Leveringen - 163946-2018

17/04/2018    S74    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-München: Videocamcorders

2018/S 074-163946

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Bayerischer Rundfunk Zentraleinkauf
Rundfunkplatz 1
München
80335
Duitsland
Telefoon: +49 89590042429
E-mail: ausschreibungen.zentraleinkauf@br.de
Fax: +49 89590023469
NUTS-code: DE212

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.br.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Bayerischer Rundfunk Zentraleinkauf
Rundfunkplatz 1
München
80335
Duitsland
Contactpersoon: Vergabemanager
Telefoon: +49 89590042429
E-mail: ausschreibungen.zentraleinkauf@br.de
Fax: +49 89590023469
NUTS-code: DE212

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.br.de

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://prego-vergabeplattform.prhos.com
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Medien

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Beschaffung von stationärer und mobiler Audio-/Videotechnik

Referentienummer: BR-2018-0006
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32333200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Beschaffung von stationärer und mobiler Audio-, Video- und IT-Technik für das Projekt „Bayern Regionaloffensive“.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Stationäre Technik (vorwiegend Audio- und Videotechnik)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32333200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE212
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung von Camcorder, Kamerastative, Handykoffer, iXm, Lautsprecher sowie Zubehör.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 25/06/2018
Einde: 03/08/2018
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Es können in geringem Umfang Nachaufträge erfolgen. Die im Preisblatt angebenen Einzelpreise müssen deshalb eine Gültigkeit bis 31.7.2019 haben.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mobile Technik (vorwiegend IT-Technik)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30213100
30233100
32323100
30213000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE212
NUTS-code: DE212
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung von NAS Server, Monitore, Laptops, Dockingstation, Workstation sowie Zubehör

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 25/06/2018
Einde: 03/08/2018
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Es können in geringem Umfang Nachaufträge erfolgen. Die im Preisblatt angebenen Einzelpreise müssen deshalb eine Gültigkeit bis 31.7.2019 haben.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Mit dem Angebot sind vorzulegen:

— Unterschriebene Eigenerklärung des Bieters (Formblatt siehe Vertragsunterlagen),

— Das unterschriebene Unterschriftsblatt bei Angeboten, die nicht elektronisch eingereicht werden.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 14/05/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 30/06/2018
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 14/05/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Entfällt

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Regierung von Oberbayern, Vergabekammer Südbayern
Maximilianstraße 39
München
80538
Duitsland
Telefoon: +49 892176-2411
E-mail: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de
Fax: +49 892176-2847
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, kann ein Nachprüfverfahren bei der Vergabekammer beantragt werden (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/04/2018