Leveringen - 164130-2018

17/04/2018    S74    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Hongarije-Boedapest: Bedrijfswagens

2018/S 074-164130

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
AK15427
Fényes Elek utca 7-13.
Budapest
1024
Hongarije
Contactpersoon: dr. Kelithal Mariann
Telefoon: +36 18199171
E-mail: kozbeszerzes@kozut.hu
Fax: +36 18199540
NUTS-code: HU110

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kozut.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.kozut.hu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://internet.kozut.hu/Lapok/kozbeszerzesi-eljarasok.aspx
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
NAGY és KISS Ügyvédi Iroda
Szabadság tér 7. Bank Center Irodaház, Citi Torony 6. emelet
Budapest
1054
Hongarije
Contactpersoon: Perényi Rita
Telefoon: +36 13280630
E-mail: perenyi.rita@nagyeskiss.hu
Fax: +36 13280631
NUTS-code: HU110

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kozut.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.kozut.hu

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
NAGY és KISS Ügyvédi Iroda
Szabadság tér 7. Bank Center Irodaház, Citi Torony 6. emelet
Budapest
1054
Hongarije
Contactpersoon: Perényi Rita
Telefoon: +36 13280630
E-mail: perenyi.rita@nagyeskiss.hu
Fax: +36 13280631
NUTS-code: HU110

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kozut.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.kozut.hu

I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: közút üzemeltetés, fenntartás

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Útellenőr gépjármű beszerzése

Referentienummer: KT-A-00701-2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144700
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Adásvételi keretszerződés 80 darab útellenőr gépjármű beszerzésére.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU11
Voornaamste plaats van uitvoering:

Nyertes ajánlattevő Budapest közigazgatási határán belül, tulajdonában vagy bérlésében lévő erre alkalmas nagyságú és kialakítású terület.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Adásvételi keretszerződés 80 db útellenőr gépjármű beszerzésére. N1 kategóriájú, zárt furgon kialakítású tehergépjármű, nagy hasznos raktérrel, útellenőrzési feladatok ellátásra.

Főbb műszaki előírások:

Hasznos terhelhetőség: min. 1200 kg;

Együttes tömeg: max. 3 500 kg.

Működés: négyütemű, vízhűtéses, dieselmotor.

Teljesítmény (EGB-85 szerint) min. 110 kW.

Nyomaték: min. 340 Nm.

Nyomatékváltó: min. 6 előre meneti fokozat, 1 hátrameneti fokozat;

Szállítható személyek száma: vezető + 2 fő;

Zárt furgon kialakítás, padlózat csúszásmentes;

Hátul két oldalra nyíló ajtószárnyak, melyek a raktér oldalfala mellé nyílnak, és ebben a pozícióban becsukódás ellen rögzíthetők, valamint a 90o-os nyitott állapotban is megakaszthatók, mechanikus elem beiktatásával rögzíthetők legyenek;

Jobb oldali tolóajtóval ellátva;

Oldal és a hátsó ajtók lemezelt kivitelűek legyenek.

Raktér belső méretei:

— hasznos hossz: min. 4000 mm,

— hasznos magasság: min. 1900 mm,

— raktér belső oldalfala burkolattal, borítással legyen ellátva.

A kocsiszekrény ellenálló legyen az üzemelés közben kitett fokozott korróziós hatásnak. A kocsiszekrény minimum 12 év átrozsdásodás elleni garanciával rendelkezzen.

Vonóhorog:

Feleljen meg a magyar előírásoknak, Æ50 mm-es gömbfejjel, min. 2 000 kg vontatásra.

Üzemanyagtartály: minimum 75 liter.

A gépjármű egyéb kényelmi és biztonsági felszereltségére vonatkozó adatok:

— vezető- és utas oldali gumiszőnyeg,

— a külső visszapillantó tükrök belülről motorosan állítható és fűthető kivitelűek legyenek,

— központi zár az összes ajtó zárását tegye lehetővé,

— indítás gátló,

— elektromos ablakemelők (első ajtókban),

— klímaberendezés,

— állítható magasságú és mélységű kormányoszlop,

— állítható magasságú fejtámlák,

— állítható magasságú vezetőülés gerinctámasszal.

Gyári állóhelyi fűtés, mely a motor működtetése nélkül a gépjármű tüzelőanyagát használva a külső hőmérséklethez képest min. 20oC hőmérséklet különbséget biztosít a gépjármű utasterében.

