Leveringen - 164079-2018

17/04/2018    S74    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Łódź: Farmaceutische producten

2018/S 074-164079

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
Łódź
93-513
Polen
Contactpersoon: Magdalena Skwara
Telefoon: +48 426895818
E-mail: magda@kopernik.lodz.pl
Fax: +48 426895409
NUTS-code: PL711

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.kopernik.lodz.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.kopernik.lodz.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 EUR na dostawy produktów farmaceutycznych

Referentienummer: 12/ZP/18
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33600000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów farmaceutycznych wyszczególnionych ilościowo i asortymentowo oraz opisanych w załączniku nr 2a do SIWZ. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje 55 pakietów. Oferta musi obejmować całość zamówienia lub wybrane pakiety. Oferta dla swojej ważności w danym pakiecie musi być złożona na wszystkie pozycje. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na pozycje w ramach pakietów. Opis przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców. Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres 36 miesięcy Pakiety 1 – 34 i okres 24 miesięcy Pakiety 35 – 55 i służą do obliczania ceny oferty (tj. ustalenia maksymalnego wynagrodzenia wykonawcy). Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części asortymentu wynikającej z braku zapotrzebowania.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 1

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi - Magazyn Apteki Szpitalnej, Łódź, ul. Pabianicka 62.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 Pantoprazolum proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 40 mg 10 fiol. 40 mg op 13500

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 2

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi - Magazyn Apteki Szpitalnej, Łódź, ul. Pabianicka 62.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 Azithromycinum proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 100 mg/5 ml 1 butelka 20 ml op 300

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 3

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi - Magazyn Apteki Szpitalnej, Łódź, ul. Pabianicka 62.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 Aciclovirum proszek do sporządzania roztworu do infuzji 500 mg 10 fiol. proszku op 1350

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 4

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi - Magazyn Apteki Szpitalnej, Łódź, ul. Pabianicka 62.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 Atorvastatinum tabletki powlekane 20 mg 30TABL. op 2100

2 Atorvastatinum tabletki powlekane 40 mg 30 TABL. op 1800

3 Atorvastatinum tabletki powlekane 10 mg 30 TABL. op 60

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 5

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi - Magazyn Apteki Szpitalnej, Łódź, ul. Pabianicka 62.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 Voriconazolum proszek do sporządzania roztworu do infuzji 200 mg 1 fiol. proszku op 750

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 6

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi - Magazyn Apteki Szpitalnej, Łódź, ul. Pabianicka 62.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 Ondansetroni hydrochloridum dihydricum roztwór do infuzji 0,08 mg/4ml 5 amp. 4 ml op 39000

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 7

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi - Magazyn Apteki Szpitalnej, Łódź, ul. Pabianicka 62.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 Thiamini hydrochloridum (vitaminum B1) możliwość przeliczenia na inne opakowanie w ilości proporcjonalnej roztwór do wstrzykiwań 25 mg/ml 10 amp. 1 ml, op 1500

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 8

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi - Magazyn Apteki Szpitalnej, Łódź, ul. Pabianicka 62.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 Everolimusum tabletki 10 mg 30 TABL. op 405

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 9

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi - Magazyn Apteki Szpitalnej, Łódź, ul. Pabianicka 62.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 Natrii valproas proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 400 mg (400 mg/4 ml) 4 fiol. proszku + amp. rozp. op 3000

2 Imiglucerasum proszek do przygotowania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji 400 j.m. 1 fiol. 10 ml op 270

3 Clopidogrelum tabletki powlekane 300 mg 30 tabl. op 105

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 10

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi - Magazyn Apteki Szpitalnej, Łódź, ul. Pabianicka 62.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 Natrii ibandronas monohydricum roztwór do wstrzykiwań 3 mg/3 ml 1 amp. 3 ml op 900

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 11

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi - Magazyn Apteki Szpitalnej, Łódź, ul. Pabianicka 62.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 Ramiprilum tabletki 10 mg 28 TABL. op 1950

2 Ramiprilum tabletki 2,5 mg 28 TABL. op 1050

3 Ramiprilum tabletki 5 mg 28 TABL. op 3000

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 12

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi - Magazyn Apteki Szpitalnej, Łódź, ul. Pabianicka 62.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 Filgrastimum roztwór do wstrzykiwań 600 mcg/ml (30 mln j.m./0,5 ml) 1 amp.-strzyk. 0,5 ml op 90

