Diensten - 163370-2018

17/04/2018    S74

Luxemburg-Luxemburg: Analyse van de nationale maatregelen voor omzetting naar wetten, verordeningen en administratieve bepalingen met betrekking tot de verplichtingen van Richtlijn 2013/59/Euratom van de Raad.

2018/S 074-163370

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Directorate General for Energy
Postadres: European Commission — Directorate General Energy — Directorate D — Nuclear energy, safety and ITER, 1, rue Henri Schnadt, Zone d'activités Cloche d'Or L-2530 Luxembourg
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Postcode: 2530
Land: Luxemburg
E-mail: ENER-RADPROT@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/energy/en
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3384
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3384
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Analyse van de nationale maatregelen voor omzetting naar wetten, verordeningen en administratieve bepalingen met betrekking tot de verplichtingen van Richtlijn 2013/59/Euratom van de Raad.

Referentienummer: ENER/D3/2018-162
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85100000 Gezondheidsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van dit project is de Europese Commissie bij te staan bij de monitoring en beoordeling van de omzetting door de lidstaten van de bepalingen van Richtlijn 2013/59/Euratom van de Raad (hierna: „de richtlijn”) naar nationale wetgeving.

De contractant moet een grondige analyse uitvoeren van de omzetting door de lidstaten van de EU van de Richtlijn naar nationale wetgevingskaders. De data die op juridisch en technisch niveau zijn geanalyseerd en de conclusies die de contractant hieruit trekt, moeten de Commissie de nodige tools bieden om in elk van de gevallen zelf te beslissen over de volledigheid en geschiktheid/juistheid van de omzetting.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 780 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

in de kantoren van de contractant.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het Euratom-Verdrag geeft de bevoegdheid aan de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie om uniforme basisnormen inzake veiligheid op te stellen om de gezondheid van de werknemers en het algemeen publiek te beschermen tegen gevaren verbonden aan ioniserende stralingen. Daartoe werd een uitvoerige reeks van EU-regels inzake stralingsbescherming ontwikkeld die zorgt voor het hoogste niveau van stralingsbescherming voor leden van het publiek, werknemers en patiënten.

In 2013 werd dit kader gemoderniseerd en geconsolideerd door het aannemen van Richtlijn 2013/59/Euratom van de Raad dat een aantal nieuwe en versterkte vereisten heeft ingevoerd; de omzetting en tenuitvoerlegging ervan wordt momenteel uitgevoerd door de EU-lidstaten.

De uiterste datum voor de omzetting van de Richtlijn was 6.2.2018. Artikel 106 van de Richtlijn vereist dat lidstaten de wetten, voorschriften en administratieve bepalingen uitvoeren die vereist zijn om te voldoen aan de Richtlijn binnen de opgelegde uiterste datum en dit meedelen aan de Commissie.

De Commissie moet de volledigheid en conformiteit van de nationale omzettingsmaatregelen controleren met de specifieke bepalingen van de Richtlijn voor alle 28 lidstaten volgend op de kennisgeving van dergelijke maatregelen aan de Commissie. Dientengevolge zoekt de Commissie bijstand van een contractant met gespecialiseerde juridische en technische kennis met betrekking tot stralingsbescherming.

De opdracht omvat de volgende diensten:

Taak 1:

Begrip van de bepalingen van de Richtlijn: De contractant ontwikkelt een duidelijk begrip van alle bepalingen van de Richtlijn, hun juridische en technische specificiteiten ter samenhang van de conformiteitsbeoordeling door de lidstaten;

Taak 2:

Controle op het eerste gezicht: De contractant controleert de volledigheid van de omzetting van de bepalingen van de Richtlijn naar nationale wetgeving, met vermelding of de omzetting gedeeltelijk dan wel geheel is;

Taak 3:

De conformiteitsbeoordeling: De contractant zal een diepgaande juridische en technische analyse uitvoeren van de conformiteit van de nationale omzettingsmaatregelen met de bepalingen van de Richtlijn;

Taak 4:

Vertaling van de nationale wetgevingsmaatregelen die de richtlijn omzetten: De contractant levert vertalingen in het Engels van de relevante delen van de nationale juridische bepalingen die de Richtlijn omzetten.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 780 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/05/2018
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 24/05/2018
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

Europese Commissie, Directorate-General for Energy, Euroforum Building, 1, rue Henri Schnadt, Zone d'activités Cloche d'Or, L-2530 Luxembourg.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu/
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/04/2018