Leveringen - 164020-2018

17/04/2018    S74    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Dos Hermanas: Speciale kleding en accessoires

2018/S 074-164020

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Dos Hermanas
P4103800A
Plaza de la Constitución, 1
Dos Hermanas
41701
Spanje
Contactpersoon: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Dos Hermanas
Telefoon: +34 954919500
E-mail: contratacion@doshermanas.es
Fax: +34 954919525
NUTS-code: ES618

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://contrataciondelestado.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=nOlHuAbuSqgQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=cuBURXbMvVYQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=nOlHuAbuSqgQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro de vestuario para distintos servicios de la Delegación de Movilidad del Ayuntamiento de Dos Hermanas

Referentienummer: 25/2018/CON
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
18400000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro de vestuario para distintos servicios de la Delegación de Movilidad del Ayuntamiento de Dos Hermanas.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 254 522.60 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 3
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 1
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cuerpo de la Policía Local

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18400000
35811200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES618
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cuerpo de la Policía Local.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Plaza de garantía / Weging: 25
Kostencriterium - Naam: Plazo de entrega / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Servicio posventa / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Oferta económica / Weging: 35
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 66 100.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Dos años.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Se establece la posibilidad de dos prórrogas de un año cada una. Duración máxima del contrato: cuatro años.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18400000
35811100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES618
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Plaza de garantía / Weging: 25
Kostencriterium - Naam: Plazo de entrega / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Servicio posventa / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Oferta económica / Weging: 35
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 29 712.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Dos años.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Se establece la posibilidad de dos prórrogas de un año cada una. Duración máxima del contrato: cuatro años.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Servicios de Información y Notificaciones, Grúa Municipal y Agrupación de Voluntarios de Protección Civil

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
18400000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES618
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicios de Información y Notificaciones, Grúa Municipal y Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kostencriterium - Naam: Plaza de garantía / Weging: 25
Kostencriterium - Naam: Plazo de entrega / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Servicio posventa / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Oferta económica / Weging: 35
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 14 850.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Dos años.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Se establece la posibilidad de dos prórrogas de un año cada una. Duración máxima del contrato: cuatro años.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Capacidad de obrar.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Otros. Descripción: la establecida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Otros. Descripción: la establecida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 21/05/2018
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 24/05/2018
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:

Secretaría General. Plaza de la Constitución, 1, 41701 Dos Hermanas, España.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Descripción:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía
C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n
Sevilla
41092
Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Junta de Gobierno Local Ayuntamiento de Dos Hermanas
Plaza de la Constitución, 1
Dos Hermanas
41701
Spanje
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/04/2018