2 Filgrastimum roztwór do wstrzykiwań 960 mcg/ml (48 mln j.m./0,5 ml) 1 amp.-strzyk. 0,5 ml, op 150

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 13

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi - Magazyn Apteki Szpitalnej, Łódź, ul. Pabianicka 62.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 Mitotanum tabletki 500 mg 100 TABL. op 30

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 14

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi - Magazyn Apteki Szpitalnej, Łódź, ul. Pabianicka 62.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 Cefepimi dihydrochloridum proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji 1 g 10 fiol. op 60

2 Cefepimi dihydrochloridum proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji 2 g 10 fiol. op 150

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 15

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi - Magazyn Apteki Szpitalnej, Łódź, ul. Pabianicka 62.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 Clindamycini phosphas roztwór do wstrzykiwań i infuzji 150 mg/ml 5 amp. 2 ml op 2250

2 Clindamycini phosphas roztwór do wstrzykiwań i infuzji 150 mg/ml 5 fiol. 4 ml op 5250

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 16

Perceel nr.: 16
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi - Magazyn Apteki Szpitalnej, Łódź, ul. Pabianicka 62.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 Anagrelidum kapsułki twarde 0,5 mg 100 KAPS. op 3000

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 17

Perceel nr.: 17
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi - Magazyn Apteki Szpitalnej, Łódź, ul. Pabianicka 62.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 Lacosamidum tabletki powlekane 150 mg 56 TABL. op 9

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 18

Perceel nr.: 18
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi - Magazyn Apteki Szpitalnej, Łódź, ul. Pabianicka 62.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 Cefazolinum proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1 g 1 fiol. proszku op 34500

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 19

Perceel nr.: 19
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi - Magazyn Apteki Szpitalnej, Łódź, ul. Pabianicka 62.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 Cefuroximum granulat do sporządzania zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml 1 butelka 100 m op 180

2 Midazolami maleas tabletki powlekane 15 mg 100 TABL. op 120

3 Ranitidini hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań 25 mg/ml 5 amp. 2 ml, op 19500

4 Cefuroximum natricum proszek do sporządzania roztworu lub zawiesiny do wstrzykiwań 750 mg 1 fiol. proszku op 12000

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 20

Perceel nr.: 20
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi - Magazyn Apteki Szpitalnej, Łódź, ul. Pabianicka 62.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 Amlodipinum tabletki 10 mg 30 tabl op 900

2 Amlodipinum tabletki 5 mg 30 tabl op 1500

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 21

Perceel nr.: 21
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi - Magazyn Apteki Szpitalnej, Łódź, ul. Pabianicka 62.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 Carvedilolum tabletki 12,5 mg 30 tabl op 300

2 Carvedilolum tabletki 25 mg 30 tabl op 150

3 Carvedilolum tabletki 6,25 mg 30 tabl op 150

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 22

Perceel nr.: 22
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi - Magazyn Apteki Szpitalnej, Łódź, ul. Pabianicka 62.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 Lipegfilgrastim roztwór do wstrzykiwań 6 mg/0,6 ml 1 amp.-strzyk. 0,6 ml op 1500

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 23

Perceel nr.: 23
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi - Magazyn Apteki Szpitalnej, Łódź, ul. Pabianicka 62.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 Oxytetracyclini hydrochloridum + Polymyxini B sulfas + Hydrocortisoni acetas krople do oczu i uszu, zawiesina 5 mg + 10000 j.m. + 15 mg)/ml 1 tuba 5 ml, op 225

2 Atropini sulfas roztwór do wstrzykiwań 1 mg/ml 10 amp. 1 ml, op 300

3 Atropini sulfas roztwór do wstrzykiwań 0,5 mg/ml 10 amp. 1 ml, op 9000

4 Fenoteroli hydrobromidum + Ipratropii bromidum roztwór do nebulizacji (0,5 mg + 0,25 mg)/ml 1 butelka 20 ml op 3000

5 Clonazepamum roztwór do wstrzykiwań 1 mg/ml 10 amp. 1 ml, op 68

6 Bencyclani fumaras tabletki 100 mg 60 tabl. op 9

7 Benzylpenicillinum procainum proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań 1 200 000 j.m. 1 fiol. 20 ml, op 30

