Diensten - 163372-2018

17/04/2018    S74

België-Brussel: AO 06A50/2018/M010 — Periodieke controle van de technische installaties van het Europees Parlement door een externe dienst voor technische controles op de werkplaats (EDTC).

2018/S 074-163372

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Parlement
Postadres: Rue Wiertz 60
Plaats: Bruxelles
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1047
Land: België
Contactpersoon: Direction des infrastructures — Contrats et marchés
E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://europarl.europa.eu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3325
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: Europees Parlement
Postadres: Parlement européen, Service du courrier officiel, Rue Wiertz 60
Plaats: Bruxelles
Postcode: BE — 1047
Land: België
Contactpersoon: SAM Contrats et marchés, bureau RMD 04J024
E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3325

I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

AO 06A50/2018/M010 — Periodieke controle van de technische installaties van het Europees Parlement door een externe dienst voor technische controles op de werkplaats (EDTC).

Referentienummer: 06A50/2018/M010
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71356100 Technische controlediensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Periodieke en reglementaire controle van de hoog-/laagspanningsinstallaties, lift-/hefinstallaties, installaties voor toegang tot de gevels, branddetectie- en -alarminstallaties, stoomgeneratoren en uitrusting onder druk, installaties voor analyse van de lucht-/waterkwaliteit en asbestdetectie, speelterreinen en sportzaal.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 500 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71630000 Technische controle- en testdiensten
71631100 Diensten voor keuring van machines
71631300 Technische controle van gebouwen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Voornaamste plaats van uitvoering:

Brussel.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deze opdracht is noodzakelijk om te voldoen aan de Belgische regelgeving inzake welzijn op het werk (Codex) + het algemeen reglement op de elektrische installaties.

Periodieke en reglementaire controle van de hoog-/laagspanningsinstallaties, lift-/hefinstallaties, installaties voor toegang tot de gevels, branddetectie- en -alarminstallaties, stoomgeneratoren en uitrusting onder druk, installaties voor analyse van de lucht-/waterkwaliteit en asbestdetectie, speelterreinen en sportzaal.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 500 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

deelname aan deze aanbestedingsprocedure staat onder gelijke voorwaarden open voor alle natuurlijke personen, rechtspersonen en publiekrechtelijke instellingen van een lidstaat van de Europese Unie, alsook voor alle natuurlijke personen, rechtspersonen en publiekrechtelijke instellingen uit een derde land dat met de Europese Unie een specifieke overeenkomst heeft gesloten op het gebied van overheidsopdrachten waardoor zij toegang hebben tot de opdracht die het voorwerp vormt van deze aanbesteding en dit volgens de in die overeenkomst vastgelegde voorwaarden.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/05/2018
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans, Engels, Bulgaars, Deens, Duits, Grieks, Estisch, Fins, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Spaans, Zweeds, Tsjechisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 06/06/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Rue Montoyer 70, Bruxelles, België.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

om te vermijden dat ze van rechtswege niet worden toegelaten tot de opening van de inschrijvingen, wordt de inschrijvers die eraan willen deelnemen gevraagd dit ten laatste 2 werkdagen vóór de datum van de opening van de inschrijvingen per e-mail (INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu) mee te delen. Zij mogen door maximaal 1 persoon worden vertegenwoordigd.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

2022.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Een verkenningsbezoek aan de plaats van uitvoering zal plaatsvinden op 7.5.2018 (10:00).

De plaats van afspraak is in de hal van het accreditatiecentrum van het gebouw Altiero Spinelli in Brussel.

Elke ondernemer die de documenten van de oproep tot mededinging voor onderhavige opdracht heeft verkregen, mag deelnemen aan het verkenningsbezoek aan de plaats van uitvoering. Ondernemers die willen deelnemen aan het bezoek moeten in elk geval de naam van hun bedrijf en de naam, de functie, het identiteitskaartnummer en de geboortedatum van de deelnemers meedelen door 3 werkdagen vóór het bezoek een e-mail te sturen naar INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu De vertegenwoordigers moeten een geldig identiteitsbewijs bij zich hebben.

Maximaal 2 vertegenwoordigers per ondernemer mogen aan het bezoek deelnemen. Deelname aan dit bezoek is optioneel.

Het Europees Parlement zal na het verkenningsbezoek aan de plaats van uitvoering een verslag opstellen dat uiterlijk 22.5.2018 wordt gepubliceerd op de website https://etendering.ted.europa.eu

De ondernemers wordt verzocht om tijdens het verkenningsbezoek aan de plaats van uitvoering vragen te stellen die zij relevant en nuttig achten voor de opstelling van een inschrijving. De taal van het bezoek is het Frans.

De eventuele verplaatsingskosten die verbonden zijn met het verkenningsbezoek aan de plaats van uitvoering zijn ten laste van de ondernemer en worden niet terugbetaald door het Europees Parlement.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht van het Hof van Justitie van de Europese Unie
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu

Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Europese Ombudsman
Plaats: Strasbourg
Postcode: FR — 67000
Land: Frankrijk

Internetadres: http://ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu

Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/04/2018