Leveringen - 163922-2018

17/04/2018    S74    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Słupsk: Videobewakingsuitrusting

2018/S 074-163922

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Akademia Pomorska w Słupsku
000001459
ul. Arciszewskiego 22a
Słupsk
76-200
Polen
Contactpersoon: Magdalena Wyrwa, Iwona Zagdan
Telefoon: +48 598405327
E-mail: zampub@apsl.edu.pl
Fax: +48 598405380
NUTS-code: PL636

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.apsl.edu.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.apsl.edu.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Uczelnia wyższa
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup i dostawa sprzętu dydaktycznego i pomiarowego do pracowni kształcenia praktycznego AP

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32323500
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i dostawa sprzętu dydaktycznego i pomiarowego do pracowni kształcenia praktycznego AP” w ramach projektu „Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)”.

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części.

3. Opis każdej części zamówienia zawarto w dalszej części ogłoszenia.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 559 844.34 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zakup i dostawa dronów i akcesoriów

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32323500
30237200
34711200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL636
Voornaamste plaats van uitvoering:

Akademia Pomorska w Słupsku.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiot części obejmuje zakup i dostawę:

1) wielowirnikowiec ćwiczeniowy – 10 szt.,

2) wielowirnikowiec do analiz – 2 szt.,

3) wielowirnikowiec z możliwością skaningu laserowego – 1 szt.,

4) zestaw do monitoringu – 1 zestaw,

5) kamera do wielowirnikowca – 1 szt.,

6) dron z kamerą cyfrową i termowizyjną – 1 szt.,

2. Szczegółowy opis przedmiotu części zawiera załącznik nr 5.1. do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 347 499.99 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 35
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: RPPM.04.02.00-22-0004/16-00
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zakup i dostawa sprzętu audio i video z oprogramowaniem

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32323500
32000000
48500000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL636
Voornaamste plaats van uitvoering:

Akademia Pomorska w Słupsku.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiot części obejmuje zakup i dostawę:

1) zestaw do monitoringu – 1 zestaw,

2) kamera sufitowa – 4 szt.,

3) głośniki 30W – 5 szt.,

4) głośniki estradowe – 2 szt.,

5) głośnik sufitowy dwudrożny – 5 szt.,

6) głośnik sufitowy niskotonowy – 2 szt.,

7) jednostka sterowania oświetleniem – 1 szt.,

8) jednostka sterująca z oprogramowaniem i wyświetlaczem – 1 szt.,

9) oprogramowanie obsługi transmisji wideo – 1 szt.,

10) system bezprzewodowy z mikrofonami - 1 szt.,

11) mikrofon – 2 szt.,

12) konsola mikserska do nagłośnienia – 1 szt.,

13) system monitoringu serwerowni z czujnikami – 2 systemy,

14) monitoring stanowiskowy – 1 zestaw,

15) zestaw do komunikacji student-egzaminator – 1 zestaw.

2. Szczegółowy opis przedmiotu części zawiera załącznik nr 5.2. do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 145 642.52 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 35
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: RPPM.04.02.00-22-0004/16-00
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zakup i dostawa aparatów fotograficznych i kamer

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38650000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL636
Voornaamste plaats van uitvoering:

Akademia Pomorska w Słupsku.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiot części obejmuje zakup i dostawę:

1) aparat – 1 szt.,

2) zestaw kamera – 2 zestawy,

3) aparat cyfrowy do zdjęć 3D – 1 szt.,

4) nasadka noktowizyjna na lunetę – 1 szt.,

5) kamera przemysłowa – 2 szt.,

2. Szczegółowy opis przedmiotu części zawiera załącznik nr 5.3. do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 66 701.83 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 35
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: RPPM.04.02.00-22-0004/16-00
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający nie stawia warunków.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie stawia warunków.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie stawia warunków.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 25/05/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 23/07/2018
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 25/05/2018
Plaatselijke tijd: 10:15
Plaats:

Akademia Pomorska w Słupsku, ul. Arciszewskiego 22a.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:

Część 1: 3 500,00 PLN (słownie: trzy tysiące pięćset zł),

Część 2: 1 500,00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset zł),

Część 3: 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc zł),

W zależności od części, na realizację której Wykonawca składa swoją ofertę.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Prawo zamówień Publicznych.Dodatkowo Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, który spełnia fakultatywne przesłanki wykluczenia z postępowania, wskazane w art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu. Oświadczenie winno zostać złożone w formie jednolitego dokumentu ESPD (JEDZ). Jednolity dokument wstępnie przygotowany przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania (załącznik nr 3 do SIWZ), został udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu zamieszczenia niniejszej SIWZ.

4. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z przepisów ust. 24aa ustawy PZP i przeprowadzenia postępowania w procedurze odwróconej.

5. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających braku podstaw wykluczenia oraz spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, wskazanych w pkt.10.3.-10.4. SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 10.6.-.10.8. do SIWZ.

6. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.

7. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewidział możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści zawartej umowy w zakresie określonym w pkt. 23.4. SIWZ.

8. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

8.1. Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ;

8.2. Formularz cenowy przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2.1., 2.2. lub 2.3. do SIWZ w zależności od numeru części, na realizacje której Wykonawca składa swoją ofertę;

8.3. oświadczenie – jednolity dokument (JEDZ), przygotowany zgodnie z pkt. 10.1 SIWZ,

8.4. w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub jego kopię poświadczoną notarialnie;

8.5. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia,zgodnie z pkt. 11.2. SIWZ;

8.6. dowód wniesienia wadium.

9. Ofertę należy złożyć w Akademii Pomorskiej w słupsku, przy ul. Arciszewskiego 22a.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/04/2018