8 Promazini hydrochloridum tabletki drażowane 50 mg 20 draż op 150

9 Spironolactonum tabletki 25 mg 100 tabl. op 555

10 Spironolactonum tabletki 100 mg 20 tabl. op 600

11 Colecalciferolum + Retinolum płyn doustny (10000 j.m. + 20000 j.m.)/ml 1 fl. 10 ml, op 75

12 Simvastatinum tabletki powlekane 20 mg 28 tabl op 360

13 Polidocanolum roztwór do wstrzykiwań 20 mg/ml 5 amp. 2 ml op 36

14 Talc, Solanum Tuberosum Starch, Zink Oxide, Allantoin zasypka 100 g Proszek 100 g op 90

15 Betahistini dihydrochloridum tabletki 8 mg 100 tabl. op 180

16 Sugammadex roztwór do wstrzykiwań 100 mg/ml 10 fiol. 2 ml op 150

17 Levetiracetamum tabletki powlekane 250 mg 50 tabl. op 8

18 Levetiracetamum tabletki powlekane 1000 mg 50 tabl. op 8

19 Clemastini fumaras syrop 0,5 mg/5 ml 1 butelka 100 ml op 150

20 Glatirameri acetas roztwór do wstrzykiwań 40 mg/ml 12 amp.-strzyk. 1 ml op 750

21 Mometasoni furoas maść 1 mg/g 1 tuba 15 g op 120

22 Natrii fusidas maść 20 mg/g 1 op. 15 g op 75

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 24

Perceel nr.: 24
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi - Magazyn Apteki Szpitalnej, Łódź, ul. Pabianicka 62.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 Eptacogum alfa (activatum). Czynnik VII krzepnięcia krwi, rekombinowany, aktywowany proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 5 mg (250 000 j.m.) 1 fiol. proszku + fiol. rozp op 8

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 25

Perceel nr.: 25
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi - Magazyn Apteki Szpitalnej, Łódź, ul. Pabianicka 62.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 Cholini salicylas krople do uszu 200 mg/g 1 butelka 10 g op 90

2 Paracetamolum czopki 125 mg 10 szt. op 45

3 Benzyli benzoas, mineral oil, parfum płyn do stosowania na skórę 120 ml Butelka 120 ml op 300

4 Ampicillinum + Sulbactamum proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji 500 mg + 250 mg 1 fiol. proszku op 150

5 Rivaroxabanum tabletki powlekane 10 mg 30 tabl. op 165

6 Formoteroli fumaras proszek do inhalacji w kapsułkach twardych 12 mcg 60 kaps op 45

7 Olanzapinum kapsułki twarde 5 mg 30 kaps. op 15

8 Olanzapinum kapsułki twarde 10 mg 30 kaps. op 18

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 26

Perceel nr.: 26
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi - Magazyn Apteki Szpitalnej, Łódź, ul. Pabianicka 62.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 Abciximabum roztwór do wstrzykiwań lub infuzji 2 mg/ml 1 fiol. 5 ml op 23

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 27

Perceel nr.: 27
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi - Magazyn Apteki Szpitalnej, Łódź, ul. Pabianicka 62.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 Mesnum roztwór do wstrzykiwań 100 mg/ml 15 amp. 4 ml op 720

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 28

Perceel nr.: 28
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
15882000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi - Magazyn Apteki Szpitalnej, Łódź, ul. Pabianicka 62.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 Acidum acetylsalicylicum tabletki dojelitowe 75 mg 60 tabl op 3 000

2 Acetylcysteinum tabletki musujące 600 mg 10 tabl. op 900

3 Adrenalinum roztwór do wstrzykiwań 1 mg/ml 10 amp. 1 ml op 4 500

4 Proxymetacaini hydrochloridum krople do oczu, roztwór 5 mg/ml 1 butelka 15 ml, op 60

5 Cetirizini dihydrochloridum krople doustne, roztwór 10 mg/ml 1 butelka 10 ml op 360

6 Ambroxoli hydrochloridum syrop 15 mg/5 ml 1 butelka 120 ml op 120

7 Amitriptylinum hydrochloridum tabletki powlekane 10 mg 60 tabl. op 60

8 Ampicillinum trihydricum proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1 g 1 fiol. proszku op 1500

9 Dimenhydrinatum tabletki 50 mg 5 tabl. op 45

10 Kompozycję oligosacharydów GOS/FOS, dodatek kwasu dokozaheksaenowego (DHA) - długołańcuchowego wielonienasyconego kwasu tłuszczowego (LCPUFA), z grupy omega 3 w ilości 0,32 % kwasów tłuszczowych ogółem,nukleotydy niezbędne witaminy i składniki mineralne produkt nie zawiera składników modyfikowanych genetycznie (GMO) preparat mlekozastępczy hipoalergiczny dla niemowląt powyżej 6. miesiąca życia, dzieci i dorosłych 450 G op 60

11 Fenoteroli hydrobromidum + Ipratropii bromidum + ethanolum aerozol inhalacyjny, roztwór (50 mcg + 21 mcg)/dawkę inh. 1 poj. (200 dawek) op 30

