Diensten - 16402-2018

13/01/2018    S9    - - Diensten - Award Aankondiging - Openbare procedure 

België-Brussel: Diensten door architectenbureaus voor gebouwen

2018/S 009-016402

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Paleis voor Schone Kunsten
0895.408.978_139
Ravensteinstraat 23
Brussel
1000
België
E-mail: sam.deckmyn@bozar.be
NUTS-code: BE100

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bozar.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=295844

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Recreatie, cultuur en godsdienst

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

PSK/SPEKTAKELZALEN/2017-ERRATUM3

Referentienummer: BOZAR-PSK/SPEKTAKELZALEN/2017-F03_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71221000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Ontwerpopdracht met het oog op de renovatie van twee spektakelzalen in het Paleis voor Schone Kunsten.

Voormalige Kamermuziekzaal (Zaal M).

Voormalige Recitalzaal (Studio).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 030 280.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100
Voornaamste plaats van uitvoering:

Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23 te 1000 Brussel.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ontwerpopdracht met het oog op de renovatie van twee spektakelzalen en de opvolging van de werken.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: De visie van de inschrijver op de opdracht / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: De visie van de inschrijver op de organisatie en de methode van uitvoering. / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: De visie van de inschrijver op de kwaliteitsbewaking- en controle tijdens de uitvoering van de opdracht. / Weging: 10
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 098-194846
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/12/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Atelier d'Architecture Pierre Hebbelinck scrl
0455047388
Rue Fond Pirette 43
Luik
4000
België
NUTS-code: BE332
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 030 280.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Paleis voor Schone Kunsten
Ravensteinstraat 23
Brussel
1000
België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/01/2018