Leveringen - 163784-2018

17/04/2018    S74    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Botevgrad: Brandstoffen

2018/S 074-163784

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Teritorialno podelenie darzhavno lovno stopanstvo /TPDLS/ — Vitinya kam Darzhavno predpriyatie — Severozapadno darzhavno predpriyatie /DPSZDP/ — Vratsa
2016174760088
mestnost Vitinya, p.k. No. 7
Botevgrad
2140
Bulgarije
Contactpersoon: Toshko Petkov
Telefoon: +359 72398745
E-mail: ddsvitinia@abv.bg
Fax: +359 884858496
NUTS-code: BG412

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.szdp.bg

Adres van het kopersprofiel: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180413ZHrB9358413

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.szdp.bg
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Дейности по чл. 165, ал. 1 от Закона за горите — дърводобив, лов, опазване на горски територии и други.

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на бензин и автогаз за нуждите на земеделска, горска и друга техника на ДЛС “Витиня” за срок от 36 месеца

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Доставка на бензин и автогаз за нуждите на земеделска, горска и друга техника на ДЛС „Витиня“ за срок от 36 месеца.

Бензин — 40 000 литра;

Автогаз — 5 000 литра;

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 75 000.00 BGN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09100000
09132000
09122000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG412
Voornaamste plaats van uitvoering:

Бензиностанциите на изпълнителя, разположени на територията на страната.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Позиция 2.

— Бензин — 40 000 литра,

— Автогаз — 5 000 литра.

Посочените количества са прогнозни и не задължават Възложителят да ги закупи в пълен обем.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 75 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде лице по чл. 10 от ЗОП — всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки и услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. Кандидатите трябва да отговарят на изискванията на чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Не се изисква.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най-много за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си.Участникът следва да представи доказателства че е извършил сходни доставки през последните три години по предмет и обем, считано от датата на публикация на документацията в профила на купувача.

В случаите, когато оферентът е обединение, това изискване се отнася общо за обединението.

Под сходен предмет следва да се разбира доставка на горива - Автомобилен бензин А 95Н и/или Газ пропан — бутан.

2. Участникът следва да разполага с необходимите инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката.

По т. 3.1. Участникът Попълва Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални способности“, т. 1б) от ЕЕДОП.

Участникът задължително прилага и доказателство за извършената/ите доставка/и.

*** Доказателство за извършените доставки може да бъде под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставките.

По т. 3.2. Участникът попълва поле 9 от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП.

Участникът прилага и:

— декларация — списък за съоръженията (обектите за зареждане),

— декларация — списък с разполагаемото техническо оборудване за осъществяване на доставката на гориво.

В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва подизпълнители, посочените критерии за подбор се прилагат за подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, които те ще изпълняват. В случай, че участниците ползват подизпълнители в офертата следва да се представи доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва капацитета на трети лица, последните трябва да отговарят на критериите за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. В случай, че участникът ще ползва капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи в офертата документи за поетите от третите лица задължения.

Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Eventuele minimumeisen:

1. Участникът следва да представи доказателства че е извършил сходни доставки през последните три години по предмет и обем, считано от датата на публикация на документацията в профила на купувача.

В случаите, когато оферентът е обединение, това изискване се отнася общо за обединението.

2. Участникът да разполага минимум с един търговски обект (бензиностанция) на територията на Република България, както и с минимум един търговски обект (бензиностанция) на територията на община Ботевград, като търговските обекти (бензиностанции) да са с денонощен режим на работа /24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата/ при осигуряване на непрекъснато 24 /двадесет и четири/ часово обслужване.

Всяка от бензиностанциите следва да разполага най-малко със следното техническо оборудване: 1. Минимум по една колонка за всеки от видовете горива (Автомобилен бензин А 95Н, Газ пропан — бутан), снабдени с технически изправни средства за измерване, съгласно Закона за измерванията; 2. Софтуер, предоставящ информация отнасяща се до зареждането на МПС и друга техника на възложителя /дата, час, количество, вид гориво.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 21/05/2018
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 22/05/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Административната сграда на ТП ДЛС Витиня.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Съобразно чл. 196, ал. 1 от ЗОП, на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка. Решенията се обжалват пред Комисия за защита на конкуренцията относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни,, икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата. Срокът за обжалване е 10-дневен и тече в зависимост от обжалвания акт, съобразно регламентацията в чл. 197, ал. 1 от ЗОП.

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от:

1. изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация;

2. изтичането на срока по чл. 100, ал. 4 — срещу решението за одобряване на поканата за потвърждаване на интерес и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация, с което одобряват промените в покана за потвърждаване на интерес;

3. изтичането на 5-дневния срок по чл. 100, ал. 5 — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация;

4. изтичането на срока по чл. 179 — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация;

5. публикуването на решенията за провеждане на процедури на договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 8—10 и 13;

6. получаването на решението за предварителен подбор или за приключване на диалога;

7. получаването на решението за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата;

8. публикуването на обявлението за доброволна прозрачност.

(2) Жалбата по чл. 196, ал. 5 се подава в 10-дневен срок от уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено — от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

(3) В случаите по ал. 1, т. 1 и 6, когато датите на публикуване на обявленията в РОП и в "Официален вестник“ на Европейския съюз са различни, срокът за обжалване тече от по-късната дата.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/04/2018