12 Hyoscini butylbromidum roztwór do wstrzykiwań 20 mg/ml 10 amp. 1 ml op 1500

13 Captoprilum tabletki 12,5 mg 30 tabl. op 1350

14 Carbo medicinalis kapsułki twarde 200 mg 20 kaps op 60

15 Suxamethonii chloridum proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 200 mg 10 fiol. proszku op 150

16 Citaloprami hydrobromidum tabletki powlekane 20 mg 60 tabl op 180

17 Glycerolum 86 % czopki 2 g 10 szt. 2 g, op 1800

18 Digoxinum tabletki 250 mcg 30 TABL. op 90

19 Betamethasoni dipropionas + Betamethasoni natrii phosphas zawiesina do wstrzykiwań (6,43 mg + 2,63 mg)/ml 5 amp. 1 ml op 225

20 Isosorbidi mononitras tabletki o przedłużonym uwalnianiu tabletki o przedłużonym uwalnianiu 30 tabl. op 225

21 Aprepitantum kapsułki twarde 125 mg + 80 mg 1 kaps. 125 mg + 2 kaps. 80 mg op 3525

22 Enalaprili maleas tabletki 5 mg 60 TABL. op 150

23 Enalaprili maleas tabletki 10 mg 60 TABL. op 113

24 Chlorpromazini hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań 25 mg/ml 10 amp. 2 ml, op 45

25 Carbamazepinum tabletki 200 mg 50 TABL. op 120

26 Fluconazolum kapsułki twarde 100 mg 28 kaps. op 1950

27 Flumazenilum roztwór do wstrzykiwań, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 0,1 mg/ml 5 amp. 5 ml op 15

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 29

Perceel nr.: 29
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi - Magazyn Apteki Szpitalnej, Łódź, ul. Pabianicka 62.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 Dalteparinum natricum roztwór do wstrzykiwań 10 000 j.m. a.Xa/0,4 ml 5 AMP. STRZYK. 0,4 ml op 24

2 Dalteparinum natricum roztwór do wstrzykiwań 12 500 j.m. a.Xa/0,5 ml 5 amp.-strzyk. 0,5 ml, op 24

3 Dalteparinum natricum roztwór do wstrzykiwań 15 000 j.m. a.Xa/0,6 ml 5 amp.-strzyk. 0,6 ml, op 24

4 Dalteparinum natricum roztwór do wstrzykiwań 18 000 j.m. a.Xa/0,72 ml 5 amp.-strzyk. 0,72 ml op 24

5 Dalteparinum natricum roztwór do wstrzykiwań 5000 j.m. a.Xa/0,2 ml 10 amp.-strzyk. 0,2 ml op 4500

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 30

Perceel nr.: 30
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi - Magazyn Apteki Szpitalnej, Łódź, ul. Pabianicka 62.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 Midazolamum roztwór do wstrzykiwań 5 mg/ml 10 AMP. 1 ml op 1500

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 31

Perceel nr.: 31
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
15882000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi - Magazyn Apteki Szpitalnej, Łódź, ul. Pabianicka 62.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 Clarithromycinum granulat do sporządzania zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml 1 butelka 60 ml, op 225

2 Gliclazidum tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu 30 mg 60 tabl. op 240

3 Glucosum roztwór do wstrzykiwań 200 mg/ml 50 amp. 10 ml op 30

4 Inosinum pranobexum tabletki 500 mg 50 tabl. op 90

5 Haloperidolum krople doustne, roztwór 2 mg/ml 1 butelka 10 ml, op 630

6 Insulinum humanum typu M3 zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml 5 wkładów do wstrzykiwacza 3 ml op 90

7 Hydrocortisoni acetas krem 10 mg/g 1 tuba 15 g, op 900

8 Hydroxyzini hydrochloridum tabletki powlekane 10 mg 30 tabl. op 4200

9 Clonidini hydrochloridum tabletki 0,075 mg 50 tabl op 900

10 Pancreatinum kapsułki dojelitowe 25 000 j.Ph.Eur. lipazy 50 kaps. op 42

11 Pancreatinum kapsułki dojelitowe 10 000 j.Ph.Eur. lipazy 50 kaps. op 30

12 Levothyroxinum natricum tabletki 50 mcg 50 tabl. op 450

13 Lidocaini hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań 10 mg/ml 5 fiol. 20 ml op 10200

14 Lidocaini hydrochloridum żel 20 mg/g 1 tuba 30 g typu A, op 3000

15 Lidocaini hydrochloridum żel 20 mg/g 1 tuba 30 g typu U z kaniulą, op 15000

16 Lorazepamum tabletki drażowane 1 mg 25 tabl. op 75

17 Piracetamum tabletki powlekane 400 mg 60 tabl. op 23

18 Phenobarbitalum czopki 15 mg 10 szt op 6

19 Oleum Jecoris Aselli maść 1 tuba 20 g, op 1800

20 "Archangelicae radix

Chamomillae extractum.

