Leveringen - 164099-2018

17/04/2018    S74    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Sosnowiec: Orthopedische implantaten

2018/S 074-164099

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św Barbary w Sosnowcu
pl. Medyków 1
Sosnowiec
41-200
Polen
Contactpersoon: Jacek Gorszanów
Telefoon: +48 323682449
E-mail: zam.publ@wss5.pl
Fax: +48 323682012
NUTS-code: PL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.wss5.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.wss5.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Dostawa implantów”

Referentienummer: 36/PNE/SW/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33183100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa implantów" w ilościach i asortymencie określonym w załączniku nr 1 do SIWZ. Szczegółowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 3 793 744.00 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33183100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa implantów” w ilościach i asortymencie określonym w załączniku nr 1 do SIWZ. Szczegółowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin uzupełnienia depozytu / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin utworzenia depozytu / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 203 000.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wadium dla przedmiotowej części wynosi: 2 030,00 PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bezcementowa, anatomiczna endoproteza stawu biodrowego

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33183100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa implantów” w ilościach i asortymencie określonym w załączniku nr 1 do SIWZ. Szczegółowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin uzupełnienia depozytu / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin utworzenia depozytu / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 402 400.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wadium dla przedmiotowej części wynosi: 4 024,00 PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Endoproteza bezcementowa przynasadowa

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33183100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa implantów” w ilościach i asortymencie określonym w załączniku nr 1 do SIWZ. Szczegółowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin uzupełnienia depozytu / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin utworzenia depozytu / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 541 500.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wadium dla przedmiotowej części wynosi: 5 415,00 PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Endoproteza bipolarna stawu biodrowego

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33183100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa implantów” w ilościach i asortymencie określonym w załączniku nr 1 do SIWZ. Szczegółowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin uzupełnienia depozytu / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin utworzenia depozytu / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 148 190.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wadium dla przedmiotowej części wynosi: 1 481,90 PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Endoproteza stawu kolanowego, całkowita, kłykciowa

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33183100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa implantów” w ilościach i asortymencie określonym w załączniku nr 1 do SIWZ. Szczegółowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin uzupełnienia depozytu / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin utworzenia depozytu / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 206 600.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wadium dla przedmiotowej części wynosi: 2 066,00 PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Endoproteza stawu kolanowego

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33183100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa implantów” w ilościach i asortymencie określonym w załączniku nr 1 do SIWZ. Szczegółowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin uzupełnienia depozytu / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin utworzenia depozytu / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 490 500.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wadium dla przedmiotowej części wynosi: 4 905,00 PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Endoproteza stawu kolanowego anatomiczna

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33183100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa implantów” w ilościach i asortymencie określonym w załączniku nr 1 do SIWZ. Szczegółowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin uzupełnienia depozytu / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin utworzenia depozytu / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 694 900.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wadium dla przedmiotowej części wynosi: 6 949,00 PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Endoproteza stawu kolanowego, anatomiczna, kłykciowa

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33183100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa implantów” w ilościach i asortymencie określonym w załączniku nr 1 do SIWZ. Szczegółowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin uzupełnienia depozytu / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin utworzenia depozytu / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 542 700.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wadium dla przedmiotowej części wynosi: 5 427,00 PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Systemy do stabilizacji i korekcji skolioz dwułukowych z dostępu tylnego

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33183100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa implantów” w ilościach i asortymencie określonym w załączniku nr 1 do SIWZ. Szczegółowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin uzupełnienia depozytu / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin utworzenia depozytu / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 129 150.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wadium dla przedmiotowej części wynosi: 1 291,50 PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Stabilizatory transpedikularne krótkoodcinkowe do stabilizacji złamań odcinka piersiowo-lędźwiowego kręgosłupa

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33183100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa implantów” w ilościach i asortymencie określonym w załączniku nr 1 do SIWZ. Szczegółowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin uzupełnienia depozytu / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin utworzenia depozytu / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 104 880.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wadium dla przedmiotowej części wynosi:1 048,80 PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Płyty do stabilizacji przedniej jedno lub wielosegmentowej odcinka szyjnego kręgosłupa

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33183100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa implantów” w ilościach i asortymencie określonym w załączniku nr 1 do SIWZ. Szczegółowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin uzupełnienia depozytu / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin utworzenia depozytu / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 41 724.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wadium dla przedmiotowej części wynosi: 417,24 PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Stabilizatory długoodcinkowe do leczenia złamań odcinka piersiowo-lędźwiowego kręgosłupa

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33183100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa implantów” w ilościach i asortymencie określonym w załączniku nr 1 do SIWZ. Szczegółowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin uzupełnienia depozytu / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin utworzenia depozytu / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 78 200.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wadium dla przedmiotowej części wynosi: 782,00 PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zestaw do przezskórnego, przeznasadowego uzupełnienia ubytku masy kostnej trzonu kręgowego cementem w przypadkach złamań patologicznych i nowotworów

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33183100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa implantów” w ilościach i asortymencie określonym w załączniku nr 1 do SIWZ. Szczegółowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin uzupełnienia depozytu / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin utworzenia depozytu / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 210 000.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wadium dla przedmiotowej części wynosi: 2 100,00 PLN.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający informuje, iż przeprowadza procedurę przetargową z zastosowaniem art. 24aa o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.

