7)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 9 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.8)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 10.7.2015 - 14:30

Místo:

Prostory EFSA, Parma.

Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek: ano
Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: Účastnit se může 1 oprávněný zástupce každého uchazeče, a to v roli pozorovatele.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
VI.3)Další informace
Zadávací dokumentace bude dostupná ke stažení na adrese uvedené v rámci kapitoly I.1. Tato stránka bude pravidelně aktualizována a je odpovědností uchazečů kontrolovat její aktualizace a úpravy v průběhu doby trvání nabídkového řízení.
VI.4)Odvolací řízení
VI.4.1)Subjekt odpovědný za odvolací řízení

Úřední název: Tribunál Evropské unie
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Lucemburk
PSČ: 2925
Stát: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Podání odvolání
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: Veškeré připomínky týkající se zadávacího řízení můžete předložit veřejnému zadavateli uvedenému v bodě I.1.

Pokud si myslíte, že došlo k nesprávnému administrativnímu postupu, můžete podat stížnost evropskému veřejnému ochránci práv ve lhůtě 2 let od data, kdy jste se dozvěděli o skutečnostech, na nichž se stížnost zakládá (viz http://www.ombudsman.europa.eu). Taková stížnost nebude mít za následek ani pozastavení lhůty, ani započetí nové lhůty pro podání odvolání. Ve lhůtě 2 měsíců od oznámení rozhodnutí o zadání zakázky můžete podat odvolání k instituci uvedené v bodě VI.4.1.

VI.4.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
30.4.2015