Crataegi extractum.

Hyperici perforati herba.

Melissae herba.

Tiliae inflorescentia" syrop Preparat ziołowy 1 butelka 125 g op 225.

21 Montelukastum natricum tabletki powlekane 10 mg 28 tabl. op 60

22 Isosorbidi mononitras tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu 60 mg 30 tabl. op 150

23 Morphini sulfas roztwór do wstrzykiwań 10 mg/ml 10 amp. 1 ml op 4500

24 Morphini sulfas roztwór do wstrzykiwań 20 mg/ml 10 amp. 1 ml op 2700

25 Ambroxoli hydrochloridum roztwór do nebulizacji 15 mg/2 ml 1 butelka 100 ml op 180

26 Tolperisoni hydrochloridum tabletki powlekane 150 mg 30 tabl. op 180

27 Diazepamum tabletki powlekane 5 mg 20 tabl op 375

28 Nifuroxazidum tabletki powlekane 100 mg 24 tabl op 2550

29 Nifuroxazidum zawiesina doustna 220 mg/5 ml 1 butelka 90 ml op 120

30 Lormetazepamum tabletki 1 mg 20 tabl. op 1800

31 Norfloxacinum tabletki powlekane 400 mg 20 tabl. op 195

32 Hipoalergiczny preparat mlekozastępczy zawierający hydrolizat kazeiny i Lactobacillus GG do postępowania dietetycznego, zawierający wszystkie składniki odżywcze pokrywające potrzeby żywieniowe niemowlęcia preparat mlekozastępczy hipoalergiczny dla niemowląt od urodzenia 400 G op 30

33 Hipoalergiczny preparat mlekozastępczy zawierający hydrolizat kazeiny i Lactobacillus GG do postępowania dietetycznego, odpowiedni jako część zróżnicowanej diety preparat mlekozastępczy hipoalergiczny dla niemowląt od 6.miesiąca życia i dzieci 400 G op 30

34 Nystatinum tabletki dopochwowe 100 000 j.m. 10 tabl., op 30

35 Lynestrenolum tabletki 5 mg 30 tabl. op 180

36 Promethazini hydrochloridum syrop 5 mg/5 ml 1 butelka 150 ml op 150

37 Pentoxifyllinum tabletki o przedłużonym uwalnianiu 400 mg 60 tabl. op 180

38 Ranitidini hydrochloridum tabletki powlekane 150 mg 60 tabl op 450

39 Diphenoxylati hydrochloridum + Atropini sulfas tabletki 2,5 mg + 25 mcg 20 tabl. op 150

40 Rocuronii bromidum roztwór do wstrzykiwań 10 mg/ml 10 fiol. 10 ml, op 1950

41 Propafenoni hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań 3,5 mg/ml 5 amp. 20 ml op 90

42 Hyoscini butylbromidum czopki 10 mg 6 szt. op 15

43 Hyoscini butylbromidum tabletka drażowana 10 mg 30 tabl. op 15

44 Diosmectitum proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 3 g 30 sasz. op 180

45 Verapamili hydrochloridum tabletki powlekane 120 mg 20 tabl. op 45

46 Sulfasalazinum tabletki dojelitowe 500 mg 100 tabl. op 75

47 Cefoperazonum + Sulbactamum proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji 1000 mg + 1000 mg 1 fiol. proszku,

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 32

Perceel nr.: 32
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi - Magazyn Apteki Szpitalnej, Łódź, ul. Pabianicka 62.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 Sulodexidum roztwór do wstrzykiwań 300 LSU/ml 10 amp. 2 ml op 15

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 33

Perceel nr.: 33
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi - Magazyn Apteki Szpitalnej, Łódź, ul. Pabianicka 62.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 Baclofenum tabletki 10 mg 50 tabl. op 255