A gépjárművekkel kapcsolatos részletes műszaki követelményeket az ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Összesített vegyes üzemanyag fogyasztás [l/100 km] / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Összesített vegyes károsanyag kibocsátás [g/km] / Weging: 5
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

II..2.7 pontban feltüntetett szállítási határidő a keretszerződés időbeli hatálya. Az egyedi megrendelés teljesítési határideje 6 hónap. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő kizárja a közbeszerzési eljárásból azokat, akikkel szemben a kizáró ok az eljárás során következik be.

A kizáró okok fenn nem állását ajánlattevő, valamint adott esetben a kapacitást biztosító szervezet első körben az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) kitöltésével köteles igazolni az alábbiak szerint:

A Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján ajánlattevő -adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet - köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát, megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírtan benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezetében foglaltak szerint. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 64. § ában foglaltakra.

Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Amennyiben ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró ok hiányát igazoló adatbázisokhoz, az ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetni a formanyomtatvány megfelelő részében - azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára 321/2015 (X.30) Korm. rendelet előírja.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás ajánlattevőnek erre vonatkozó nyilatkozatát kell csatolnia.

Ajánlatkérő akként rendelkezik, hogy a Kbt. 81. § (5) bekezdés alapján az ajánlatok bírálatát - az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a Kbt. 69. § szerinti bírálatot.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. fejezete szerinti igazolási módok az V. fejezetnek megfelelően kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

Amennyiben a felhívott ajánlattevő nem, vagy hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat, ajánlatkérő ezen ajánlatot figyelmen kívül hagyja, és az értékelési szempontokra figyelemmel így legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel az igazolások, nyilatkozatok benyújtására.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

P/1. Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) - valamint adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek - az ajánlatban a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a közbeszerzési eljárásokban a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az EEKD-ba foglalt, megfelelő képviselői jogosultsággal rendelkező személy által aláírt nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az EEKD-ban a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az érintett gazdasági szereplőnek (ajánlattevő, kapacitást biztosító szervezet) csak nyilatkoznia kell, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.

Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványt kell benyújtani. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak arról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni az alkalmasságának igazolásához. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani. Az EEKD-t a Korm. rendelet 5-7. § alapján kell kitölteni.

A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat az értékelési szempont szerint értékeli. Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények) Korm. rendelet IV. fejezetében foglalt igazolására.

P/1. A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján a felhívott ajánlattevőnek a Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, ennek keretében csatolandó az ajánlattevőnek/ közös ajánlattevőnek/ kapacitást biztosító szervezetnek az ajánlati felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért teljes nettó árbevételéről szóló nyilatkozata éves bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely tekintetében a P/1. követelmény szerinti dokumentum benyújtása nem lehetséges, úgy az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Amennyiben a felhívott ajánlattevő nem, vagy hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat ajánlatkérő ezen ajánlatot figyelmen kívül hagyja, és az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel az igazolások, nyilatkozatok benyújtására.

Eventuele minimumeisen:

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért teljes nettó árbevétele összesen nem éri el a nettó 600 000 000,- forintot.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

Azokban az esetekben, amelyekben a Korm. rendelet 28. §-ban és 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja - figyelemmel a 30. §-ban és 39. §-ban foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedése helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja ajánlatkérő az egyéb igazolási módok helyett.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) - valamint adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátószervezetnek - az ajánlatban a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az EEKD-ba foglalt, megfelelő képviselői jogosultsággal rendelkező személy által aláírt nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az EEKD-ban a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az érintett gazdasági szereplőnek (ajánlattevő, kapacitást biztosító szervezet) csak nyilatkoznia kell, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.

Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványt kell benyújtani. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak arról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni az alkalmasságának igazolásához. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a Korm. rendelet 5-7. § alapján kell kitölteni.

Amennyiben ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően hozzáfér az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részében.

A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat az értékelési szempont szerint értékeli. Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel így legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények Korm. rendelet IV. fejezetében foglalt igazolására.

M/1. A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján a felhívott ajánlattevőnek a Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a 22. § (1) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, ennek keretében csatolandó az ajánlattevőnek/ közös ajánlattevőnek/ kapacitást biztosító szervezetnek az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben teljesített, a közbeszerzés tárgya szerinti eszköz (zárt rakfelületű, furgon kialakítású könnyű tehergépjármű) szállításairól szóló nyilatkozata.

A nyilatkozatnak/igazolásnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

— a teljesítés kezdő és befejező időpontja,

— a szerződést kötő másik fél adatai (név, székhely, elérhetőség),

— a szállítás tárgya,

— a szállítás mennyisége,

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben a felhívott ajánlattevő nem, vagy hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat ajánlatkérő ezen ajánlatot figyelmen kívül hagyja, és az értékelési szempontokra figyelemmel így legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel az igazolások, nyilatkozatok benyújtására.

Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

Eventuele minimumeisen:

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás megküldését megelőző három évben összesen legalább 60 db zárt rakfelületű, furgon kialakítású könnyű tehergépjárművek szállítására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával. Folyamatos teljesítés esetén ajánlatkérő kizárólag az ajánlati felhívás feladását megelőző hároméves időszakra eső tényleges teljesítéseket veszi figyelembe.

Az előírt minimumkövetelmény több szerződés bemutatásával is teljesíthető.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására (M/1.) ajánlattevő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben.

A kapacitás szervezet kötelezettségvállalásnak azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel.

Ajánlatkérő előzőek szerinti ellenőrzési kötelezettségére tekintettel a kapacitást biztosító szervezet Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti kötelezettségvállalásnak tartalmaznia kell ezen szervezet teljesítésbe történő bevonásának mértékét.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Késedelmi kötbér (napi 1 %, max 20 %), vetítési alap: késedelemmel érintett gépekre és tartozékaikra eső nettó vételár.

Amennyiben az Eladó késedelme meghaladja a 20 naptári napot, úgy Vevő jogosult a szerződést, azonnali hatállyal felmondani vagy attól elállni és meghiúsulási kötbért követelni.

Meghiúsulási kötbér (20 %):

Eseti megrendelések meghiúsulása: a meghiúsulási kötbér mértéke az eseti megrendelés nettó ellenértékének 20 %-a. Különösen meghiúsultnak tekintendő az eseti megrendelés, ha a késedelem eléri a 20 napot.

Keretszerződés meghiúsulása: a kötbér mértéke a keretszerződésből még nem teljesített mennyiségre eső vételár 20 %-a.

Késedelmi és meghiúsulási kötbér egyidejűleg nem érvényesíthető.

Jótállás: a hajtásláncra 36 hónap, a leszállított gépekre és tartozékaira min.24 hónap teljes körű, mindennemű gyártóművi megkötés nélkül. A kocsiszekrény minimum 12 év átrozsdásodás elleni garanciával rendelkezzen.

Folytatás: VI.4.3) pontban!

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/05/2018
Plaatselijke tijd: 11:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Hongaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 22/05/2018
Plaatselijke tijd: 11:30
Plaats:

NAGY és KISS Ügyvédi Iroda, 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Bank Center Irodaház, Citi Torony 6. emelet, Tárgyaló.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Ajánlatkérő a bontási eljárást a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdéseiben foglaltak szerint folytatja le. Az épületben portaszolgálat és beléptető rendszer működik, ezért a bontás helyszínére történő eljutás 10-15 percet is igénybe vehet. Kérjük a, hogy ezt a bontáson való részvétel, illetve az ajánlatok határidőben történő leadása érdekében vegyék figyelembe.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1) A csatolandó iratokat a Dokumentáció tartalmazza.

2) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett eredeti formában csatolt nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bek. szerint.]

3) Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (4) bek szerint nyilatkoznia kell arról, hogy a Kkvt. szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.

4) Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bek alapján felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen ajánlattevő feltünteti a 68. § (4) bek szerinti információkat: az ajánlattevő nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek

5) Ajánlatkérő a P/1., illetve M/1. alkalmassági feltételeket és azok igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

6) Az ajánlatok a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja alapján kerülnek elbírálásra. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján a legjobb ár-érték arány bírálati szempontja szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100. Az a módszer, amellyel ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: Az 1., 2., és 3. részszempont: fordított arányosítás a dokumentációban foglalt képlet szerint (az ajánlatkérő számára legkedvezőbb értékű ajánlat kap 100 pontot, a többi arányosan kevesebbet).Az egyes értékelési részszempontokkal kapcsolatos követelményeket a dokumentáció tartalmazza.

7) Ajánlattevőnek szakmai ajánlatot kell benyújtania a közbeszerzési dokumentumok II.4.5.3) pontjában foglalt tartalommal melyből megállapítható, hogy a megajánlott termék megfelel az előírt műszaki paramétereknek.

8) Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) bek alapján úgy rendelkezik, hogy a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.

9) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bek-ben foglaltakat.

10) Az ajánlati árat az Ártáblázat kitöltésével kell megadni.

