Leveringen - 163059-2018

14/04/2018    S73    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Kostrzyn nad Odrą: Elektriciteit

2018/S 073-163059

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o.
ul. Kopernika 4a
Contactpunt(en): Kostrzyn nad Odrą, ul. Kopernika 4a
Ter attentie van: Małgorzata Borowska
66-470 Kostrzyn nad Odrą
Polen
Telefoon: +48 957279645
E-mail: mzk@kostrzyn.pl
Fax: +48 957279601

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.mzk.kostrzyn.pl

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

09310000

Beschrijving
Elektriciteit.

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
28.5.2018 - 13:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Pools.