Leveringen - 163829-2018

17/04/2018    S74    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Personal computers

2018/S 074-163829

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Centralne Biuro Antykorupcyjne
140610454
Al.Ujazdowskie 9
Warszawa
00-583
Polen
Contactpersoon: Tomasz Czerwiński
Telefoon: +48 224371343
E-mail: zamowieniapubliczne@cba.gov.pl
Fax: +48 224371390
NUTS-code: PL911

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://cba.gov.pl

Adres van het kopersprofiel: http://bip.cba.gov.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://bip.cba.gov.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Sekretariat Biura Finansów Centralnego Biura Antykorupcyjnego
140610454
ul. Poleczki 3
Warszawa
02-822
Polen
Contactpersoon: Tomasz Czerwiński, Wydział Zamówień Publicznych, Biuro Finansów, Centralne Biuro Antykorupcyjne
Telefoon: +48 224371343
E-mail: zamowieniapubliczne@cba.gov.pl
Fax: +48 224371390
NUTS-code: PL911

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.cba.gov.pl

Adres van het kopersprofiel: http://bip.cba.gov.pl

I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Służba specjalna
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: zwalczanie korupcji i przestępstw gospodarczych

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zawarcie umowy ramowej na zakup sprzętu teleinformatycznego

Referentienummer: 13/>PU/2018/TCz
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30213000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na zakup sprzętu teleinformatycznego, z podziałem na następujące zadania:

Zadanie 1 – zakup stacji roboczych dla programistów;

Zadanie 2 – zakup komputerów stacjonarnych typu desktop;

Zadanie 3 – zakup mobilnych stacji roboczych dla programistów:

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zakup stacji roboczych dla programistów

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Wysokowydajna stacja obliczeniowo-graficzna do obróbki/przetwarzania dużej ilości danych masowych w ilości 50 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 10/06/2018
Einde: 31/12/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zakup komputerów stacjonarnych typu desktop

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Komputer stacjonarny wraz z oprogramowaniem – ilość 150 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 10/06/2018
Einde: 31/12/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zakup mobilnych stacji roboczych dla programistów

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Specjalistyczny komputer przenośny wraz z oprogramowaniem 50 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 10/06/2018
Einde: 31/12/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawca, którzy: 1) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, c) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca wraz z ofertą musi złożyć następujące dokumenty: 1) aktualne oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu (JEDZ), 2) wypełniony Formularz ofertowy. 3) Wypełniony opis przedmiotu zamówienia, oferowanego przez Wykonawcę sprzętu z podaniem konkretnych wartości parametrów (załącznik nr 1 do SIWZ).

Szczegółowy wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia określa Rozdział VII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zadanie nr 1 – co najmniej 1 dostawę o wartości co najmniej 500 000,00 PLN brutto polegającą na dostawie zestawów komputerowych (z wyłączeniem urządzeń peryferyjnych).

Zadanie nr 2 – co najmniej 1 dostawę o wartości co najmniej 200 000,00 PLN brutto polegającą na dostawie zestawów komputerowych (z wyłączeniem urządzeń peryferyjnych).

Zadanie nr 3 – co najmniej 1 dostawę o wartości co najmniej 200 000,00 PLN brutto polegającą na dostawie komputerów przenośnych.

Eventuele minimumeisen:

Wykaz dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Szczegółowe warunki realizacji umowy zostały określone w Załączniku nr 3 i 4 do SIWZ.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 5
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/05/2018
Plaatselijke tijd: 10:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 24/05/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Biuro Finansów CBA, ul. Poleczki 3, 02-822 Warszawa.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt III.1) Ogłoszenia oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca wraz z ofertą winien złożyć:

a) oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ),

2. Wykonawca w terminie 3 dni od przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a ustawy Pzp, winien przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp.

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art.25 ust. 1 oraz informacji zawartych w JEDZ będzie żądał od Wykonawcy złożenia dokumentów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia w § 5 pkt 1)-9) oraz § 2 ust 4 pkt 2

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 oraz informacji zawartych w JEDZ będzie żądał od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia w § 5pkt 1)-9).

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25ust. 1 oraz informacji zawartych w JEDZ będzie żądał od Wykonawcy przestawienia dokumentów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia w § 5 pkt 1) - 9) w odniesieniu do tych podwykonawców, którym zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.

6.Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

7.Przystępując do przetargu, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, zaznaczając cel wpłaty, w wysokości: Zadanie 1 - 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy zł),

Zadanie 2 - 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy zł),

Zadanie 3 – 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy zł).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. 2. Odwołanie w przedmiotowym postępowaniu przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której był zobowiązany na podstawie ustawy. 3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.. 4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub SIWZ na stronie internetowej. 5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie określonej w art. 180 ust. 4 ustawy Pzp.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/04/2018