11) Ajánlatkérő az ajánlattételt a Kbt.35. § (5) bek, és 54. § (4)-(7) bek. alkalmazásával 7 000 000,- HUF ajánlati biztosíték nyújtásához köti. A biztosítékot az ajánlattételi határidő lejártáig kell ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. A biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő MKB Banknál vezetett 10300002-10460102-49020027 fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A biztosíték befizetéssel vagy átutalással történő teljesítését az átutalási/befizetési megbízás eredeti példányának csatolásával kell igazolni. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie. Amennyiben az ajánlati biztosítékot az előírt határidőre nem, vagy kisebb mértékben bocsátja ajánlattevő rendelkezésre az ajánlat érvénytelen.

12) Ajánlatkérő kizárja nyertes ajánlattevő(k) részére a gazdálkodó szervezet létrehozásának lehetőségét.

13) Ajánlatkérő nem biztosítja az alternatív ajánlattételt. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell az egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást a KD I.6.2 szerinti tartalommal.

14) A közbeszerzési eljárás a 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerinti folyamatba épített ellenőrzés mellett valósul meg.

15) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

16) Ajánlatkérő jelen eljárást a Kbt. 53. § (5) bekezdése szerint feltételes közbeszerzésként indítja meg. Ajánlatkérő eredménytelennek nyilvánítja az eljárást, amennyiben a tulajdonosi jogokat gyakorló Nemzet Fejlesztési Minisztérium a nem biztosítja a közbeszerzési eljárás fedezetét.

17) FAKSZ: dr. Takács Éva (lajstromszám: 00526)

Folyt: VI.4.3)pont.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Kbt. 148.§ szerint.

Teljesítési biztosíték: a teljes nettó ellenszolgáltatás 5 %-a.

Jótállási biztosíték: 24 hónapra, a leszállított gpj. nettó vételár 5 %-a, a jótállási időszakra.

Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 134.§ (5) bekezdése szerint, hogy az előírt biztosítékokat határidőben nyújtani fogja.

Ajánlatkérő nem fizet előleget. Nyertes ajánlattevő részszámláit az igazolt eseti megrendelések teljesítését követően nyújthatja be. Ajánlattevő számláját a teljesítési igazolás birtokában állíthatja ki. A szabályszerűen benyújtott számla kiegyenlítése 30 napos fizetési határidő mellett, a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bek., a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bek. alapján történik. A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket és a részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

18) Részajánlat kizárásának indoka: Ajánlatkérő a közpénzek célszerű, ésszerű és gazdaságos felhasználása miatt döntött úgy, hogy nem biztosít részajánlattételi lehetőséget, mivel részekre bontás esetén előfordulhat, hogy a különböző részeket a különböző ajánlattevők különféle gyártmányokkal nyernek meg. Ebben az esetben a közúton közlekedő Magyar Közút Zrt. útellenőr gépjárművek nem egységes képet és arculatot mutatnak, mely által az utazó közönséget megzavarhatják. Ajánlatkérő a műszaki tartalomban meghatározott feltételekkel kíván beszerezni 80 db egységes könnyű tehergépjárművet, útellenőri feladatokra. Ajánlattevők szempontjából is kedvezőbb ajánlat készíthető abban az esetben ha a szállítandó járművek egyformák, egyforma belső kialakítást kell készíteni, és a fő ok, hogy így a darabszám igen magas. Különböző ajánlattevőknek a különféle gyártmányokkal való pályázat esetében főleg a belső kialakítás megvalósításához, kis mennyiség esetében jóval kedvezőtlenebb a tervdokumentációk, és az elkészítéshez szükséges gyártási szerszámok, sablonok készítésének költséges, mintha a teljes mennyiségre kellene készíteni. Az egyféle gyártmányú és kialakítású járművek teszik Ajánlatkérő számára biztosítottnak a több mint 90 mérnöksége számára a járművek cserélhetőséget, vezénylését, adott esetben átcsoportosítását, és így minden mérnökség minden dolgozója tudja azt, hogy melyik táblát, terelő kúpot, melyik polcról, tároló rekeszből, fakkból tudja elővenni. A helyszínre érkező útellenőrnek adott ideje van a helyszín kitáblázására, biztosítására, mellyel a további esetleges baleseteket tudja megelőzni. komoly forgalombiztonsági követelményeknek kell megfelelnie Ajánlatkérőnek, ezek elmulasztása, be nem tartása hátrányosan helyzetbe hoz minket az ellenőrző szerveknél, és így akár pénzügyi veszteség is érheti Ajánlatkérőt.

19) Ajánlatkérő jelen eljárást a Kbt. 53. § (5) bekezdése szerint feltételes közbeszerzésként indítja meg. Ajánlatkérő eredménytelennek nyilvánítja az eljárást, amennyiben a tulajdonosi jogokat gyakorló Nemzet Fejlesztési Minisztérium a nem biztosítja a közbeszerzési eljárás fedezetét.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/04/2018