2 Metronidazolum tabletki 250 mg 20 tabl. op 1950

3 Metoclopramidi hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań 5 mg/ml 5 amp. 2 ml, op 27000

4 Metronidazolum roztwór do wstrzykiwań i infuzji 5 mg/ml 10 amp. 20 ml, op 75

5 Sulfacetamidum natricum krople do oczu 100 mg/ml 12 szt op 450

6 Natrii hydrogenocarbonas roztwór do wstrzykiwań 84 mg/ml 10 amp. 20 ml, op 1800

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 34

Perceel nr.: 34
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi - Magazyn Apteki Szpitalnej, Łódź, ul. Pabianicka 62.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 Bicalutamidum tabletki powlekane 50 mg 28 tabl op 2250

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 35

Perceel nr.: 35
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi - Magazyn Apteki Szpitalnej, Łódź, ul. Pabianicka 62.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 Wapno sodowane niepylące z indykatorem nasycenia (pochłaniaczem CO2)\ typu Sodasorb GRANULAT 4500 kg 1 szt. opak 300

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 36

Perceel nr.: 36
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi - Magazyn Apteki Szpitalnej, Łódź, ul. Pabianicka 62.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 Glucosum + Natrii chloridum (2:1) roztwór do infuzji (33,3mg + 3mg)/ml Poj. 250 ml z dwoma niezależnymi portami szt 17 500

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 37

Perceel nr.: 37
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi - Magazyn Apteki Szpitalnej, Łódź, ul. Pabianicka 62.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 PHENYTOIN tabletki 100mg 60 tabl. opak 50

2 PENTOXIFYLLINE roztwór do wstrzykiwań 20mg/ml 5 amp. 5 ml opak 300

3 Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum tabletki 400 mg + 80 mg 20 tabl. opak 1 000

4 Phenytoinum natricum roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml 5 amp. 5 ml opak 130

5 Ciclosporinum koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 50 mg/ml 10 amp. 1 ml opak 100

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 38

Perceel nr.: 38
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi - Magazyn Apteki Szpitalnej, Łódź, ul. Pabianicka 62.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 Omeprazolum kapsułki dojelitowe, twarde 20 mg 28 kaps opak 50

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 39

Perceel nr.: 39
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi - Magazyn Apteki Szpitalnej, Łódź, ul. Pabianicka 62.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 Omeprazolum kapsułki dojelitowe, twarde 40 mg 28 kaps opak 50

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 40

Perceel nr.: 40
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi - Magazyn Apteki Szpitalnej, Łódź, ul. Pabianicka 62.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 Omeprazolum proszek do sporządzania roztworu do infuzji 40 mg 5 amp. opak 1 000

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 41

Perceel nr.: 41
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi - Magazyn Apteki Szpitalnej, Łódź, ul. Pabianicka 62.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 Fidaxomicin tabletki powlekane 200 mg 20 tabl. opak 6

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 42

Perceel nr.: 42
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi - Magazyn Apteki Szpitalnej, Łódź, ul. Pabianicka 62.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 Teriflunomidum tabletki powlekane 14 mg 28 tabl. opak 78

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 43

Perceel nr.: 43
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi - Magazyn Apteki Szpitalnej, Łódź, ul. Pabianicka 62.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 Alemtuzumabum koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 12 mg/1,2 ml 1 fiol. 1,2 ml opak 48

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 44

Perceel nr.: 44
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi - Magazyn Apteki Szpitalnej, Łódź, ul. Pabianicka 62.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 Afatinibum tabletki powlekane 40 mg 28 tabl opak 200

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 45

Perceel nr.: 45
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi - Magazyn Apteki Szpitalnej, Łódź, ul. Pabianicka 62.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 Dexmedetomidinum koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 100 mcg/ml 4 fiol. 4 ml opak 100

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 46

Perceel nr.: 46
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi - Magazyn Apteki Szpitalnej, Łódź, ul. Pabianicka 62.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 Osimertinibum tabletki powlekane 80 mg 30 tabl. opak 24

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 47

Perceel nr.: 47
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi - Magazyn Apteki Szpitalnej, Łódź, ul. Pabianicka 62.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 Bosutinib tabletki powlekane 500 mg 28 tabl. opak 48

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 48

Perceel nr.: 48
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi - Magazyn Apteki Szpitalnej, Łódź, ul. Pabianicka 62.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 Budesonidum kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde 3 mg 100 kaps. opak 6

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 49

Perceel nr.: 49
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi - Magazyn Apteki Szpitalnej, Łódź, ul. Pabianicka 62.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 Netupitantum + Palonosetroni hydrochloridum kapsułki twarde 300 mg + 0,5 mg 1 kaps. opak 300

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 50

Perceel nr.: 50
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi - Magazyn Apteki Szpitalnej, Łódź, ul. Pabianicka 62.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 Lercanidipini hydrochloridum tabletki powlekane 10 mg 28 tabl. opak 10

