Leveringen - 164342-2018

17/04/2018    S74    - - Leveringen - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Denemarken-Aalborg: Vuilniscompacteerwagens

2018/S 074-164342

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Aalborg Service A/S, Aalborg Logistik & Indkøb
33164610
Hjulmagervej 24
Aalborg
9000
Denemarken
Contactpersoon: Mette Berg, Udbudskonsulent
Telefoon: +45 25204573
E-mail: mette.berg@aalborg.dk
NUTS-code: DK050

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://aalborg.dk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Køb af 1 stk. gasdrevet renovationsbil til Aalborg Renovation

Referentienummer: 2018-012069
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34144512
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Anskaffelse af 1 stk. gasdrevet renovationsbil færdigopbygget med 1-kammer industrirenovationsaggregat til storskrald (haveaffaldsindsamling).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 559 000.00 DKK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK050
Voornaamste plaats van uitvoering:

Aalborg, Danmark.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ordregiver har til hensigt at købe 1 stk. 3-akslede gasdrevet chassis 26T færdigopbygget med 1-kammer industrirenovationsaggregat til storskrald.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 032-069416
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2018-012069
Benaming:

Køb af 1 stk. gasdrevet renovationsbil til Aalborg Renovation

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/04/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Im. Stiholt A/S
27619312
Ølgodvej 8
Aalborg Ø.
9220
Denemarken
E-mail: info@stiholt.dk
NUTS-code: DK050

Internetadres: www.stiholt.dk

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 600 000.00 DKK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 559 000.00 DKK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Denemarken
Telefoon: +45 72405708
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadres: www.klfu.dk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud (Lov nr. 593 af 2.6.2016).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Denemarken
Telefoon: +45 41715100
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadres: www.kfst.dk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/04/2018