Leveringen - 163727-2018

17/04/2018    S74    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Redundant Array of Independent Disk (RAID)

2018/S 074-163727

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, Regon: 010418973
ul. J.P. Woronicza 17
Warszawa
00-999
Polen
Contactpersoon: Telewizja Polska S.A., Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych, ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, budynek Pc, pokój nr 204
Telefoon: +48 225478817
E-mail: sekretariatbzizp@tvp.pl
Fax: +48 225477384
NUTS-code: PL911

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.tvp.pl

Adres van het kopersprofiel: http://www.tvp.pl/zamowienia_publiczne/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.tvp.pl/zamowienia_publiczne/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Telewizja Polska S.A. Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych, Kancelaria, budynek B
PL127
ul. J.P. Woronicza 17
Warszawa
00-999
Polen
Contactpersoon: Kancelaria znajdująca się na parterze budynku „B” (wejście: róg ulicy J.P. Woronicza i ulicy Samochodowej).
Telefoon: +48 225478817
E-mail: sekretariatbzizp@tvp.pl
Fax: +48 225477384
NUTS-code: PL911

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.tvp.pl

Adres van het kopersprofiel: http://www.tvp.pl/zamowienia_publiczne/

I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: media

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Budowa klastra wirtualizacyjnego na potrzeby Portali internetowych oraz Systemu Dystrybucji Treści

Referentienummer: ZP/TITT/43/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30233141
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest budowa klastra wirtualizacyjnego na potrzeby Portali internetowych oraz Systemu Dystrybucji Treści.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania zawarty jest w Załączniku nr 4 do SIWZ, oraz we wzorze umowy wraz z załącznikami, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48820000
32420000
48900000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Warszawa.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest budowa klastra wirtualizacyjnego na potrzeby Portali internetowych oraz Systemu Dystrybucji Treści.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania zawarty jest w Załączniku nr 4 do SIWZ, oraz we wzorze umowy wraz z załącznikami, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 40
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

1. Umowa podlega prawu polskiemu. W sprawach nieunormowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych, ustawy z 23.4.1964 Kodeks cywilny.

2. Warunki realizacji umowy zostały określone w SIWZ.

3. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 Ustawy, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 10 wzoru umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/05/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 28/05/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Siedziba Zamawiającego w Warszawie, adres: ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, budynek Pc, sala 213.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Postępowanie prowadzi Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych.

2. Osobą, której kierownik Zamawiającego powierzył zastrzeżone dla siebie czynności jest Dyrektor Ośrodka - TVP Technologie.

3. Zgodnie z art.37 ust.6 ustawy Zamawiający informuje że za poufne uważa się wszystkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego. Takie informacje podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. jedn. z 2003 r. Dz.U. nr 153 poz. 1503 ze zm.).

W przypadku w którym w postępowaniu Zamawiający będzie przekazywał informacje poufne nie zostaną one zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. Informacje poufne zostaną przekazane Wykonawcom przez posłańca na adres wskazany przez Wykonawcę lub osobiście w siedzibie Zamawiającego po uprzednim wskazaniu przez Zamawiającego miejsca daty i godziny odbioru.

4. Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

1) Formularz oferty zgodny w treści z Załącznikiem Nr 1 do SIWZ,

2) Pełnomocnictwo, w oryginale albo kopii poświadczonej notarialnie, w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej dokumenty podpisuje osoba nieujawniona we właściwym rejestrze lub ewidencji do reprezentowania Wykonawcy lub w przypadku składania oferty wspólnej,

3) JEDZ (zgodny w treści z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ), aktualny na dzień składania ofert, celem wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy, w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ (zgodny w treści z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ), aktualny na dzień składania ofert, celem wstępnego potwierdzenia, że każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy w zakresie, w którym każdy z nich wykazuje brak podstaw wykluczenia z postępowania – składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,

4) Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie określonej w pkt 8.3 SIWZ.

5. JEDZ oraz oferta muszą być złożone w formie pisemnej.

Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w kwocie 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).

7. Zgodnie z art. 24 aa ustawy zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu.

8. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy niżej wskazani Wykonawcy w podanych terminach zobowiązani będą do złożenia:

1) oświadczeń i dokumentów wskazanych w § 5 pkt 1, 5, 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) – Wykonawca którego oferta została najwyżej oceniona w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni;

2) oświadczenia wskazanego w art. 24 ust. 11 Ustawy – każdy Wykonawca który złożył ofertę w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy.

9. Wymagania w zakresie formy składanych dokumentów zostały określone w SIWZ.

10. Zastrzeżenie do minimalnego okresu, w którym oferent będzie związany ofertą, określonego w sekcji IV.2.6 Ogłoszenia – Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są:

1) odwołanie,

2) skarga do sądu.

3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180-198 Ustawy.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198 a-198 g ustawy.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/04/2018