2 Lercanidipini hydrochloridum tabletki powlekane 20 mg 28 tabl. opak 4

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 51

Perceel nr.: 51
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi - Magazyn Apteki Szpitalnej, Łódź, ul. Pabianicka 62.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 Ondansetroni hydrochloridum dihydricum tabletki powlekane 8 mg 10 tabl. opak 60

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 52

Perceel nr.: 52
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
33692200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi - Magazyn Apteki Szpitalnej, Łódź, ul. Pabianicka 62.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 Worek trójkomorowy do żywienia pozajelitowego do podawania centralnego, zawierający aminokwasy, glukozę i emulsje tłuszczową (80 % oliwki z oliwek i 20 % oleju sojowego). Zawartość azotu 9g i energia niebiałkowa 840kcal, objętość 1000ml. Stosunek energi niebiałkowej do azotu 93. 1000 ml opak 1 500

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 53

Perceel nr.: 53
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
33692200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi - Magazyn Apteki Szpitalnej, Łódź, ul. Pabianicka 62.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 Worek trójkomorowy do żywienia pozajelitowego do podawania centralnego, zawierający aminokwasy, glukozę i emulsje tłuszczową (80 % oliwki z oliwek i 20 % oleju sojowego). Zawartość azotu 13,5g i energia niebiałkowa 1 260 kcal, objętość 1500ml. Stosunek energi niebiałkowej do azotu 93. 1500 ml opak 3 500

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 54

Perceel nr.: 54
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
33100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi - Magazyn Apteki Szpitalnej, Łódź, ul. Pabianicka 62.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 Worek trójkomorowy do żywienia pozajelitowego do podawania centralnego, zawierający aminokwasy, glukozę i emulsje tłuszczową (80 % oliwki z oliwek i 20 % oleju sojowego). Zawartość azotu 13,5g i energia niebiałkowa 1 260 kcal, objętość 1500ml. Stosunek energi niebiałkowej do azotu 93. 1500 ml opak 3 500

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 55

Perceel nr.: 55
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi - Magazyn Apteki Szpitalnej, Łódź, ul. Pabianicka 62.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 Immunoglobulinum humanum normale roztwór do wstrzykiwań 165 mg/ml 1 fiol. 10 ml opak 100

2 Immunoglobulinum humanum normale roztwór do wstrzykiwań 165 mg/ml 1 fiol. 20 ml opak 200

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy są uprawnieni do sprzedaży produktów leczniczych zgodnie z ustawą z dnia 6.9.2001 roku prawo farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz. U. 2008r. Nr 45 poz. 271 z późniejszymi zmianami) tj. posiadają zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej.

Zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy (skład konsygnacyjny, skład celny - przekształcone z mocy prawa w hurtownie farmaceutyczne), posiadają zezwolenie na wytwarzanie lub import produktu leczniczego zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy.

A.1) ważne zezwolenie na prowadzenie obrotu produktami leczniczymi:

A.1.1) aktualne zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej zgodnie z art. 74 ust. 1 i 2 ustawy (skład konsygnacyjny, skład celny - przekształcone z mocy prawa w hurtownie farmaceutyczne);

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający wykluczy wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.

3. Zamawiający nie będzie wykluczał wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia wykonawca składa wraz z ofertą Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca.

Niepodlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający informuje, że wykonawca przy wypełnieniu oświadczenia na formularzu JEDZ może wykorzystać również narzędzie dostępne na stronie ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie.

Przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W zakresie kryterium kwalifikacji określonych w pkt. XI SIWZ Wykonawca może ograniczyć się do wypełniania sekcji α części IV formularza jednolitego dokumentu.Wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji części IV formularza dotyczącej kryteriów kwalifikacji, zaś właściwej(dowodowej) weryfikacji spełniania konkretnych, określonych przez zamawiającego, warunków udziału w postępowaniu (kryteriów selekcji) zamawiający dokona co do zasady na zakończenie postępowania w oparciu o stosowne dokumenty składane przez wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, na wezwanie zamawiającego (art. 26 ust. 1 ustawy Pzp). Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w rozdz. XIII. 1. 6). SIWZ dotyczące tych podmiotów. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w§ 5 pkt 1, 5, 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 r. Zamawiający nie żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył oświadczenie o którym mowa w rozdz. XIII.

1.6).SIWZ.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert przekazuje Zamawiającemu: Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze.

Złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Szczegółowe informacje zawarte są w SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia:

a) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy z dnia 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem termin uskładania ofert.

