Diensten - 16380-2018

13/01/2018    S9    - - Diensten - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Zweden-Haninge: Tolkdiensten

2018/S 009-016380

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Upphandling Södertörn
212000-0084
Rudsjöterassen 2
Haninge
13681
Zweden
Contactpersoon: Mahabad Minozada
E-mail: mahabad.minozada@upphandlingsodertorn.se
NUTS-code: SE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.upphandlingsodertorn.se

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Tolkförmedlingstjänster

Referentienummer: SUN 2016/23
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79540000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Upphandlingen omfattar tolkförmedlingstjänster för kontakttolkning, telefontolkning.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Upphandlingen omfattar tolkförmedlingstjänster för kontakttolkning, telefontolkning.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Motivering för avbrytande.

Upphandlingen ska göras om pga väsentliga förändringar under anbudstiden.

Visma annons: https://opic.com/id/afcxorlugr.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Haninge kommun
Haninge
Zweden
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/01/2018