Werken - 163589-2018

17/04/2018    S74    - - Werken - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Duitsland-Saarbrücken: Liften en transportbanden

2018/S 074-163589

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
IKK Südwest
Berliner Promenade 1
Saarbrücken
66111
Duitsland
E-mail: vergabemanagement@kapellmann.de
NUTS-code: DEC01

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.ikk-suedwest.de/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

IKK – KL – VE 04 – Förderanlagen

Referentienummer: IKK - KL - VE 04 - Förderanlagen
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42417000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Die IKK Südwest errichtet einen Neubau für Verwaltungszwecke mit Kundencenter im PRE-Park Kaiserslauternan der Brüsseler Straße 9 / Ecke Walter-Gropius-Straße.

Beschreibung der Maßnahme:

— Aufzuganlage Tragkraft 1 000 kg,

— Gesamtförderhöhe 8,05 m,

— Maschinenraumlos.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 44 300.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEB3
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kaiserslautern

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Die IKK Südwest errichtet einen Neubau für Verwaltungszwecke mit Kundencenter im PRE-Park Kaiserslauternan der Brüsseler Straße 9 / Ecke Walter-Gropius-Straße.

Beschreibung der Maßnahme:

— Aufzuganlage Tragkraft 1 000 kg,

— Gesamtförderhöhe 8,05 m,

— Maschinenraumlos.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 094-183096
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/04/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Schmitt und Sohn Aufzüge GmbH & Co. KG
Am Bubenpfad 1
Ludwigshafen
67065
Duitsland
NUTS-code: DEB34
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 44 300.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Bekanntmachungs-ID: CXP4YYVYNL1

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammern des Bundes beim Bundeskartellamt
Villemombler Straße 76
Bonn
53123
Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/04/2018