Brak podstaw do wykluczenia o których mowa w art. 24 ust 1 oraz art. 24 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych zostanie zweryfikowany na podstawie przedłożonego wraz z ofertą Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (dalej: JEDZ) o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP wg. wzoru zamieszczonego w Rozdziale II pkt 4 SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że.

Powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

1. W celu potwierdzenia spełniania warunki kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Wykonawca wraz z ofertą przedłoży wypełniony druk JEDZ o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ

2. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu, celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty:

a. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębneprzepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia napodstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy,

b. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, ze wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

c. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społ. albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

d. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

Inne oświadczenia lub dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania, które należy dołączyć do oferty:

— pełnomocnictwo lub umowa podmiotów występujących wspólnie wskazujące, że osoba występująca w imieniu wykonawcy jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to z załączonych do oferty dokumentów.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Mając na uwadze brak możliwości umieszczenia (ograniczona ilość znaków w ogłoszeniu) pozostałe informacje zawiera SIWZ dostępna na stronie internetowej zamawiającego pod adresem www.wss5.pl

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Warunek prawidłowej sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Eventuele minimumeisen:

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wraz z ofertą przedłoży wypełniony druk JEDZ o treści zgodnejze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w zakresie wskazanym poniżej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały lub są wykonywane należycie o treści zgodnej ze wzorem zamieszczonym w Rozdziale II pkt 4 SIWZ.

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 1 dostawę odpowiadającego przedmiotowi zamówienia o wartości brutto każdej z nich nie mniejszej niż:

Część nr 1- 219 200,00 PLN część nr 9- 139 400,00 PLN.

Część nr 2- 434 500,00 PLN część nr 10 - 113 200,00 PLN.

Część nr 3- 584 800,00 PLN część nr 11 - 45 000,00 PLN.

Część nr 4- 160 000,00 PLN część nr 12 - 84 400,00 PLN.

Część nr 5- 223 100,00 PLN część nr 13 - 226 800,00 PLN.

Część nr 6- 529 700,00 PLN.

Część nr 7- 750 400,00 PLN.

Część nr 8- 586 100,00 PLN.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ (załącznik nr 2 do SIWZ –wzór umowy) oraz danych zawartych w ofercie.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/05/2018
Plaatselijke tijd: 09:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 24/05/2018
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, pl. Medyków 1, 41-200 Sosnowiec, w Dziale Zamówień Publicznych, pokój nr J-1-5.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Fakultatywne podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP. Zamawiający wykluczy zprzedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę:

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U.poz.978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

c) Jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 14 ustawy PZP, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt. 2–4 ustawy PZP z:

• zamawiającym,

• osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,

• członkami komisji przetargowej,

• osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy PZP.

— chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu.

d) Który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1–4 ustawy Pzp co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania

e) Wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3 000 PLN

Na wezwanie Zamawiającego, złoży następujące dokumenty:

1 Ośw., że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP o treści zgodnej ze wzorem zamieszczonym w Rozdziale II pkt 5 SIWZ;

2 Karty katalogowe (prospekty) z opisem produktów, w których został zaznaczony oferowany przedmiot zamówienia

3 Certyfikat zgodności lub deklaracji zgodności zaoferowanych w załączniku 1 do SIWZ;

Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości zależnej od części na które składa ofertę. (szczegóły w sekcji II.2 ogłoszenia oraz SIWZ).

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 24.5.2018.

Nie wniesienie wadium w w/w terminie spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy.

Kserokopię dowodu wniesienia wadium w innej formie niż pieniądzu należy załączyć do oferty.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach określonych w ustawie i SIWZ:

Wadium wnoszone w pieniądzu winno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

PKO BP S.A. 53 1020 2498 0000 8202 0433 8182.

Tytułem: „Wadium w sprawie nr: 36/PNE/SW/2018”.

Środki pieniężne z tytułu wadium winny wpłynąć na konto Zamawiającego do dnia 24.5.2018 do godz. 9:30 Za termin wniesienia wadium przyjmuje się moment uznania konta.

Termin ważności wadium – co najmniej 60 dni od terminu składania ofert rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert.

Zwrot lub zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z ustawą.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internetadres: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internetadres: http://uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/04/2018