Diensten - 16379-2018

13/01/2018    S9    - - Diensten - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Frankrijk-La Verrie: Verzekeringsdiensten

2018/S 009-016379

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
CC du Pays de Mortagne
21 rue Johannes Gutenberg, pôle du Landreau — CS 80055
La Verrie
85130
Frankrijk
Telefoon: +33 251630606
E-mail: contact@mortagne-vendee.fr
NUTS-code: FRG05

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.cc-mortagne-vendee.fr

Adres van het kopersprofiel: http://www.cc-mortagne-vendee.fr

I.1)Naam en adressen
Syndicat mixte du Vendéopôle du Haut Bocage Vendéen
21 rue Johannes Gutenberg
La Verrie
85130
Frankrijk
E-mail: contact@mortagne-vendee.fr
NUTS-code: FRG05

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.cc-mortagne-vendee.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Services d'assurances

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66510000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Services d'assurances pour le compte de la Communauté de communes du Pays de Mortagne et du syndicat mixte du Vendéopôle du Haut Bocage Vendéen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 330 445.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Assurance des dommages aux biens et risques annexes

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66515200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG05
Voornaamste plaats van uitvoering:

Communauté de communes du Pays de Mortagne.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Assurance des dommages aux biens et risques annexes.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 55
Kwaliteitscriterium - Naam: Coefficient de gestion / Weging: 12
Prijs - Weging: 33 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Assurance de responsabilité civile et risques annexes

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66516000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG05
Voornaamste plaats van uitvoering:

Communauté de communes du Pays de Mortagne (lot 2.1) et syndicat mixte du Véndéopôle du Haut Bocage (lot 2.2).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Assurance de responsabilité civile et risques annexes pour le compte de la Communauté de communes du pays de Mortagne (lot 2.1) et du syndicat mixte du Véndéopôle du Haut Bocage (lot 2.2).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 55
Kwaliteitscriterium - Naam: Coefficient de gestion / Weging: 12
Prijs - Weging: 33 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Assurance de protection juridique et risques annexes

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66513100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG05
Voornaamste plaats van uitvoering:

Communauté de communes du Pays de Mortagne (lot 3.1) et syndicat mixte du Vendéopôle du Haut Bocage (lot 3.2).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Assurance de protection juridique pour le compte de la Communauté de communes du Pays de Mortagne (lot 3.1) et du syndicat mixte du Véndéopôle du Haut Bocage (lot 3.2).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 55
Kwaliteitscriterium - Naam: Coefficient de gestion / Weging: 12
Prijs - Weging: 33 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Assurance des automobiles et risques annexes

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66514110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG05
Voornaamste plaats van uitvoering:

Communauté decCommunes du Pays de Mortagne.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Assurance des automobiles et risques annexes pour le compte de la Communauté de communes du Pays de Mortagne.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 55
Kwaliteitscriterium - Naam: Coefficient de gestion / Weging: 12
Prijs - Weging: 33 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Assurance des risques statutaires du personnel

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66512000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRG05
Voornaamste plaats van uitvoering:

Communauté de communes du Pays de Mortagne.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Assurance des risques statutaires du personnel pour le compte de la Communauté de communes du Pays de Mortagne.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 55
Kwaliteitscriterium - Naam: Coefficient de gestion / Weging: 12
Prijs - Weging: 33 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Assurance des dommages aux biens et risques annexes

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/12/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Groupama Centre Atlantique
2 avenue de Limoges
Niort
79044
Frankrijk
NUTS-code: FRI33
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 21 700.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Assurance de responsabilité civile et risques annexes pour le compte de la Communauté de communes du pays de Mortagne (lot 2.1) et du syndicat mixte du Véndéopôle du Haut Bocage (lot 2.2)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/12/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Groupama Centre Atlantique
2 avenue de Limoges
Niort
79044
Frankrijk
NUTS-code: FRI33
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 025.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Assurance de protection juridique pour le compte de la Communauté de communes du Pays de Mortagne (lot 3.1) et du syndicat mixte du Véndéopôle du Haut Bocage (lot 3.2)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/12/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SMACL Assurances
141 avenue Allende
Niort
79031
Frankrijk
NUTS-code: FRI33
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 735.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Assurance des automobiles et risques annexes pour le compte de la Communauté de communes du Pays de Mortagne

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/12/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SMACL Asurances
141 avenue Allende
Niort
79031
Frankrijk
NUTS-code: FRI33
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 42 103.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 5
Benaming:

Assurance des risques statutaires du personnel pour le compte de la Communauté de communes du Pays de Mortagne

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/12/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SMACL Assurances
141 avenue Allende
Niort
79031
Frankrijk
NUTS-code: FRI33
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 253 860.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Nantes
6 allée de l'Île-Gloriette, CS 24111
Nantes
44041
Frankrijk
E-mail: greffe.ta-nantes@juradm.fr

Internetadres: http://nantes.tribunal-administratif.fr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal administratif de Nantes
6 allée de l'Île-Gloriette, CS 24111
Nantes
44041
Frankrijk
E-mail: greffe.ta-nantes@juradm.fr

Internetadres: http://nantes.tribunal-administratif.fr

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/01/2018