Leveringen - 163732-2018

17/04/2018    S74    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Ludvika: Software voor dienstregelingen en productiviteit

2018/S 074-163732

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
LUDVIKA KOMMUN
212000-2270
Upphandlingscenter
Ludvika
771 82
Zweden
Contactpersoon: Magnus Nordblad
Telefoon: +46 24086671
E-mail: magnus.nordblad@ludvika.se
NUTS-code: SE312

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.upphandlingscenterfbr.se

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.e-avrop.com/upphandlingscenterfbr/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=35158
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.e-avrop.com/upphandlingscenterfbr/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=35158
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Planeringssystem för verksamheterna inom vård och omsorg

Referentienummer: GNU 2018/47
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48330000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Upphandlingen avser ett planeringssystem för Borlänge kommun. Syftet med att införa ett nytt planeringssystem är en mer effektiv vardag för planerare och medarbetare inom vård och omsorg. Framförallt ska god kvalitet för Borlängebon och deras behov ligga i fokus och insatserna kvalitetssäkras. Målet är att medarbetare (utförare) inom vård och omsorg enbart arbetar med ett digitalt IT-stöd, befintliga appen Viva Omsorg, vid sina besök. Det innebär att det nya planeringssystemet måste vara integrerat med verksamhetens system Heroma och Viva, där information hämtas rörande personalschema och beslutade insatser som skall utföras.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48330000
48810000
48451000
48450000
48219300
30196000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE312
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Upphandlingen avser ett planeringssystem för Borlänge kommun. Syftet med att införa ett nytt planeringssystem är en mer effektiv vardag för planerare och medarbetare inom vård och omsorg. Framförallt ska god kvalitet för Borlängebon och deras behov ligga i fokus och insatserna kvalitetssäkras. Målet är att medarbetare (utförare) inom vård och omsorg enbart arbetar med ett digitalt IT-stöd, befintliga appen Viva Omsorg, vid sina besök. Det innebär att det nya planeringssystemet måste vara integrerat med verksamhetens system Heroma och Viva, där information hämtas rörande personalschema och beslutade insatser som skall utföras.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 19/06/2018
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/05/2018
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 11/09/2018
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 15/05/2018
Plaatselijke tijd: 00:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Förvaltningsrätten i Falun
Box 45
Falun
791 21
Zweden
Telefoon: +46 23-3830000
E-mail: forvaltningsrattenifalun@dom.se
Fax: +46 23-3830080

Internetadres: http://www.forvaltningsrattenifalun.domstol.se

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/04/2018