Eventuele minimumeisen:

b) Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie

Płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności c) Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu.

Ubiegania się o zamówienia publiczne.

Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - składanych na wezwanie zamawiającego.

1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

A. § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zwanego dalej Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. - składa informację z odpowiedniego rejestru albo,w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio.

Oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby,której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu.

Na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 stosuje się.

2) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących

tego dokumentu.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Cd.- do wykluczenia.

Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - składanych na wezwanie zamawiającego.

1) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r., składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt

1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r., w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed

Notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 r. zdanie pierwsze stosuje się. 2) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu.

Złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócićsię do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, oudzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Umowa zostanie zawarta na 24 i 36 miesięcy. Szczegółowe warunki realizacji oraz zmian do umowy określa załącznik nr 6 do SIWZ.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 25/05/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 25/05/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. m. Kopernika w Łodzi,ul.Pabianicka 62, 93-513 Łódź, pokój 979.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

Za około 24 i 36 miesięy.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść, przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 416 990,00 zł

Nr pakietu Wadium do SIWZ.

Pakiet nr 1 5 000,00 zł.

Pakiet nr 2 100,00 zł.

Pakiet nr 3 5 000,00 zł.

Pakiet nr 4 500,00 zł.

Pakiet nr 5 4 000,00 zł.

Pakiet nr 6 7 000,00 zł.

Pakiet nr 7 1 000,00 zł.

Pakiet nr 8 70 000,00 zł.

Pakiet nr 9 30 000,00 zł.

Pakiet nr 10 500,00 zł.

Pakiet nr 11 500,00 zł.

Pakiet nr 12 400,00 zł.

Pakiet nr 13 1 000,00 zł.

Pakiet nr 14 2 000,00 zł.

Pakiet nr 15 5 000,00 zł.

Pakiet nr 16 50 000,00 zł.

Pakiet nr 17 50,00 zł.

Pakiet nr 18 2 000,00 zł.

Pakiet nr 19 4 000,00 zł.

Pakiet nr 20 200,00 zł.

Pakiet nr 21 50,00 zł.

Pakiet nr 22 40 000,00 zł.

Pakiet nr 23 30 000,00 zł.

Pakiet nr 24 2 000,00 zł.

Pakiet nr 25 500,00 zł.

Pakiet nr 26 400,00 zł.

Pakiet nr 27 2 000,00 zł.

Pakiet nr 28 15 000,00 zł.

Pakiet nr 29 6 000,00 zł.

Pakiet nr 30 500,00 zł.

Pakiet nr 31 30 000,00 zł.

Pakiet nr 32 20,00 zł.

Pakiet nr 33 4 000,00 zł.

Pakiet nr 34 1 000,00 zł.

Pakiet nr 35 200,00 zł.

Pakiet nr 36 500,00 zł.

Pakiet nr 37 500,00 zł.

Pakiet nr 38 6,00 zł.

Pakiet nr 39 10,00 zł.

Pakiet nr 40 500,00 zł.

Pakiet nr 41 500,00 zł.

Pakiet nr 42 4 000,00 zł.

Pakiet nr 43 20 000,00 zł.

Pakiet nr 44 20 000,00 zł.

Pakiet nr 45 1 000,00 zł.

Pakiet nr 46 10 000,00 zł.

Pakiet nr 47 10 000,00 zł.

Pakiet nr 48 20,00 zł.

Pakiet nr 49 1 000,00 zł.

Pakiet nr 50 4,00 zł.

Pakiet nr 51 30,00 zł.

Pakiet nr 52 2 000,00 zł.

Pakiet nr 53 5 000,00 zł.

Pakiet nr 54 20 000,00 zł.

Pakiet nr 55 2 000,00 zł.

W przypadku złożenia oferty częściowej wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie określonej dla danej części. W przypadku złożenia oferty na kilka części kwota wadium stanowi sumę wadiów ustalonych dla. Poszczególnych części zamówienia. Jeżeli wysokość wniesionego wadium będzie niższa niż suma wynikająca z poszczególnych części zamówienia, zamawiający uzna, że wadium nie zostało wniesione. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi:

a) Być wystawione na Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi (ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź),

b) Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty

Wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

c) Okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą, przy czym pierwszym dniemważności zobowiązania jest dzień składania ofert.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo W terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa

Lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w Terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punktach 1 i 2 wnosi się, w przypadku zamówień,których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu

Należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

4. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

5. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

6. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia

Orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej.

Operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Szczegółowy opis zasad korzystania ze środków odwoławczych znajduje się w rozdziale XXIV SIWZ.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/04/2018