Leveringen - 164389-2018

17/04/2018    S74    - - Leveringen - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Kilmarnock: Tuinbouwproducten

2018/S 074-164389

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
East Ayrshire Council
Corporate Procurement Team, London Road HQ
Kilmarnock
KA3 7BU
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Zoe Wilson
Telefoon: +44 1563576231
E-mail: zoe.wilson@east-ayrshire.gov.uk
NUTS-code: UKM93

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.east-ayrshire.gov.uk

Adres van het kopersprofiel: http://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA00223

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Supply and Delivery of Horticultural Machine Parts and Equipment

Referentienummer: PS/17/128
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
03121000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Supply and Delivery of Horticultural Machine Parts and Equipment.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 9 530.00 GBP / Hoogste offerte: 9 530.00 GBP meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
16310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Supply and Delivery of Horticultural Machine Parts and Equipment.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality / Weging: 30
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 028-060454
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: PS/17/128
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/04/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Bowman Garden Machinery Ltd
Unit 74 Boundary Road, Heathfield
AYR
KA8 9DJ
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKM
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 360 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

(SC Ref:539630).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
East Ayrshire Council
Corporate Procurement Team, London Road HQ
Kilmarnock
KA3 7BU
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1563576231

Internetadres: http://www.east-ayrshire.gov.uk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/04/2018