Leveringen - 163974-2018

17/04/2018    S74    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Chromatografen

2018/S 074-163974

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54
Warszawa
00-922
Polen
Contactpersoon: Anna Baj
Telefoon: +48 223692576
E-mail: zamowienia@gios.gov.pl
Fax: +48 228258519
NUTS-code: PL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.gios.gov.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.gios.gov.pl/bip/przetargi
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup i dostawa do Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska wysokorozdzielczych chromatografów cieczowych z detekcją diodową i fluorescencyjną (HPLC-DAD/FLD)

Referentienummer: ZP/220-14/18/ABA
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38432200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Zakup i dostawa do Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska wysoko rozdzielczych chromatografów cieczowych z detekcją diodową i fluorescencyjną (HPLC-DAD/FLD).

Dostawa wyposażenia obejmuje: Wysokorozdzielczy chromatograf cieczowy z detekcją diodową i fluorescencyjną (HPLC-DAD/FLD) – 11 szt. wraz z uruchomieniem, demonstracją poprawności pracy i przeszkoleniem.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 4 043 672.97 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30214000
30231300
48300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zakup i dostawa do Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska wysoko rozdzielczych chromatografów cieczowych z detekcją diodową i fluorescencyjną (HPLC-DAD/FLD).

Dostawa wyposażenia obejmuje: Wysokorozdzielczy chromatograf cieczowy z detekcją diodową i fluorescencyjną (HPLC-DAD/FLD) – 11 szt. wraz z uruchomieniem, demonstracją poprawności pracy i przeszkoleniem.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Cena / Weging: 60
Kostencriterium - Naam: Parametry techniczne / Weging: 30
Kostencriterium - Naam: Okres gwarancji / Weging: 10
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 043 672.97 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 15/10/2018
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: POIS.02.01-00-00-0002/16-00
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 32 000 PLN (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych 00/100), przed upływem terminu składania ofert.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie precyzuje opisu dokonania oceny spełnienia tego warunku.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 900 000 PLN.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie:

Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 2 dostawy chromatografów cieczowych z detekcją diodową i fluorescencyjną (HPLC-DAD/FLD) na łączną kwotę co najmniej 700 000 PLN brutto;

b) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej dwiema osobami zdolnymi do wykonania zamówienia władającymi biegle językiem polskim, posiadającymi przynajmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie obsługi i serwisowania chromatografów cieczowych z detekcją diodową i fluorescencyjną (HPLC-DAD/FLD).

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/05/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 22/07/2018
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23/05/2018
Plaatselijke tijd: 11:30
Plaats:

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, pokój 434.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania oudzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, a także na podstawie art. 24 ust. 5pkt 1.

2. W przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającychzwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o WolnymHandlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia przewiduje sięunieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy z dnia 29.1.2004r. Prawo zamówień publicznych, Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn zm.).

3. Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie niniejszego zamówienia kwotę do3 179 550,00 PLN brutto.

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7.

5. Warunki realizacji umowy zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

6. W toku postępowania Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawozamówień publicznych.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/04/2018