Werken - 163678-2018

17/04/2018    S74    - - Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Hongarije-Boedapest: Gebouwen voor de gezondheidszorg

2018/S 074-163678

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 048-104602)

Legal Basis:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Budapesti Szent Ferenc Kórház
AK20489
Széher út 73.
Budapest
1021
Hongarije
Contactpersoon: Hostyánszky Judit
Telefoon: +36 13928246
E-mail: titkarsag@szentferenckorhaz.hu
Fax: +36 13928248
NUTS-code: HU110

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.szentferenckorhaz.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.szentferenckorhaz.hu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Budapesti Szent Ferenc Kórház közel nulla energiaigényű épületének kivitelezése vállalkozási szerződés keretében

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45215100
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Budapesti Szent Ferenc Kórház közel nulla energiaigényű épületének kivitelezése vállalkozási szerződés keretében.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/04/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 048-104602

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
In plaats van:
Datum: 23/04/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 26/04/2018
Plaatselijke tijd: 14:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Az ajánlatok felbontásának feltételei
In plaats van:
Datum: 23/04/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 26/04/2018
Plaatselijke tijd: 14:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Az Ajánlatkérő módosította az egyéb közbeszerzési dokumentumokat. A módosított dokumentumok az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen elérhetők.